Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju

08.02.2021.

(1) Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju nadležna je za razmatranje, davanje preporuka, te utvrđivanje nacrta akata u oblasti edukacije i sudske dokumentacije, a posebno za:

a) stručno usavršavanje sudija i tužilaca, te nadzor i savjetovanje entitetskih centara za edukaciju i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa usvajanjem i provođenjem programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca;
b) uspostavljanje saradnje sa javnim pravnim fakultetima i ministarstvima nadležnim za visoko obrazovanje u svrhu unapređenja nastavnih planova;
c) utvrđivanje minimuma odnosno maksimuma stručne obuke za sudije i tužioce na godišnjem nivou;
d) utvrđivanje obima i nadzora nad provođenjem početne obuke za novoizabrane sudije ili tužioce;
e) odobravanje godišnjeg izvještaja upravnih odbora entitetskih centara za edukaciju i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
f) prikupljanje, obradu, pohranjivanje, objavljivanje sudskih odluka i drugih relevantnih akata i odlučivanje o pristupu bazi sudskih odluka Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju.

(2) Podršku u radu ovoj stalnoj komisiji pruža Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju.


Za članove Stalne komisije za edukaciju i sudsku dokumentaciju imenovani su:

Selim Karamehić, predsjedavajući Komisije, sudija Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;
Jadranka Stanišić, član Komisije, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske;
Sanela Gorušanović – Butigan, član Komisije, sudija Općinskog suda u Sarajevu i potpredsjednik VSTV-a Bosne i Hercegovine;
Berina Alihodžić, član Komisije, zamjenik glavnog tužioca, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo;
Mahmut Švraka, član Komisije, glavni republički tužilac, Republičko tužilaštvo Republike Srpske;
Lejla Hadžić, član Komisije, šef Kabineta zamjenika ministra pravde Bosne i Hercegovine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Stalna komisija za CSD