Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Kroz strateški pristup komunikacijama do većeg povjerenja građana

26.07.2019.

U okviru projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća „Podrška pravosuđu u BiH-Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, podržanog od strane vlada Švicarske i Norveške, u periodu od 2014. do danas realizirane su brojne aktivnosti s ciljem ostvarivanja boljih rezultata rada tužilaštava te unaprjeđenja kredibiliteta tužilačkog sistema u BiH koji je odgovoran građanima te kako bi bio potpuno usklađen sa standardima EU. U okviru projekta, VSTV BiH je usvojio Strategiju za postupanje s osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima, koja na jednom mjestu sadrži sve relevantne standarde, mjere i aktivnosti koje se odnose na profesionalno postupanje prema učesnicima u radnjama iz nadležnosti tužilaštva, informisanje društvene zajednice o radu tužilaštava i interakciju sa lokalnom zajednicom. 

U namjeri da blagovremeno i koordinirano informiraju javnost o svom radu, tužilaštva i policijske agencije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj potpisali su Smjernice za postupanje policije i tužilaštava u odnosima s javnošću. Razumijevajući da javnost ima pravo da zna te da o radu tužilaštava novinari svakodnevno izvještavaju, poseban segment projekta bio je posvećen edukaciji kako glasnogovornika tužilaštava tako i novinara. Također, zahvaljujući ovom projektu urađen je Plan monitoringa i evaluacije odnosa tužilaštava u BiH s javnošću kojim se po prvi put uvodi mjerenje kvantiteta i kvaliteta odnosa s javnošću. 

Na osnovu iskazanih potreba PR službenika, izrađen je i implementiran dvogodišnji plan stručnog usavršavanja glasnogovornika kroz održavanje radionica i edukacija na različite teme uključujući i asertivno komuniciranje, krizno komuniciranje, te rodno-senzitivan govor u javnom prostoru. "Kroz ovaj projekat omogućena je razmjena dobrih praksi i iskustava glasnogovornika u tužilaštvima, što doprinosi razvijanju transparentnosti u svakodnevnom radu”, istakao je Admir Arnautović, stručni savjetnik za odnose s javnošću Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Prema njegovim riječima, zahvaljujući brojnim edukacijama postepeno se mijenja svijest i tužilaštva više obraćaju pažnju na pitanje otvorenije komunikacije sa građanima i medijima. Kako bi se približili lokalnoj zajednici uspostavljeni su forumi za saradnju u zajednici, organizovane posjete studenata tužilaštvima, aktivnosti „Tužilac na dan“, „Glasnogovornik u tužilaštvu na dan“. “Adekvatno informišući javnost u slučajevima kada je pravda zadovoljena dodatno se razvija povjerenje građana u rad pravosuđa. Iako je još mnogo posla pred nama, aktivnosti projekta su pomogle u tome da se stvari mijenjaju na bolje, te ćemo nastaviti čvršću saradnju naročito sa medijima kao jednom od ključnih ciljnih grupa i partnera  tužilaštava u BiH", zaključio je Arnautović.

A upravo kako bi se unaprijedila saradnja sa medijima, a njihovo izvještavanje bilo što kvalitetnije, u okviru projekta i u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo izrađen je Priručnik za novinare o etičkom izvještavanju o krivičnim postupcima, koji je dostupan na internetu, uključujući i web stranice mnogih tužilaštava. Na internetu su objavljena i tri videa o priručniku. Obuka za 30-ak studenata novinarstva u regionu Sarajeva i Banja Luke dovela je do boljeg razumijevanja krivičnog postupka, a edukacija je uključivala i studijsku posjetu Sudu BiH. Na dodatne tri radionice novinari su dobili konkretne informacije i upoznali se sa najboljim praksama u izvještavanju o kriminalu i pravosuđu. „Smatrali smo važnim i korisnim napraviti jednostavan pregled koji bilo kojem posmatraču daje  sliku o tome šta se događa i ko sve sudjeluje u procesima od pokretanja istrage do eventualnog izricanja presude; šta je posao tužilaca, kakva je uloga svjedoka, kako teče suđenje i koja se pravila moraju poštovati u sudnici. Priručnik nudi i korisne smjernice za izvještavanje o sudskim procesima“, ističe Maida Muminović, izvršna direktorica Mediacentra, naglasivši kako važan dio priručnika čine etički kodeksi koji se moraju poštovati – poput pretpostavke nevinosti, zaštite djece i maloljetnika koji sudjeluju u sudskim procesima, zaštite svjedoka.  „Posao koji novinari i novinarke rade izvještavajući o radu pravosuđa izuzetno je važan za sve nas u BiH, zato je opravdano da kao građani i građanke imamo visoka očekivanja od medija – profesionalne izvještaje u skladu sa etičkim kodeksima, vođene isključivo interesom javnosti. Istovremeno, i sama pravosudna zajednica ima veliku odgovornost i obavezu da svoj rad učini pristupačnijim i transparentnijim“, zaključila je Muminović. 

Sasvim sigurno je još puno posla pred pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini  kako bi građani i građanke imali visoki stepen povjerenja u cijeli pravosudni sistem. Strateški pristup segmentu komunikacija kroz projekte poput ovog, nesumnjivo doprinose da se u tom procesu ispunjavaju standardi Evropske Unije a za dobrobit svih građana i građanki naše zemlje.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh