Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Saopštenje za javnost

04.03.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

KANTONALNI SUD U TUZLI

Broj: 003-0-Su-16-000 179

Datum, 04. mart 2016. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

            Dana 04. marta 2016. godine predsjednik Kantonalnog suda u Tuzli Indira Hadžimehmedović održala je u prostorijama Kantonalnog suda u Tuzli pres konferenciju za medije kojom prilikom je prezentirala izvještaj o radu Kantonalnog suda u Tuzli za 2015. godinu, pa u kratkim crtama želimo informisati javnost o činjenicama sa kojima su mediji upoznati kada je u pitanju rad Kantonalnog suda u Tuzli.

            Kantonalni sud u Tuzli započeo je 2015. godinu sa prenesenih 7.081 nezavršenih predmeta na svim referatima. U toku 2015. godine primljeno je 7.884 predmeta na svim referatima (građanski, krivični i upravni referat), tako da je u radu suda u 2015. godini bilo ukupno 14.945 predmeta, što predstavlja povećanje za 586 predmeta u odnosu na 2014. godinu kada je na svim referatima primljeno 8.470 predmeta ili procentualno 7,4%.

U toku 2015. godine riješeno je na svim referatima 6.017 predmeta, a ostalo je neriješeno 8.948 predmeta, što predstavlja povećanje broja neriješenih predmeta u odnosu na prethodnu godinu za 1.867 predmeta, isključivo iz razloga nedostatka sudija, jer je u 2014. i 2015. godini ukupno iz suda otišlo 7 sudija, bilo zbog odlaska u penziju ili na drugu dužnost, a jedan sudija nam je i preminuo.

Iako je u 2015. godini sve do 01.10.2015. godine sud radio sa 5 sudija manje, postignuti su dobri rezultati, jer je ostvarena kolektivna norma suda u procentu od 119,8%.  U pogledu kvaliteta rada suda također su ostvareni dobri rezultati, jer je kvalitet sudskih odluka na svim referatima ostvaren u procentu od 89,8%.

U cilju efikasnijeg rada sudskih odjeljenja i postizanja bolje ažurnosti, te smanjenja broja starih predmeta, u 2015. godini u sudu su u skladu sa odlukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne I Hercegovine donesena tri plana rješavanja predmeta i to:

a) Plan rješavanja predmeta po starosti inicijalnog akta

b) Plan rješavanja stečajnih predmeta i

c) Plan rješavanja predmeta ratnih zločina.

 

            a) Planom rješavanja predmeta po starosti inicijalnog akta obuhvaćena su sva sudska odjeljenja (Građansko, Krivično i Upravno odjeljenje) i u skladu sa ovim Planom svaki sudija je trebao uraditi 70% mjesečne norme predmeta završenih „odlukom u meritumu“. U Plan je uvršteno 2.853 najstarija predmeta i sud je uspio realizovati ovaj Plan u procentu od 100%, te riješiti sve predmete iz Plana, zahvaljujući maksimalnom angažovanju sudija na realizaciji Plana.

            b) Planom rješavanja stečajnih predmeta obuhvaćeni su stečajni predmeti i parnični predmeti proizašli iz stečajnih postupaka, tako da je i ovaj Plan Kantonalni sud u Tuzli realizovao u potpunosti u procentu od 100%, te riješio sve predmete koji su bili uneseni u Plan, a što je u svakom slučaju ubrzalo rješavanje stečajnih postupaka pokrenutih pred Općinskim sudom u Tuzli. Radilo se o 49 stečajnih predmeta.

            c) Planom rješavanja predmeta ratnih zločina u 2015. godini bilo je obuhvaćeno 8 krivičnih predmeta, od kojih su 4 predmeta delegirana ovom sudu od strane Vrhovnog suda Federacije BiH, a na zahtjev Kantonalnog suda u Odžaku, a 2 predmeta su dostavljena od strane Suda BiH na nadležni postupak ovom sudu. U 2015. godini 1 predmet ratnih zločina je završen, a radi se o ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva i osuđenom je izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 godina. Predmet se trenutno nalazi na Vrhovnom sudu Federacije BiH radi rješavanja po žalbi.

            Kada su u pitanju predmeti korupcije i organiziranog kriminala napominjemo da je iz 2014. godine preneseno 7 neriješenih predmeta korupcije, a u toku 2015. godine primljena su 4 predmeta, tako da je u 2015. godini bilo ukupno u radu 11 predmeta. U 2015. godini riješena su 4 predmeta, a ostalo neriješeno 7 predmeta.

            Najažurniji je drugostepeni prekršajni referat, jer od 701 predmet, koliko je bilo u radu, riješena su 623 predmeta, a ostalo je neriješeno 78 predmeta.

            Pred ovim sudom nije nastupila, zbog propusta suda, zastara ni u jednom krivičnom i prekršajnom predmetu, ali je nastupila pred općinskim sudovima koji su predmet dostavili ovom sudu radi rješavanja po žalbi i to prije dostavljanja predmeta. Radi se o 3 krivična i 3 prekršajna predmeta, o čemu se obavijestili Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

            Strateški cilj Kantonalnog suda u Tuzli je postizanje potpune ažurnosti, a da bi se taj cilj mogao ostvariti potrebno je sud kadrovski i materijalno ojačati. S tim u vezi, bilo bi potrebno:

-           Preispitati od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH utvrđenu sistematizaciju Kantonalnog suda u Tuzli u pogledu broja određenih sudija.

-           Potrebno je izvršiti izbor stručnih saradnika i administrativno – tehničkog osoblja, jer sistematizaciju u ovom pogledu još uvijek nije popunjena, a da bi se to realizovalo očekujemo materijalnu potporu Vlade Tuzlanskog kantona.

-           Sudu je potrebno obezbijediti odgovarajuća sredstva u budžetu za izbor svih dodatnih sudija predviđenih sistematizacijom suda, a po sistematizaciji ovom sudu je potrebno još 5 dodatnih sudija.

-           Sudu je potrebno obezbijediti adekvatne prostorne uslove za rad, jer postojeći prostorni uslovi su ispod bilo kakvih standarda koji su propisani za rad pravosudnih institucija, jer Kantonalni sud u Tuzli prostor dijeli sa još dvije pravosudne institucije, tako da se nadamo da će se po iseljenju Općinskog suda u Tuzli pristupiti rekonstrukciji zgrade ovog suda i obezbjeđenju boljih uslova za rad. 

Podršku efikasnijem radu suda konstantno pruža Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, a kada je u pitanju materijalna potpora, treba spomenuti Vladu Tuzlanskog kantona koja je kroz podršku budžetu suda, sudu obezbijedila dovoljna sredstva da sud može funkcionisati, te da može iz prethodnih godina izmiriti dugovanja po osnovu ugovorenih usluga, a tu se prije svega misli na odbrane po službenoj dužnosti. U 2015. godini Vlada Tuzlanskog kantona je sudu obezbijedila i sredstva u iznosu od 11.000,00 KM iz budžetske rezerve, za kupovinu odgovarajućeg broja štampača, klima – uređaja i fax aparata.

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                Indira Hadžimehmedović


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Predsjednica suda

Prateće fotografije

Predsjednica

Predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli