Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela, krivičnih djela sa finansijskim elementom i krivičnih djela organizovanog kriminala i Priručnik za opšta pitanja krivičnog postupka

19.08.2019.

U prilogu možete preuzeti publikaciju “Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela, krivičnih djela sa finansijskim elementom i krivičnih djela organizovanog kriminala i Priručnik za opšta pitanja krivičnog postupka“ iz februara 2019. godine.

Vodič i Priručnik obrađuju aktuelna pitanja u procesuiranju krivičnih djela korupcije, sa finansijskim elementom i organizovanog kriminala. Pitanja se odnose na otkrivanje ove grupe krivičnih djela, međuinstitucionalnu saradnju u provođenju složenih istraga, finansijske istrage, oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, dokazivanje objektivnih i subjektivnih elemenata djela, pisanje optužnice i sudsku praksu u ovim predmetima.

Publikacija je izrađena u okviru USAID-ovog Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Projekat je putem ove publikacije nastojao sa pravosudnom i drugom stručnom javnosti podijeliti dobra iskustva iz prakse i ponuditi moguća rješenja u primjeni onih instituta materijalnog i procesnog krivičnog prava u vezi sa kojima se u praksi veoma često pojavljuju različite dileme, kao što su zakonitost pribavljenih dokaza, ocjena nalaza i mišljenja vještaka finansijske struke, korištenje imuniteta i sporazuma o priznanju krivice, postojanje subjektivnog elementa namjere, dokazivanje predikatnog djela kod krivičnih djela organizovanog kriminala ili pranja novca te standarda “očigledne nesavjesnosti” kod krivičnog djela nesavjestan rad u službi.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh