Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Saopćenje za javnost

16.03.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

KANTONALNI SUD U TUZLI

Broj: 003-0-Su-17-000 225

Datum, 16. mart 2017. godine

 

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

 

            Dana 16. marta 2017. godine predsjednik Kantonalnog suda u Tuzli Indira Hadžimehmedović održala je u prostorijama Kantonalnog suda u Tuzli press konferenciju za medije kojom prilikom je prezentirala izvještaj o radu Kantonalnog suda u Tuzli za 2016. godinu, pa u kratkim crtama želimo informisati javnost o činjenicama sa kojima su mediji upoznati kada je u pitanju rad Kantonalnog suda u Tuzli.

            Kantonalni sud u Tuzli započeo je 2016. godinu sa prenesenih 8.947 nezavršenih predmeta na svim referatima. U toku 2016. godine primljeno je 6.931 predmet na svim referatima (građanski, krivični i upravni referat), tako da je u radu suda u 2016. godini bilo ukupno 15.878 predmeta, što predstavlja povećanje za 930 predmeta u odnosu na 2015. godinu kada je na svim referatima primljeno 14.945 predmeta ili procentualno 6,2%.

U toku 2016. godine riješeno je na svim referatima 6.736 predmeta, a ostalo je neriješeno 9.142 predmeta, što predstavlja povećanje broja neriješenih predmeta u odnosu na prethodnu godinu za 195 predmeta, isključivo iz razloga nedostatka sudija, jer je tek u 2016. godini u prvoj polovini godine izvršen izbor 3 sudija kao zamjena za sudije koje su u 2015. godini otišle u penziju. Sem toga, jedan sudija je do 01.07.2016. godine bio na neprekidnom bolovanju od septembra mjeseca 2015. godine, a u zadnjem kvartalu 2016. godine iz suda je otišlo 3 sudija i to 2 sudija je izabrano na Vrhovni sud Federacije BiH, a jedan sudija je preminuo i još uvijek nije popunjena sistematizacija za ove sudije.

Iako je u 2016. godini sud radio sa manjim brojem sudija, postignuti su dobri rezultati, jer je ostvarena kolektivna norma suda u procentu od 120,65%. U pogledu kvaliteta rada suda također su ostvareni dobri rezultati, jer je kvalitet sudskih odluka na svim referatima ostvaren u procentu od 91,05%.

U cilju efikasnijeg rada sudskih odjeljenja i postizanja bolje ažurnosti, te smanjenja broja starih predmeta, u 2016. godini u sudu su u skladu sa odlukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donesena tri plana rješavanja predmeta i to:

a) Plan rješavanja predmeta po starosti inicijalnog akta,

b) Plan rješavanja stečajnih predmeta i

c) Plan rješavanja predmeta ratnih zločina.

a)    Planom rješavanja predmeta po starosti inicijalnog akta obuhvaćena su sva sudska odjeljenja (Građansko, Krivično i Upravno odjeljenje) i u skladu sa ovim Planom svaki sudija je bio obavezan u mjesečnoj normi uraditi 70% predmeta sa načinom završetka “Odluka u meritumu“. U Plan je uvršteno 3.246 najstarijih predmeta i sud je zahvaljujući angažmanu sudija uspio realizovati ovaj Plan u procentu od 99,75%, odnosno riješiti skoro sve predmete, tako da je ostalo samo 8 neriješenih predmeta.

b)    Planom rješavanja stečajnih predmeta obuhvaćeni su stečajni predmeti i parnični predmeti proizašli iz stečajnih postupaka, tako da je i ovaj Plan Kantonalni sud u Tuzli realizovao u procentu od 97,6%, jer je na kraju izvještajnog perioda od 43 unesena predmeta u Plan ostao samo 1 predmet neriješen, zbog odlaska sudije na drugu dužnost. Ovaj Plan je ubrzao rješavanje stečajnih postupaka pokrenutih pred Općinskim sudom u Tuzli. 

c)     Planom rješavanja predmeta ratnih zločina u 2016. godini bilo je obuhvaćeno 7 krivičnih predmeta i Plan je realizovan u procentu od 100%. Od 7 predmeta ratnih zločina 5 predmeta završeno je osuđujućom presudom, 1 predmet oslobađajućom presudom, a u 1 predmetu doneseno je rješenje o obustavi krivičnog postupka zbog smrti optuženog. U predmetima koji su završeni osuđujućom presudom sud je izrekao kazne zatvora u rasponu od 1 godine i 6 mjeseci do 8 godina.

            Kada su u pitanju predmeti korupcije i organiziranog kriminala iz 2015. godine preneseno je 8 predmeta korupcije, a u toku 2016. godine primljena su 3 predmeta, tako da je u 2016. godini bilo ukupno u radu 11 predmeta. U 2016. godini riješeno je 7 predmeta, a ostala su neriješena 4 predmeta i svi ti predmeti su u radu. Od 7 završenih predmeta, 5 predmeta je završeno osuđujućom presudom, te je optuženima izrečena kazna zatvora u rasponu od 6 mjeseci do 3 godine, a preostala 2 predmeta su riješena, tako što je u jednom predmetu optuženom izrečena oslobađajuća presuda, a u drugom predmetu optužba je odbijena. 

            U 2016. godinu iz prethodne godine prenesen je jedan predmet organiziranog kriminala, a u toku godine nije primljen ni jedan predmet, tako da je ovaj predmet koji je prenesen i riješen. U ovom predmetu optuženi je oslobođen optužbe.

            Pred ovim sudom nije nastupila zbog propusta ovog suda, zastara ni u jednom drugostepenom krivičnom i drugostepenom prekršajnom predmetu. Nastupila je zastara u dva prvostepena krivična predmeta zbog nedostupnosti optuženog i zbog proteka vremena izvršenja krivičnog djela.

            Strateški cilj Kantonalnog suda u Tuzli je postizanje ažurnosti rada, a da bi se taj cilj mogao ostvariti potrebno je sud kadrovski ojačati i obezbijediti mu materijalno – tehničke uslove za rad. S tim u vezi, treba preduzeti slijedeće mjere:

            -Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH treba da izvrši popunu sistematizacije Kantonalnog suda u Tuzli u pogledu imenovanja sudija koji nedostaju i skrati postupak izbora sudija, jer trenutno dužina postupka utiče na efikasnost rada suda.

            -Kod odlaska sudija u penziju proceduru izbora novog sudije treba započeti nekoliko mjeseci prije odlaska sudije u penziju, tako da sud ne bi imao upražnjeno mjesto po nekoliko mjeseci, pa čak i godinu dana, jer se to direktno odražava na ukupan broj riješenih predmeta, kao što se to desilo u Kantonalnom sudu u Tuzli kada je u prvoj polovini 2016. godine izvršen izbor troje sudija kao zamjena za sudije koje su otišle u penziju u 2015. godini.

            -Obezbijediti odgovarajuća sredstva u budžetu suda za izbor svih dodatnih sudija predviđenih sistematizacijom suda, a po sistematizaciji ovom sudu je potrebno još 5 dodatnih sudija.

            -Izvršiti izbor stručnih saradnika i administrativno – tehničkog osoblja, jer je ovo veliki sud, sa velikim brojem predmeta u radu, a nedovoljnim brojem kadrovskog osoblja koje bi radilo na tim predmetima.

            -Obezbijediti adekvatne prostorne uslove za rad, jer postojeći prostorni uslovi su ispod bilo kakvih standarda koji su propisani za rad pravosudnih institucija, jer Kantonalni sud u Tuzli prostor dijeli sa još dvije pravosudne institucije, tako da se nadamo da će se po iseljenju Općinskog suda u Tuzli pristupiti rekonstrukciji zgrade ovog suda i obezbjeđenju boljih uslova za rad. 

Podršku efikasnijem radu suda konstantno pruža Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, a kada je u pitanju materijalna potpora, treba spomenuti Vladu Tuzlanskog kantona koja je kroz podršku usvojenog budžeta obezbijedila dovoljna sredstva da sud može funkcionisati. Posebno valja napomenuti, da je u 2016. godini Vlada Tuzlanskog kantona sudu obezbijedila i sredstva u iznosu od 33.000,00 KM iz budžetske rezerve, za kupovinu jednog automobila u vrijednosti od 23.000,00 KM i kancelarijskog namještaja u vrijednosti od 10.000,00 KM i ta sredstva su utrošena za te namjene.

 

PREDSJEDNIK SUDA

Indira Hadžimehmedović

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh