Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Predmeti protiv Hrvatske u periodu od 15.06. do 31.07.2017. godine

01.08.2017.

Evropski sud za ljudska prava je u periodu od 15.06. do 31.07. 2017. godine donio osam presuda i to:

• Samardžić protiv Hrvatske – Sud je utvrdio da u ovom predmetu nije povrijeđeno pravo na pošteno suđenje.

Sud je utvrdio da je Vrhovni sud jasno i detaljno obrazložio zbog čega aplikant nije imao pravo na izjavljivanje revizije na osnovu čl. 373.a Zakona o parničnom postupku, zbog čega Sud nije imao razloga sumnjati uqa arbitrarnost te odluke. Osim toga, takva odluka Vrhovnog suda bila je i u skladu s njegovom dotadašnjom sudskom praksom.

 Više o predmetu možete naći na stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred  ESLJP  ili HUDOC baze (broj predmeta: 32486/14 od 20.07.2017. godine).

• Ž.B. protiv Hrvatske – Sud je utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo podnositeljice zahtjeva iz člana 8. Konvencije (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života).

 Sud je utvrdio da je obustava postupka za nasilje u porodici dovela do povrede prava  podnositeljice - žrtve nasilja.

 Više o predmetu možete naći na stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred  ESLJP  ili  HUDOC baze (broj predmeta: 47666/13 od 11.07.2017. godine).

• T.G. protiv Hrvatske – Sud je utvrdio da je u ovom predmetu povrijeđeno pravo podnositelja predstavke na pošteno suđenje u upravnom sporu u kojem je osporavao odluku policije o odbijanju produženja dozvole za držanje oružja.

Evropski sud je smatrao da tužitelj u tom postupku nije imao realnu mogućnost osporavanja odluke policije, zbog toga što nije znao niti tko su osobe koje su s policijom razgovarale, a niti što su konkretno te osobe rekle policiji vezano za njegov problem s alkoholom. Tužitelj stoga nije znao niti od čega se konkretno brani, niti što mora dokazati pred sudom.

 Više o predmetu možete naći na stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred  ESLJP  ili  HUDOC baze (broj predmeta: 39701/14 od 11.07.2017. godine).

• Oravec protiv Hrvatske – Sud je utvrdio da Republika Hrvatska nije povrijedila pravo podnositelja zahtjeva iz člana 5. stava 1. Konvencije (pravo na slobodu i sigurnost), ali je postojala povreda člana 5. stava 4. Konvencije (pravo na sudski postupak u kojem će se brzo odlučiti o zakonitosti pritvaranja).
 
 Naime, Sud je utvrdio da prilikom odlučivanja o produženju pritvora nisu bila ispunjena  procesna jamstva iz člana 5. stava 4. Konvencije jer podnositelju predstavke nije bila  dostavljena žalba državnog odvjetnika, niti je obaviješten ili pozvan na sjednicu  izvanraspravnog vijeća koje je odlučivalo o njegovom predmetu. Posljedično,  podnositelj nije imao priliku iznijeti svoje argumente vezane za produženje pritvora.

 Više o predmetu možete naći na stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred  ESLJP   ili  HUDOC baze (broj predmeta: 51249/11 od 11.07.2017. godine).

• Trivkanović protiv Hrvatske – Sud je utvrdio da u ovom predmetu nije bilo povrede prava na život zaštićenog članom 2. Konvencije.

 Naime, država je poduzela sve odgovarajuće i moguće korake u istrazi ratnog zločina  nad sinovima podnositeljice predstavke. 

  Više o predmetu možete naći na stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred  ESLJP ili HUDOC baze (broj predmeta: 12986/13  od 06.07.2017. godine).

• Zdjelar protiv Hrvatske – Sud je utvrdio da u ovom predmetu nije bilo povrede prava na život zaštićenog članom 2. Konvencije.

Naime, država je poduzela sve odgovarajuće i moguće korake u istrazi ratnog zločina nad ocem podnositelja predstavke.

 Više o predmetu možete naći na stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred  ESLJP  ili HUDOC baze (broj predmeta: 80960/12 od 06.07.2017. godine).

• Obajdin protiv Hrvatske – Sud je utvrdio da u ovom predmetu nije bilo povrede prava na život zaštićenog članom 2. Konvencije.

Naime, država je poduzela sve odgovarajuće i moguće korake u istrazi teškog ubistva.

Više o predmetu možete naći na stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred ESLJP  ili HUDOC baze (broj predmeta: 39468/13 od 04.07.2017. godine).

• Ramljak protiv Hrvatske – Sud je utvrdio da je podnositeljici predstavke povrijeđeno pravo na pošteno suđenje iz člana 6. Konvencije, zbog toga što je o njezinoj tužbi odlučivao sudija čija je nepristranost bila upitna.

Naime, podnositeljica predstavke je imala razloga sumnjati u pristranost sudije, imajući u vidu da je njegov sin bio subordiniran advokatu druge strane.

Više o predmetu možete naći na stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred ESLJP  ili HUDOC baze (broj predmeta: 5856/13 od 27.06.2017. godine).


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Đokić protiv BiH