Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu 95. sjednicu Velikog vijeća

04.11.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 15. oktobra 2019. godine održao redovnu 95. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

U svom saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju o tri predmeta, kako slijedi:

U predmetu AP 1270/18 utvrđena je povreda prava na pravičan postupak u segmentu suđenja „u razumnom roku“ iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija). Ovo iz razloga što je postupak povodom tužbe za naknadu štete trajao osam godina i 11 mjeseci za šta najveću odgovornost snosi Kantonalni sud u Mostaru, kojem su trebale četiri godine i jedan mjesec da odluči o izjavljenoj žalbi, a koji za to u odgovoru na apelaciju uopće nije dao razloge.

U predmetu AP 2029/18 Sud je utvrdio da nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u situaciji kada su redovni sudovi dali jasna i precizna obrazloženja zbog kojih smatraju da se u konkretnom slučaju zakonska zatezna kamata pri primjeni instituta stjecanja bez osnova, usljed apelantove nesavjesnosti, ima računati od dana stjecanja, dok se rok zastare tih potraživanja ima računati od dana kada je pravni osnov otpao.

U predmetu AP 2189/18 Ustavni sud je zaključio da nema povrede apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u situaciji kada redovni sudovi nisu proizvoljno primijenili materijalno pravo pri zaključku da apelant (banka), koji je sa prvotuženim zaključio ugovor o jemstvu, nema pravo da se namiri iz dijela predmetne nekretnine na kojoj je tužiteljica ex lege stekla pravo zajedničkog vlasništva, a na kojoj apelant nije imao založno pravo.

Usvojene odluke bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

AP-1270/18

AP-2029/18

AP-2189/18

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća