Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Počeo proces pripreme za primjenu Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u bh. pravosudnim institucijama

25.12.2020.

U bh. pravosudnim institucijama započet je proces primjene Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti. U okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, koji Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine realizuje uz podršku Vlade Švedske, odabrane su institucije koje će biti prve ustanove u kojim će se početi sa primjenom ovog dokumenta.

Sadržaj dokumenta, kao i aktivnosti koje će biti neophodno poduzeti, kako bi primjena dokumenta zaživjela u bh. pravosuđu, predstavljen je na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici bh. pravosudnih institucija, Kantonalnog suda u Sarajevu, Osnovnog suda u Bijeljini, Tužilaštva Brčko distrikta BiH, Tužilaštva Kantona Sarajevo i VSTV BiH, te švedski stručnjaci, angažovani na aktivnostima implementacije Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u bh. pravosuđu. Tokom sastanka, predstavljeni su i pozitivni primjeri primjene ovog dokumenta u Švedskoj, koji bh. institucijama mogu poslužiti kao polazna osnova za razvoj mehanizama implementacije dokumenta u narednom periodu.

Izrada Strategije bila je jedna od preporuka proizašlih iz ankete o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu BiH provedene od strane VSTV BiH 2018. godine, čiji su rezultati pokazali da većina ispitanika/ca, koji/e su doživjeli/e seksualno i/ili rodno zasnovano uznemiravanje na radnom mjestu ili u vezi posla, incident nije prijavila zbog straha od posljedica. Pored toga, većina je navela da smatra da se svijest o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu nije na zadovoljavajućem nivou i da predstavlja važno pitanje koje je potrebno adresirati prvenstveno putem odgovarajućih edukacija.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je tokom 2020. godine Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH na osnovu koje će sve pravosudne institucije izraditi vlastite akcione planove.

VSTV BiH će koordinirati procesom donošenja akcionih planova od strane pravosudnih institucija te pružati podršku i donositi uputstva u okviru navedenog procesa, sa krajnjim ciljem omogućavanja jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom.

Obzirom na situaciju uzrokovanu širenjem korona virusa (COVID-19) te u skladu sa odlukama relevantnih izvršnih tijela, kao i Odlukom VSTV-a BiH, sastanak je održan putem video konferencije.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

slik.PNG