Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 30.09.2016. godine“

21.10.2016.

U sudovima riješeno 139.052 najstarijih predmeta za devet mjeseci

Aktivnost praćenja procesa rješavanja starih predmeta jedna je od osnovnih aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, kojom se osigurava da sudovi u potpunosti poštuju ispunjenje svojih planova rješavanja predmeta i do kraja perioda za koji se donosi plan uspješno realiziraju iste.

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2016. godini predvidjeli riješiti 191.913 najstarijih predmeta. Za 9 mjeseci tekuće godine riješeno je 72% predmeta iz plana, odnosno ukupno je riješeno 139.052 najstarijih predmeta koji se nalaze u sudovima u BiH.

U sudovima Republike Srpske do 30.09.2016. godine ukupno je riješeno 48.449 predmeta obuhvaćenih planovima za rješavanje predmeta u 2016. godini, što čini 75% od 64.690 najstarijih predmeta previđenih planom rješavanja predmeta.
Istovremeno, u sudovima Federacije BiH planovima za rješavanje predmeta u 2016. godini previđeno je da se riješi 121.037 predmeta, a sudovi su riješili 86.296 predmeta, odnosno 71% plana.
Sudovi Brčko distrikta BiH su planovima u 2016. godini predvidjeli riješiti 4.432 predmeta, a ukupno je riješeno 3.018 predmeta, odnosno realizovano je 68% plana.

Prosječna realizacija planova rješavanja predmeta na osnovnim, općinskim, okružnim privrednim sudovima i Sudu BiH (prvi stepen odlučivanja) je 69%, dok je na kantonalnim, okružnim i vrhovnim sudovima, te Višem privrednom sudu u Banja Luci, Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH te Sudu BiH (drugi stepen odlučivanja) riješeno 97% predmeta predviđenih planovima.

U dokumentu u prilogu prikazan je sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 30.09.2016. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize.

Zahvaljujući izmjeni Uputstva za izradu planova za rješavanje predmeta, koja se počela primjenjivati prilikom kreiranja planova za rješavanje predmeta od 2015. godinu, sudovi su za devet mjeseci 2016. godine riješili blizu 140.000 najstarijih predmeta. Naime, VSTV BiH je na sjednici održanoj 21. i 22. januara 2015. godine usvojio novo Uputstvo, a svrha izmjene je rješavanje svih predmeta koji se ne završe u roku od jedne godine od dana podnošenja inicijalnog akta u sudu. Osnovna promjena u Uputstvu se odnosi na pravilo da od 2015. godine svi sudovi imaju obavezu sačiniti plan rješavanje predmeta.

Generalno gledajući, zahvaljujući spomenutoj aktivnosti čija implementacija je započela 2010. godine u okviru Projekta podrške pravosuđu finansiranom iz sredstava IPA 2009 i IPA 2010 Evropske unije, a nastavljena u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa koji finansiraju Kraljevina Norveška i Švedska, dolazi do kontinuiranog smanjenja broja neriješenih starih predmeta, što značajno doprinosi povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini. Od 2010. godine do danas sudovi su riješili više od 620.000 najstarijih predmeta što svakako utiče i na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.


-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh