Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Aktivnosti u 2007. godini

29.08.2010.

Centar za sudsku dokumentaciju je u 2007. godini bio fokusiran na sljedeće aktivnosti:


• osposobljavanje smještajnog prostora,

• izgradnju i jačanje kapaciteta Centra,

• razvoj baze podataka za sudske odluke, uključujući razvoj softvera,

• razvoj web-stranice Centra,

• uspostavljanje saradnje sa sudovima i tužilaštvima,

• razvijanje daljnjih pravaca razvoja kroz zajedničko djelovanje s vrhovnim sudovima entiteta,

• uspostavljanje i unapređenje saradnje sa ostalim partnerima,

• izradu primjeraka sudskih odluka,

• izradu primjeraka pravnih akata za potrebe tužilaca,

• dizajniranje projektnih prijedloga, čijom realizacijom bi bilo omogućeno intenziviranje postojećih i provođenje dodatnih aktivnosti predviđenih strateškim planom.


Izrada baze podataka za sudske odluke


Za potrebe izrade baze podataka za sudske odluke razvijen je softver za njihov unos i pretragu. Pritom se vodilo računa o potrebama korisnika, pa je razvijena baza interaktivna i omogućava pretragu po različitim kriterijima, uključujući naziv suda, vrstu i broj predmeta, naziv zakona i ključnu riječ.


U toku 2007. godine intenzivirane su aktivnosti na prikupljanju odluka sudova, na prvom mjestu odluka entitetskih vrhovnih sudova, s kojima su uspostavljeni odlični partnerski odnosi.


Osim toga, preduzete su aktivnosti na obradi i unosu odluka u bazu, tako da je baza krajem godine sadržavala 350 izabranih sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije BiH i Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, donesenih od 2003. godine do kraja 2007. godine. Osim odluka navedenih sudova, u bazu je unesen i određeni broj vezanih odluka nižestepenih sudova i Ustavnog suda BiH. Time se korisnicima baze omogućava uvid u sve odluke donesene u jednom predmetu, od odluke koja je donesena u prvostepenom postupku do odluke donesene u postupku po vanrednom pravnom lijeku, odnosno postupku pred Ustavnim sudom BiH. Svaka odluka u bazi sadrži cjelovit tekst, koji se od originalnog teksta razlikuje samo u dijelu kojim se štiti privatnost stranaka u postupku. Uz posebno važne i zanimljive odluke, objavljuju se pravna stajališta (tzv. sentence).


U predstojećem periodu razvijat će se dodatne funkcije koje će, između ostalog, korisnicima omogućiti uvid u tekst pravnog propisa primijenjenog u konkretnoj sudskoj odluci, tekst pojedinog člana, kao i njihovih komentara. U pripremi su i priručnici za korištenje baze, a za sudije i tužioce bit će organizirana odgovarajuća obuka.


Sve informacije kojima Centar raspolaže korisnicima će biti dostupne na veb-stranici Centra https://www.pravosudje.ba/csd, čije se objavljivanje planira u proljeće 2008. godine. Informacije će također biti dostupne putem mreže širokog područja (WAN).


Izrada primjera pravnih akata


Na inicijativu Stalne komisije za Centar, u 2007. godini pokrenut je projekat izrade primjera pravnih akata. Projektom su obuhvaćena dva segmenta:


• Razvoj oglednih primjeraka sudskih odluka iz građanske i krivične oblasti,

• Razvoj oglednih primjeraka pravnih akata za potrebe tužilaca.


Kao partneri u realizaciji ovog projekta kontaktirani su entitetski vrhovni sudovi, te tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH. Od njih se očekuje da imenuju pravne eksperte koji bi, zajedno sa zaposlenima u Centru, identificirali vrste pravnih akata čije je primjerke potrebno razviti, te učestvovali u njihovoj izradi.


Ovi primjerci treba da budu vodič za izradu konkretnih pravnih akata, te tako olakšaju rad pravnika u pravosuđu, naročito mladih kadrova koji su tek imenovani na pozicije stručnih saradnika, tužilaca, odnosno sudija.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Aktivnosti u 2007. godini