Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Dobra praksa bh. pravosuđa predstavljena u regiji

mailprint fav manja slovaveća slova

13.12.2018.

Tokom dvodnevne regionalne konferencije pod nazivom „Primjena mehanizama prevencije korupcije“ koja se održava u Beogradu razgovaralo se, između ostalog, i o dobroj praksi pravosuđa u Bosni i Hercegovini kroz pripremu i uvođenje planova integriteta. 

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTS) Milan Tegeltija predstavio je aktivnosti vezane za uvođenje planova, naglasivši da su kroz ovaj proces sve pravosudne institucije imale priliku da analiziraju svoje radne procese te da ojačaju institucionalni i individualni integritet, efikasnost i odgovornost. 

„Uspješnom provedbom planova integriteta pravosudnih institucija doprinijet će se jačanju vladavine prava i povećanju povjerenja javnosti u pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini.“ rekao je predsjednik Tegeltija tokom obraćanja.  

Cilj VSTS u ovom procesu je bio da unaprijedi integritet pravosudnih institucija na sistemski i ujednačen način te da identifikuje najbolje prakse u pojedinim pravosudnim institucijama koje bi se mogle primijeniti na sve ostale pravosudne institucije u BiH. 

Sredinom 2016. godine, VSTS je usvojio Smjernice za izradu plana integriteta u pravosudnim institucijama u BiH, Metodološko uputstvo za izradu plana integriteta u pravosudnim institucijama BiH i Model plan integriteta.
Potom je uslijedilo formiranje Radne grupe koja je bila sastavljena od predstavnika pravosudnih institucija sa svih nivoa pravosuđa u BiH koja je imala zadatak da identifikuje rizične procese, kao i faktore rizika te predloži mjere za njihovo otklanjanje.
Ovi rizici su se odnosili na preopterećenost pravosudnih institucija, reformske aktivnosti, nedostatak kapaciteta za aktivnosti van osnovnih nadležnosti pravosudnih institucija, eventualno cenzurisanje i „strah“ od reakcije kolega i nadređenih, kao i nepoznavanje suštine planova integriteta. 

Kroz djelovanje Radne grupe, početkom 2017. godine VSTS je usvojio Listu osnovnih rizičnih procesa za narušavanje integriteta u sudovima i tužilaštvima u BiH, mogućih mjera za unapređenje integriteta i Upitnik za samoprocjenu integriteta. Usvojena Lista sadrži oko 50-ak rizičnih procesa, preko 160 faktora rizika i u njoj je predloženo oko 300 mjera za otklanjanje faktora rizika i unapređenje integriteta pravosudnih institucija.

Naredni korak je bio izrada nacrta planova integriteta od strane pravosudnih institucija na koje je dala mišljenje Stalna komisije za sudsku i tužilačku etiku, nezavisnost i nespojivost VSTS-a. 

Danas sve pravosudne institucije u BiH imaju planove integriteta kao četverogodišnji dokument. Štaviše, u prvom kvartalu 2019. godine očekuju se prvi izvještaji o implementaciji koje su pravosudne institucije obavezne dostaviti VSTS –u do 15. aprila.
  
Konferenciju „Primjena mehanizama prevencije korupcije“ je organizovala Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije i njeni partneri Misija OEBS-a u Srbiji i Vlada Republike Italije. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

dobra-praksa-5.JPG

dobra-praksa-3.JPG

dobra-praksa-4.JPG

Ostale fotografije