Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina u BiH“

29.11.2018.

Unapređenje ključnih faza krivičnog postupka s ciljem efikasnog rješavanja predmeta ratnih zločina u sudovima

(Sarajevo, 29. novembar 2018. godine) – Okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina“ u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, u okviru projekta Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“, održan je 28. i 29. novembra 2018. godine u hotelu „Terme“ na Ilidži u Sarajevu.

Učešće na Okruglom stolu uzeli su sudije, tužioci i advokati koji postupaju u predmetima ratnih zločina, što je omogućilo razmatranje i analizu različitih praksi i problema u radu na predmetima ratnih zločina iz ugla tri funkcije krivične procedure. Ovaj događaj predstavlja rezultat i nastavak okruglih stolova održanih u mjesecu decembru 2017. godine i aprilu 2018. godine, koji su od strane učesnika ocijenjeni izuzetno uspješnim, te je s tim u vezi i konstatovana potreba nastavka organizacije stručnih skupova ovakvog formata.

S ciljem ujednačavanja sudske prakse u predmetima ratnih zločina, te cjelovitog razumijevanja i adekvatne primjene najviših pravnih standarda, format okruglog stola prilagođen je sveobuhvatnom razmatranju nekih od ključnih materijalno-procesnih instituta krivičnog zakonodavstva iz različitih aspekata i pravnih pozicija tri funkcije krivične procedure. Okrugli stol je organizovan kako bi se utvrdila najbolja normativno-praktična rješenja koja će omogućiti efikasniji postupak u predmetima ratnih zločina i rezultirati unapređenjem stepena pravne sigurnosti svih učesnika u postupku. 

Obrađene teme su obuhvatile razmatranje izmjenâ i dopunâ Zakona o krivičnom postupku BiH, tužilačke istrage i tužilačkog imuniteta u predmetima ratnih zločina, te bića krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Također, obrađene su neke od ključnih faza krivičnog postupka, kao što je sudsko preispitivanje i odlučivanje o optužnici, te izuzeci od neposrednog saslušanja.  Dodatno, posebno je fokusirano pitanje procesne uloge sudskog vijeća u vođenju postupka.

Uvodnim obraćanjem, potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić otvorila je okrugli sto, istaknuvši zahvalnost VSTV-a BiH i cjelokupnog pravosuđa Bosne i Hercegovine na podršci koju Evropska unija pruža u realizaciji mjera i ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina. Posebno je istakla zahvalnost Evropskoj uniji za nastavak podrške pravosuđu BiH u okviru IPA 2017 državnog paketa pomoći. S tim u vezi, potpredsjednica Jukić je istakla da adekvatna kadrovska kapacitiranost, uz etičnu i ujednačenu primjenu procesnih instituta, te zakonito, pravično i blagovremeno poduzimanje krivično-procesnih radnji predstavljaju temeljne pretpostavke za ostvarenje zahtjevâ efikasnog i efektivnog rješavanja predmeta ratnih zločina. Gospođa Jukić je istakla svoje uvjerenje da će nastavak podrške Evropske unije pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina polučiti vidljive rezultate kada je u pitanju realizacija strateških ciljeva Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. 

U svom obraćanju, predstavnik Ministarstva pravde BiH, pomoćnik ministra g-din Niko Grubešić, posebno je naglasio činjenicu da je ovo 3. po redu Okrugli sto koji se, pod pokroviteljstvom Europske unije, organizira u suradnji Ministarstva pravde BiH (Odsjeka za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH) sa VSTV-om BiH, što ukazuje na sâm značaj i kvalitet skupa sa aspekta sveobuhvatne stručne diskusije iz pozicije suda, tužilaštva i advokatske profesije. Dodatno, g-din Grubešić je naglasio da će suradnja Ministarstva pravde BiH i VSTV-a i dalje biti usmjerena na podršku pravosudnom sektoru u BiH, kako kroz kontinuirano stručno usavršavanje advokata, tako i kroz organizaciju okruglih stolova ovog formata.

Izlagači na Okruglom stolu su bili Munib Halilović - tužilac Federalnog tužilaštva FBiH ujedno i glavni moderator ovog događaja, Jasmina Begić - sudija Vrhovnog suda FBiH, Vesna Stanković-Ćosović - sudija Vrhovnog suda FBiH, Branko Mitrović - tužilac Republičkog tužilaštva RS-a, Vlado Adamović - advokat ispred Advokatske komore FBiH i Miodrag Stojanović - advokat ispred Advokatske komore RS-a. 

Na Okruglom stolu su usvojeni sljedeći zaključci:

1. Analiza nomotehnike i sadržaja izmijenjenih i dopunjenih odredaba Zakona o krivičnom postupku BiH navodi na zaključak da, usljed nedovoljne jezičke preciznosti, primjena ovih odredaba može rezultirati arbitrarnim konzumiranjem zakonskih ovlaštenja, te posljedovati neujednačenim standardima pravne sigurnosti.

2. Uočene sistematske nejasnoće izmijenjenih i dopunjenih odredaba ZKP BiH iziskuju žurno formiranje interresorne radne grupe, čiji bi sastav, između ostalih, obavezno činili sudije, tužioci i advokati, a s ciljem detaljne analize važećih zakonskih rješenja u pravcu zadovoljavanja temeljnih koncepata krivične procedure u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi:

a) Opravdano je zakonodavnim izmjenama precizirati trenutak početka istrage, od kojeg trenutka teče razuman rok za okončanje istrage, a shodno odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima i standardima afirmisanim praksom Evropskog suda za ljudska prava.
b) S obzirom na činjenicu da primjena posebnih istražnih radnji zadire u opseg ljudskih prava i privatnosti, opravdano je podići prag minimuma zaprijećene kazne za krivična djela za koja se može primijeniti institut „Posebne istražne radnje“.
c) Opravdano je i potrebno izmijeniti odredbe koje se odnose na obustavu istrage u situacijama kada je zabilješkom u spisu konstatovano da postoje dokazi za podizanje optužnice, na način da propuštanje rokova ne može biti osnov za obustavu istrage. Istovremeno potrebno je predvidjeti obavezu glavnog tužioca da poduzme mjere prema tužiocu koji nije ispoštovao obavezujuće uputstvo, a spis presignirati drugom tužiocu sa uputama za završetak predmeta. 
d) Nedovoljna jezička preciznost rješenja instituta imuniteta iz čl. 84. ZKP-a BiH, može dovesti do objedinjavanja procesnih funkcija, a što je protivno opštim načelima krivične procedure u BiH i implikacijama načela akuzatornosti. S tim u vezi, opravdane su izmjene ovog instituta, s obzirom da primijenjen sam po sebi, isti ne predstavlja adekvatan alat u rukama tužioca, a posebno je nužno zakonodavnim dopunama predvidjeti institut „Svjedoka pokajnika“.
e) U vezi s rokom za ulaganje žalbe na odluku o odbijanju potvrđivanja optužnice, svrsishodno je rok u trajanju od 24 sata podići na opšti rok u trajanju od 3 dana.

3. Imajući u vidu zastupljenost krivičnog djela „Ratni zločin protiv civilnog stanovništa“ u opštem procentulanom učešću predmeta ratnih zločina koji se procesuiraju pred sudovima u BiH, svrsishodno je izraditi brošuru koja bi sadržavala bitne elemente i obilježja ovog krivičnog djela, kako sa teorijskog, tako i sa praktičnog aspekta. S tim u vezi, sugeriše se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH da, shodno raspoloživim sredstvima obezbijeđenim u okviru projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ kojeg finansira Evropska unija, izradi jednu takvu brošuru koja bi bila učinjena dostupnom široj profesionalnoj zajednici. 

4. S ciljem poštivanja načela jednakopravnosti stranaka u postupku, sugeriše se pristupanje izmjenama koncepta krivičnog zakonodavstva u BiH na način utvrđivanja obaveze da se podignuta, a ne potvrđena optužnica, sa dokaznim materijalom koji potkrepljuje navode optužnice, dostavlja svim stranama u postupku kako bi se prethodni prigovori na optužnicu mogli razmotriti prije potvrđivanja iste. U tom kontekstu, nužno je zakonodavnim izmjenama i dopunama propisati obavezu zakazivanja ročišta na kojem bi se raspravljalo o navodima sadržanim u prethodnim prigovorima. 

5. Uočena je različita praksa postupajućih sudskih vijeća u pogledu prihvatanja dokaza od strane optužbe i odbrane, te je s tim u vezi potrebno precizirati odredbe čl. 96, st. 1 ZKP-a BiH na način da se odbrani omogući angažman i davanje zadatka vještaku odbrane, a shodno principu jednakopravnosti stranaka u postupku. 

Projekat Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina“ predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je Evropska unija obezbijedila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 14,8 miliona evra za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta sudova i tužilaštava za rad na predmetima ratnih zločina. Korisnici podrške su 15 tužilaštava, osam sudova, Ministarstvo pravde BiH – Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH i VSTV BiH. Cilj podrške je unapređenje efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u pravosuđu kroz smanjenje broja neriješenih predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim u tužilaštvima (tzv. KTRZ predmeti) za 50% u periodu od pet godina (2014. – 2018.).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na broj telefona: 033 707 570. 

-KRAJ-
 
Ovaj projekat finansira Evropska unija 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_0131.JPG

IMG_0137.JPG

IMG_0140.JPG

Ostale fotografije