Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 116. plenarnu sjednicu

06.11.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 4. oktobra 2019. godine održao redovnu, 116. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj je razmatrao zahtjeve za ocjenu ustavnosti i apelacije.

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju o tri predmeta u kojima su razmatrani zahtjevi za ocjenu ustavnosti, kako slijedi:

U predmetu broj U 5/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu za ocjenu ustavnosti odredbe člana 9. stav 7. Zakona o prevozu u cestovnom saobraćaju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 47/17), utvrdio da je osporena odredba u skladu sa članom III/1.h) i i) Ustava Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju Ustavnog suda, osporena odredba ima značenje da licence izdate prema Zakonu o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prevozu BiH od strane Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine zamjenjuju licence koje se izdaju prema Zakonu o prevozu u cestovnom saobraćaju Republike Srpske od strane Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.

U predmetu broj U 6/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu za ocjenu kompatibilnosti odredbi člana 2. st. (2) i (3) i člana 4. Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja („Službene novine FBiH” br. 56/04, 68/04, 29/05 i 48/11), utvrdio da odredba člana 2. st. (2) i (3) Zakona o visini stope zatezne kamate nije u skladu sa članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija). Ustavni sud je stavio van snage odredbu člana 2. st. (2) i (3) Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja jer nije u saglasnosti sa članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Odlučeno je da osporena odredba prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”. Nadalje, Ustavni sud je utvrdio da je član 4. Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja u skladu sa članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.

U predmetu broj U 7/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu za ocjenu ustavnosti člana 11. stav 2. Ustava Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11), utvrdio da osporena odredba nije u skladu sa članom II/2. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1. Protokola broj 13 uz Evropsku konvenciju koji se odnosi na ukidanje smrtne kazne u svim okolnostima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – Međunarodni ugovori broj 8/03). Ustavni sud je ukinuo osporenu odredbu i utvrdio da osporena odredba prestaje važiti narednog dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”. Ustavni sud je naveo da je stupanjem na snagu Protokola broj 13 uz Evropsku konvenciju smrtna kazna ukinuta u svim okolnostima, te da navedeni protokol predstavlja pravno obavezujući akt za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i njene entitete.

Usvojene odluke bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

U 5/19

U 6/19

U 7/19

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća