Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Budžet VSTVBiH za 2008. godinu

VSTVBiH dio svojih aktivnosti finansira iz odobrenih sredstava budžeta institucija Bosne i Hercegovine, a dio iz donatorskih sredstava.

 

Finansiranje aktivnosti VSTVBiH iz sredstava budžeta institucija BiH

U skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnim obavezama BiH, VSTVBiH je za 2008. godinu odobren budžet u iznosu od 7 090 747 KM, od čega je izvršeno 89%. Tabela koja slijedi prikazuje izvršenje budžeta po stavkama:

Budžetska stavka Odobreni budžet Rebalans Izvršenje budžeta Indeks 
Bruto plaće i nadoknade  2 884 884  2.434.884  2 229 716  92%
Nadoknade troškova zaposlenih  305 963  305 963  259 436  85%
Putni troškovi  295 151  165 151  163 332  99%
Izdaci za telefonske i poštanske usluge  112 902  112 902  89 035  79%
Izdaci za energiju i komunalne usluge  121 466  121 466  85 789  71%
Nabavka materijala  53 554  53 554  53 137  99%
Izdaci za usluge prevoza i gorivo  26 095  43 095  36 110  84%
Troškovi zakupa  0  0  0  0
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa  4 382  12 382  5 239  42%
Ugovorene usluge  360 531  560 531  450 654  80%
Izdaci za tekuće održavanje  352 199 352 199   346 022  98%
Nabavka opreme  2 573 620  2 928 620  2 617 446  89%
 UKUPNO:  7 090 747  7 090 747  6 335 916  89%

 

Revizije

Ured za reviziju institucija BiH je za finansijsku 2007. godinu utvrdio da finansijski izvještaji VSTVBiH za 2007. godinu prikazuju realno i instinito finansijsko stanje na dan 31. decembra 2007. godine, u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i Pravilnikom o računovodstvu institucija BiH.

U novembru 2008. godine obavljena je preliminarna revizija izvršenja budžetskih sredstava za finansijsku 2008. godinu. U toku 2009. godine biće izvršena finalna revizija finansijske 2008. godine, uključujući i donatorska sredstva.

 

Finansiranje aktivnosti VSTVBiH iz donatorskih sredstava

VSTVBiH je u toku 2008. godine realizovao 12 donatorskih projekata. Implementacija projekata regulisana je članom 15. stav 11. Zakona o VSTVBiH koji kaže da Vijeće može primati sredstva od međunarodnih donatora za operativni budžet Vijeća kao i za posebne projekte reforme pravosuđa izvan operativnog budžeta Vijeća. Sredstva se uplaćuju na poseban račun otvoren kod Centralne banke BiH. Sredstva se troše po nalogu direktora Sekretarijata, u skladu sa propisima o izvršenju donatorskih sredstava koje donosi Vijeće i u skladu sa uslovima ugovora o donacijama potpisanim sa donatorom.

Najznačajniji partner u finansiranju različitih projekata reforme pravosuđa je Kraljevina Norveška sa 25,16% učešća u ukupnoj vrijednosti donatorskih sredstava. Kraljevina Holandija i Kraljevina Švedska su, u okviru zajedničkog projekta o finansiranju, sa učešćem od 36,48% u ukupnoj vrijednosti donatorskih sredstava, najznačajniji partner u projektu informatizacije pravosuđa. Za realizaciju različitih projekata informatizacije pravosuđa značajna sredstva su izdvojile Evropska komisija i vlade SAD-a, Kraljevine Španije, Irske, Kanade i Velike Britanije.

Sva donatorska sredstva se izvršavaju preko Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) Ministarstva finansija i trezora BiH sa donatorskih podračuna otvorenih u Centralnoj banci BiH.

Tabela koja slijedi daje prikaz donatora i pojedinačnih projekata ostvarenih u toku 2008. godine:

Izvor finansiranja i opis projekta Ukupno odobrena sredstva Period implementacije projekta
Norveški grant 2006/2007
kapitalne investicije (rekonstrukcija Okružnog suda Istočno Sarajevo i Općinskog/Kantonalnog suda Sarajevo)
 1.134.382 juli 2006. - juni 2008.
Norveški grant 2007/2008
podrška reformi pravosuđa,
proširenje prostorija VSTVBiH,
podrška projektu razvoja CMS-a,
rekonstrukcija Osnovnog suda Sokolac,
rekonstrukcija Općinskog/Kantonalnog suda Sarajevo,
podrška projektu izmještanja arhive,
podrška projektu smanjenja broja neriješenih predmeta
 1.979.237 juli 2007. - juli 2008.
Grant SAD-a
Rekonstrukcija Centra za edukaciju FBiH
301.654 januar 2005. - septembar 2009.
Grant Evropske komisije 2005/107-513
projekat IKT,
projekat reforme sudova za prekršaje,
projekat podrške edukacije sudija
 4.037.357 januar 2006. - januar 2008.
Grant Španske agencije za saradnju (FIIAPP)
podrška Centru za sudsku dokumentaciju
 54.763 oktobar 2006. - do daljnjeg
Grant Irske
projekat izrade Pravilnika o sudskom poslovanju BiH
168.172 august 2007. - august 2008.
Norveški grant
projekat izrade baze za ratne zločine
156.466 novembar 2007. - novembar 2008.
Norveški grant
reforma pravosuđa - misija utvrđivanja činjenica o pravosuđu Crne Gore
30.406 juli 2007. - juli 2008.
Grant Kanade
podrška međunarodnom konsultantu
32.596 septembar 2007. - maj 2008.
Grant Holandije i Švedske
IKT/CMS projekat
4.895.768 januar 2008. - decembar 2008.
Britanski grant
projekat uspostave unaprijeđenih mehanizama saradnje policije i tužilaštava
 554.478 april 2008. - mart 2009.

 

Revizije

Većina donatora traži mišljenje nezavisnog revizora, koje se dostavlja uz završni izvještaj o realizaciji projekta i finansijski izvještaj o izvršenju sredstava. Nezavisni revizor je u toku 2008. godine izvršio reviziju sljedećih grantova:

  • norveškog granta za projekat rekonstrukcije Okružnog suda Istočno Sarajevo i Općinskog/Kantonalnog suda Sarajevo,
  • američkog granta za rekonstrukciju Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske,
  • granta Evropske komisije za projekat informatizacije pravosuđa,
  • irskog granta za projekat izrade Pravilnika o sudskom poslovanju,
  • norveškog granta za projekat utvrđivanja činjenica o pravosuđu Crne Gore.

Mišljenje nezavisnih revizora po spomenutim grantovima je pozitivno i glasi: “Izvještaj o budžetu projekta predstavlja tačnu i vjernu sliku prihoda i rashoda projekta po svim materijalnim gledištima i propisno je pripremljen u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. Zaključujemo da nema odstupanja ili propusta u vezi sa istim.”

Izvještaji nezavisnih revizora za 2008. godinu su, kao i proteklih godina, dostavljeni Uredu za reviziju institucija BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh