Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 97. sjednicu Velikog vijeća

15.11.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 13. novembra 2019. godine održao redovnu, 97. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

U svom saopštenju sa sjednice, Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 5578/17 između ostalog, zaključeno da postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kada je upravni postupak, postupak upravnog spora i vanrednog preispitivanja sudske odluke, trajao 14 godina i dva mjeseca, ne računajući period prekida postupka u kojem organi uprave nisu mogli postupati iz objektivnih razloga, što je a priori van razumnog roka, a za što u najvećem dijelu odgovornost snose upravni organi i Kantonalni sud u Sarajevu.

Takođe, Ustavni sud je u predmetu AP 3260/19 zaključio da postoji povreda prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi s pravom na slobodu kretanja iz člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju kada je zbog propusta redovnog suda da po isteku dva mjeseca ispita da li je primijenjena mjera zabrane kojom se ograničava apelantova sloboda kretanja i dalje potrebna apelant lišen mogućnosti da u adversarnom postupku pred sudom ospori izrečenu mjeru, te u nedostatku odluke iskoristi djelotvoran pravni lijek propisan zakonom.

Usvojene odluke bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

AP-3260/19

AP 5578/17

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća