Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao 85. sjednicu Velikog vijeća

12.03.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 12. marta 2019. godine održao 85. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 965/17 Ustavni sud zaključio “da je došlo do kršenja apelanticinog prava na ugled, kao dio prava na privatni život iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija), u situaciji kada je spornim izražavanjem, za koje se teško može reći da doprinosi debati od javnog interesa, na vulgaran, uvredljiv i netolerantan način izneseno mišljenje tuženog o apelanticinom suprugu i ostalim ideološkim neistomišljenicima, te kada su sudovi propustili da se kritički osvrnu na sadržaj spornog tekstu u cjelini i u kontekstu, na koji je reagirala i Žalbena komisija Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine, i kada su redovni sudovi pružili tuženom zaštitu po članu 10. Evropske konvencije, propustivši na taj način da uspostave pravičnu ravnotežu između dva konkurentska prava, pri čemu je vrlo upitno da li tekst sagledan u cjelini i u kontekstu može imati zaštitu po članu 10. Evropske konvencije koji ne štiti uvredljive izjave samo da bi se nekog vrijeđalo.”

Na sjednici Ustavni sud je usvojio i nekoliko odluka o dopustivosti i meritumu koje se tiču sistemskog problema u vezi s neizvršenjem pravomoćnih sudskih odluka na teret budžeta raznih nivoa vlasti unutar Federacije Bosne i Hercegovine (općina, grad, kanton i Federacija BiH). U tim odlukama Ustavni sud je našao povredu prava apelanata na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije i prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Ustavni sud je u ovim odlukama zaključio da su nepreduzimanjem neophodnih mjera tokom dužeg vremenskog perioda s ciljem izvršenja pravomoćnih presuda nadležne vlasti lišile ustavno pravo na pravično suđenje svakog korisnog efekta i onemogućile apelante da dobiju novac na koji imaju pravo prema pravomoćnim sudskim presudama. Spomenuto nepreduzimanje mjera je dovelo i do neproporcionalnog uplitanja u njihovo mirno uživanje ustavnog prava na imovinu. Ustavni sud je naglasio da cilj ovih odluka nije da se apelanti dovedu u privilegiran položaj u odnosu na ostale imaoce pravomoćnih sudskih odluka na teret budžeta, koji se nalaze u istoj pravnoj situaciji, a nisu se obraćali Ustavnom sudu, jer bi to bilo suprotno cilju zaštite ljudskih prava. U odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine Ustavni sud je zaključio da je Vlada FBiH na dobrom putu budući da je preduzela konkretne mjere koje bi u konačnici trebale rezultirati namirenjem svih povjerilaca u toku 2019. i 2020. godine. Ovo bi ujedno značilo i sistemsko rješenje problema neizvršavanja odluka domaćih sudova i izvršenje rješenja organa uprave koja se odnose na potraživanja na teret budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

U odnosu na pitanje naknade nematerijalne štete zbog utvrđenog kršenja navedenih ustavnih prava Ustavni sud je u spomenutim odlukama imao u vidu da su predmetna rješenja o izvršenju donesena po prijedlogu apelanata kao tražilaca izvršenja u okviru kojih je određena i isplata zakonskih zateznih kamata od tačno preciziranih datuma do isplate. Prema mišljenju Ustavnog suda, iznos zakonskih zateznih kamata je direktno proporcionalan periodu tokom kojeg obavezujuća i izvršna odluka suda nije izvršena. Stoga je Ustavni sud zaključio da se isplatom zateznih kamata omogućava adekvatna zaštita apelantima, odnosno povjeriocima i postiže odgovarajuća satisfakcija za apelante.


Usvojene odluke bit će dostavljene apelantima i objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

AP-965-17

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća