Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Budžet VSTVBiH za 2007. godinu

U skladu sa Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnim obavezama BiH, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH je za 2007. godinu odobren budžet u iznosu od 2.355.579 KM. Od toga je izvršeno ukupno 97% odobrenog budžeta. Tabela koja slijedi prikazuje izvršenje budžeta po stavkama.

Izvršenje budžeta VSTVBiH u 2007. godini po budžetskim stavkama:

Budžetska stavka Odobreni budžet Rebalans Izvršenje budžeta  Index
Bruto plaće i naknade 78% 2.017.388 1.794.388 1.772.655 99%
Naknade troškova zaposlenih 4% 136.191  136.191 101.303 74%
Putni troškovi 3% 45.000 75.000 57.992 77%
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 17.000 52.000 51.729 99%
Izdaci za energiju i komunalne usluge 2% 19.000 49.000 46.821 96%
Nabavka materijala 1% 10.000 31.000 30.727 99% 
Izdaci za usluge prijevoza i gorivo 1% 25.000 25.000 21.844 87%
Troškovi zakupa 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 1% 10.000 16.000 15.865 99%
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 0,2% 5.000 5.000 5.000 100%
Ugovorene usluge 7% 56.000 157.000 156.941 100%
Nabavka opreme 0,8% 15.000 15.000 14.912 99%
UKUPNO: 2.355.579 2.355.579 2.275.789 97%

Osiguranje potpunog finansiranja Vijeća iz sredstava budžeta institucija BiH jedan je od najvažnijih strateških ciljeva Vijeća u narednom periodu. Stoga je rukovodstvo Vijeća i Sekretarijata uložilo maksimalne napore tokom budžetske procedure za 2008. godinu da nadležnim organima u Bosni i Hercegovini obrazloži potrebe za adekvatnim finansiranjem.

Budžeti projekata i izvršenje

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je u toku 2007. godine realiziralo 14 donatorskih projekata. Evropska komisija, donator sa 36,26 % učešća u ukupnoj vrijednosti donatorskih sredstava, najznačajniji je partner u projektu informatizacije pravosuđa, a norveška vlada, s ukupnim učešćem od 30,08 %, u rekonstrukciji sudova. Dodatno, za realizaciju različitih projekata reforme pravosuđa značajna sredstva izdvojile su i vlade SAD-a, Kraljevine Holandije, Kraljevine Španije, Irske, Kanade i Vijeće Evrope.

Sva donatorska sredstva izvršavaju se preko Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) Ministarstva finansija i trezora BiH, s donatorskih podračuna otvorenih u Centralnoj banci BiH.

Član 15. stav 11. Zakona o VSTV-u: Vijeće može primati sredstva od međunarodnih donatora za operativni budžet Vijeća, kao i za posebne projekte reforme pravosuđa izvan operativnog budžeta Vijeća. Sredstva se uplaćuju na poseban račun otvoren kod Centralne banke Bosne i Hercegovine. Sredstva se troše po nalogu direktora Sekretarijata, u skladu s propisima o izvršenju donatorskih sredstava koje donosi Vijeće i u skladu sa uslovima ugovora o donacijama potpisanim sa donatorom.

Tabela koja slijedi daje prikaz donatora i pojedinačnih projekata realiziranih u toku 2007. godine:

Izvor finansiranja i opis projekta Ukupno odobrena sredstva Period
1. Norveški grant 2006/2007    
Operativni budžet 821.252 juli 2006. - juni 2007.
Kapitalne investicije (rekonstrukcija Okružnog suda Istočno Sarajevo i Općinskog/Kantonalnog suda Sarajevo) 1.134.382 juli 2006. - juni 2008.
UKUPNO: 1.955.634  
2. Norveški grant 2007/2008    
Podrška reformi pravosuđa, proširenje prostorija VSTVBiH, podrška projektu razvoja CMS-a, rekonstrukcija Osnovnog suda Sokolac, rekonstrukcija Općinskog/Kantonalnog suda Sarajevo, podrška projektu izmještanja arhive, podrška projektu smanjenja broja neriješenih predmeta 1.979.237 juli 2007. - juli 2008.
3. US Grant    
Rekonstrukcija Centra za edukaciju FBiH 301.654  januar 2005. - decembar 2007.
Rekonstrukcija Centra za edukaciju RS 301.654 januar 2005. - decembar 2007.
4. EC Grant 2005/107-513    
Projekat IKT, projekat reforme sudova za prekršaje, projekat podrške edukacije sudija 4.037.357 januar 2006. - januar 2008.
5. FIAPP    
Podrška Centru za sudsku dokumentaciju 54.763 oktobar 2006.
6. Grant Irske    
Projekat izrade pravilnika o sudskom poslovanju BiH 168.172 august 2007. - august 2008.
7. Projekat Crna Gora    
Reforma pravosuđa - Misija utvrđivanja činjenica o pravosuđu Crne Gore 30.406 juli 2007.
8. Grant Holandije 2007.    
Grant Holandije ICT/CMS za 2007. 478.005 oktobar 2007. - decembar 2007.
9. Grant Kanada 2007.    
Podrška međunarodnom konsultantu 32.596 septembar 2007. - maj 2008.
UKUPNO: 9.339.477  

 

Grafički prikaz ukupnog učešća donatora u finansiranju projekata u toku 2007. godine
Grafički prikaz ukupnog učešća donatora u finansiranju projekata u toku 2007. godine

 

Sistem izvještavanja

Svakim donatorskim ugovorom propisani su načini izvještavanja o realizaciji projekata. Većina donatora traži mišljenje nezavisnog revizora, koje se dostavlja uz završni izvještaj o realizaciji projekta i finansijski izvještaj o izvršenju sredstava. Nezavisni revizor je u toku 2007. godine izvršio tri revizije, i to:

  • reviziju norveškog granta za projekte br. 2060051 i 2060052,
  • reviziju realizacije projekta EK br. 2005/107-513 za prvu godinu,
  • reviziju granta SAD-a br. S-LMAQM-05-GR-306.

Evropska komisija zahtijeva i mjesečne izvještaje o realizaciji projekata, čiji je sastavni dio i finansijski izvještaj.

Izvještaji nezavisnih revizora za 2007. godinu su, kao i proteklih godina, dostavljeni Uredu za reviziju institucija BiH, Ministarstvu finansija i trezora BiH, Ministrastvu pravde BiH, te Parlamentarnoj skupštini BiH.

Revizije

Budžet institucija BiH: Ured za reviziju institucija BiH je za finansijsku 2006. godinu utvrdio da „finansijski izvještaji Vijeća prikazuju realno i istinito finansijsko stanje na dan 31.12.2006. ”U novembru 2007. godine obavljena je preliminarna revizija za finansijsku 2007. godinu. U skladu s uputstvom iz izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH za finansijsku 2006. godinu, Vijeće je od Parlamentarne skupštine BiH zatražilo službeno tumačenje odredbi Zakona o VSTVBiH i Zakona o reviziji BiH, kojima se na različit način uređuje pitanje revizije grantova. Naime, Zakon o VSTVBiH (član 15. stav 1) propisuje da Vijeće izvršava sredstva grantova u skladu s odredbama Sporazuma s donatorom. Svi zaključeni sporazumi Vijeća s donatorima izričito zahtijevaju angažman nezavisnog revizora, kojeg donator odabire po vlastitoj proceduri. Međutim, Zakon o reviziji BiH daje ovlaštenja Uredu za reviziju institucija BiH da, pored revizije utroška sredstava budžeta BiH, obavlja i reviziju utroška donatorskih sredstava.

Kako su u daljnjem postupku konsultacija, iniciranih zahtjevom Vijeća za autentičnim tumačenjem, različiti organi BiH (ustavnopravne komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH, Vijeće ministara BiH, Ministarstvo pravde BiH) donosili različite zaključke, to je Vijeće u svom podnesku, upućenom Ministarstvu pravde BiH krajem 2007. godine, predložilo da Ministarstvo pred nadležnim organima BiH zagovara rješenje ovog pitanja na način da:

  • Vijeće Pravilnikom o izvršenju sredstava donatorskih projekata propiše da državna i nezavisna revizija obavljaju reviziju utroška grantova istovremeno,
  • državna i nezavisna revizija utvđuju da li su sredstva grantova izvršena u skladu sa sporazumom koji su potpisali Vijeće i donatori.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Budžet VSTVBiH za 2007. godinu

Prikaz ukupnog učešća donatora u finansiranju projekata

Grafički prikaz ukupnog učešća donatora u finansiranju projekata u toku 2007. godine