Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Agičević i drugi protiv Bosne i Hercegovine

23.09.2019.

Evropski sud za ljudska prava je 19. septembra 2019. godine objavio odluku u predmetu Agičević i drugi protiv Bosne i Hercegovine. Aplikacija je proglašena neprihvatljivom.

Aplikanti su se žalili zbog navodne povrede člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje), te člana 1. Protokola br. 1 (pravo na imovinu) zbog neizvršenja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka.

U odluci se između ostalog navodi da je Sud dobio informacije da su sve odluke koje su predmet aplikacije izvršene u periodu od 6. – 28. oktobra 2016. godine. Aplikanti nisu dostavili ovu informaciju prije nego što je aplikacija komunicirana tuženoj državi, bez da su za ovakvo postupanje dali razumno obrazloženje. Obzirom da navedena informacija predstavlja suštinu pokrenute aplikacije, Sud nalazi da je takvo ponašanje bilo u suprotnosti sa svrhom prava na podnošenje aplikacije.

U odluci se između ostalog navodi da advokati moraju pokazati visoku razinu profesionalnosti i saradnje sa Sudom na način da ne podnose neosnovane aplikacije te da, prije i nakon pokretanja postupka, pažljivo prate sve detalje slučaja, pažljivo se pridržavajući svih relevantnih pravila postupka. U suprotnom, namjerna ili nehatna zloupotreba resursa Suda može ugroziti kredibilitet advokatskog rada, a u slučaju da se ona vrši sistematski, može rezultirati da se pojedinim advokatima zabrani zastupanja aplikanata u skladu s pravilom 36. stav 4. (b) Poslovnika Suda (vidi Stevančević protiv Bosne i Hercegovine (odl.), br. 67618/09, stav 29, od 10. januara 2017. godine).

U svjetlu navedenog, Sud smatra da aplikacije u ovom predmetu predstavljaju zloupotrebu prava na podnošenje pojedinačne predstavke u smislu člana 35. stav 3. (a) Konvencije. Zbog toga se aplikacije moraju odbaciti u skladu s članom 35. stav 4. Konvencije.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta 21611/15 i dr.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Šekerović i Pašalić protiv BiH