Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Komentar relevantnih zakonskih odredaba o krivičnim djelima iz mržnje i krivičnim djelima izazivanja mržnje

11.07.2019.

U prilogu možete preuzeti najnoviju publikaciju Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini „Komentar relevantnih zakonskih odredaba o krivičnim djelima iz mržnje i krivičnim djelima izazivanja mržnje“, autora dr. sc. Ljiljane Filipović.

U uvodnim napomenama komentara se između ostalog navodi: „Predmet komentara su relevantne odredbe krivičnih zakona koje se odnose na jedan relativno novi pojam u našem krivičnom zakonodavstvu – pojam krivičnog djela iz mržnje, te one kojima su propisana krivična djela izazivanja mržnje koja su postojala u našem zakonodavstvu od ranije, ali čije su tumačenje i primjena uvijek izazivali određene nedoumice.

U komentaru je dat i kratak osvrt na pojedine prekršaje iz zakona o javnom redu i miru, zakona o javnom okupljanju i zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim natjecanjima. Na taj način, uz istovremeno upućivanje na sadržinu načela ne bis in idem, ukazano je na potreban oprez pri njihovoj primjeni, budući da vođenje prekršajnog postupka za neki od tih prekršaja može isključiti mogućnost vođenja krivičnog postupka za odnosno djelo i dovesti u pitanje adekvatnost kaznenopravne reakcije na ponašanja kojima se ugrožavaju ili povređuju društvena kohezija, tolerancija i jednakost, odnosno neke osnovne društvene vrijednosti i individualna prava. Predmet komentara su i relevantne odredbe zakona o krivičnom postupku, ali samo u pogledu specifičnosti primjene pojedinih odredaba tih zakona kada su u pitanju krivična djela iz mržnje.

Cilj komentara je da doprinese razumijevanju ovih krivičnopravnih instituta i olakša njihovu primjenu. Komentar ne daje gotove odgovore na složena pitanja kojima će uvijek biti praćeno procesuiranje krivičnih djela iz mržnje i krivičnih djela izazivanja mržnje. Cilj komentara je da dâ objašnjenja ovih instituta koja su nužna za njihovo razumijevanje i ponudi kriterije kojima se potrebno rukovoditi pri tumačenju i primjeni odnosnih zakonskih odredaba. U tu svrhu, u komentaru je ukazano na stavove u vezi sa pitanjima koja su značajna za primjenu ovih instituta iskazane u raznim međunrodnim dokumentima, kao i na stavove sudske prakse i to kako domaćih i inozemnih sudova tako i Evropskog suda za ljudska prava.“


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh