Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Aktivnosti u 2008. godini

30.08.2010.

Baza sudskih odluka


U toku 2007.godine CSD je izradio softver za bazu sudskih odluka i izvršio inicijalni unos izabranih odluka, kako je predviđeno Strateškim planom VSTS-a.

Tokom 2008. godine pojačane su aktivnosti prikupljanja i unošenja izabranih sudskih odluka u skladu sa kriterijima bitnosti koje je definisala Stalna komisija za CSD. Zaštita ličnih podataka vrši se u skladu sa Uputstvom za anonimizaciju sudskih odluka, a u cilju zaštite privatnosti stranaka u postupku. Prikupljaju se i unose odluke vrhovnih sudova, odluke Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH i Suda BiH, te vezane odluke nižestepenih sudova i Ustavnog suda BiH, donesene od 2003. godine, odnosno od stupanja na snagu novih procesnih zakona. Namjera je da se korisnicima učine dostupnim sve presude u izabranom predmetu, od odluke donesene u prvostepenom postupku do odluke donesene po apelaciji pred Ustavnim sudom BiH.

Do kraja 2008. godine u bazu je unešeno 1 545 izabranih odluka, kojima mogu da pristupe korisnici iz sudova i tužilaštava. Korisnicima je dostupan i priručnik za korištenje baze sudskih odluka.

Tokom 2009. godine CSD će da radi na unapređenju kvaliteta sistema pretrage sudskih odluka, i to tako što će sudskim odlukama biti pridruženi napredni indeksacijski parametri, kao što su primijenjeni pravni instituti (Thesaurus termini), primijenjeni pravni propisi i slično.


Web stranica CSD-a


Sve informacije kojima CSD raspolaže dostupne su na web stranici CSD-a, kojoj se može pristupiti putem interneta ili WAN mreže u sudovima i tužilaštvima.

CSD redovno ažurira informacije na web stranici, uključujući:

informacije o sudskoj praksi, kao što su informacije o novim odlukama Evropskog suda za ljudska prava, te linkove za web stranice koje sadrže pregled relevantne sudske prakse,
različite publikacije, kao što su moduli, ogledni primjeri sudskih odluka i tužilačkih akata, stručni radovi i slično,
aktuelnosti o aktivnostima CSD-a.


Saradnja sa korisnicima usluga CSD-a


Osoblje CSD-a je u toku 2008. godine neprekidno radilo na ostvarivanju saradnje sa krajnjim korisnicima baze sudskih odluka, i to putem obuka u sudovima i tužilaštvima ili organizacijom okruglih stolova.

Svrha obuke je upoznavanje korisnika sa sadržajem web stranice CSD-a i baze sudskih odluka, te sa sistemima pretrage sudskih odluka unutar same baze. Nastavak ovih aktivnosti planira se i u 2009. godini, kako bi se sve sudije i tužioci u Bosni i Hercegovini upoznali sa prednostima i mogućnostima koje pruža CSD.

CSD nastoji da se razvija u skladu sa potrebama svojih korisnika, koji sugestije i prijedloge za unapređenje rada CSD-a, kao i informacije o korištenju sadržaja koje pruža CSD, mogu dostaviti putem e-maila, upitnika, fokus grupa i slično.

Za davanje komentara i sugestija posjetioci web stranice CSD-a mogu da koristite i specijalizovani forum. Forum se može koristiti i za razmjenu mišljenja o različitim pravnim pitanjima. Za upotrebu foruma potrebna je prethodna registracija.


Izrada oglednih primjera sudskih odluka i tužilačkih akata


Na inicijativu Stalne komisije za CSD, u 2007. godini je počela realizacija projekta izrade oglednih primjera pravnih akata, kojeg je finansijski podržala Španska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID). Projekat je u potpunosti realizovan tokom 2008. godine, a obuhvatio je dva segmenta: izradu oglednih primjera sudskih odluka i izradu oglednih primjera tužilačkih akata.

U izradi oglednih primjera sudskih odluka glavni partneri CSD-a su bile sudije sa dugogodišnjim iskustvom, uglavnom iz entitetskih vrhovnih sudova. Ogledni primjeri se odnose na prvostepene sudske odluke u kojima su primijenjeni najvažniji instituti iz krivične i građanske oblasti. Izrađeno je ukupno 59 primjera, koji su primarno namijenjeni kadrovima koji su tek imenovani na pozicije sudija, tužilaca, odnosno stručnih saradnika.

U izradi oglednih primjera tužilačkih akata učestvovali su tužioci sa višegodišnjim iskustvom. Nakon aktivnosti CSD-a, koje su se ogledale u koordinaciji izrade i recenzije oglednih primjera, Stalna komisija za CSD verifikovala je 29 akata, uključujući primjere optužnica, žalbi po različitim žalbenim osnovama, prijedloga za određivanje/produženje pritvora, te drugih akata.

Navedeni ogledni primjeri sudskih odluka i tužilačkih akata dostupni su na web stranici CSD-a u rubrici „Biblioteka“.


Izrada stručnih radova


U nastojanju da inicira izradu radova na teme aktuelnih pitanja pravne teorije i prakse, CSD je u maju 2008. godine objavio javni poziv za nominovanje tema za izradu stručnih radova. Nakon razmatranja pristiglih prijava, Stalna komisija za CSD je izrabrala osam tema i to:

nezavisnost sudija u kontekstu relevantnih međunarodnih dokumenata,
rješavanje predmeta u razumnom roku,
uloga notara kod osnivanja trgovačkih društava,
isključenje člana iz društva sa ograničenom odgovornošću,
saradnja optuženog u krivičnom postupku – svjedok pokajnik,
pretres pred drugostepenim sudom,
položaj osoba sa duševnim smetnjama i
neusaglašenost pravila o odmjeravanju sankcija.
Autori radova su uglavnom sudije i tužioci. Svi radovi mogu se naći na web stranici CSD-a, u rubrici „Biblioteka“.


Posjeta Španskom dokumentacionom centru


Španski dokumentacioni centar, koji uživa veliki ugled i podršku pravne zajednice u Španiji, predstavljao je model za uspostavu CSD-a, kao i za definisanje njegovih početnih aktivnosti.

U sklopu nastavka saradnje, delegacija VSTS-a je u septembru 2008. godine posjetila Španski dokumentacioni centar sa sjedištem u San Sebastianu. Tokom ove posjete predstavljeni su brojni projekti koji se provode u okviru Centra, a koji će zasigurno poslužiti kao ideja vodilja u osmišljavanju novih projekata CSD-a.


Ostale aktivnosti


Kako se već za kratkog postojanja CSD-a pokazalo, informacije o sudskoj praksi zemalja u regionu su, zbog zajedničke pravne tradicije, od velike koristi za pravnike u BiH. Sa tim u vezi, CSD je krajem 2008. godine inicirao saradnju sa sličnim institucijama u regionu radi razmjene informacija i iskustava. Tako je uspostavljen kontakt sa Vrhovnim sudom Republike Slovenije i njihovim Evidencijskim centrom, koji će delegacija VSTS-a posjetiti u toku 2009. godine.

U skladu sa Strateškim ciljem VSTS-a da se sudovima i tužilaštvima obezbijedi online pristup pravnim propisima, CSD je proveo analizu postojeće baze propisa koja je dostupna putem interneta. Na osnovu te analize, CSD je dao preporuku da se podrži dorada postojećih baza pravnih propisa službenih glasila u BiH, kao jedinih službenih izvora informacija o pravnim propisima.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Aktivnosti u 2008. godini