Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Dozvoljenost revizije protiv drugostepenog rješenja kojim je pravosnažno odlučeno o prijedlogu za ponavljanje postupka

29.08.2014.

Pravno shvatanje usvojeno na Panelu za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti na kojem su učestvovali predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, održanom u Sarajevu 30.01.2014. godine u prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hrecegovine.

U skladu sa Pravilima panela za ujednačavanje sudske prakse, pravno shvatanje, kao i obrazloženje istog je naknadno verifikovano od strane sudova – učesnika panela.

Usaglašeno pravno shvatanje:

Protiv drugostepenog rješenja kojim je pravosnažno odlučeno o prijedlogu za ponavljanje postupka  revizija nije dozvoljena.

Obrazloženje:

Ponavljanje postupka je vanredni pravni lijek koji mogu podnijeti stranke protiv pravosnažne presude o kojem sud odlučuje u formi rješenja. Zato se pitanje dozvoljenosti revizije protiv drugostepene odluke o prijedlogu za ponavljanje postupka cijeni prema odredbama člana 254. stav 1. i 2. Zakona o parničnom postupku      („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/03 do 61/13). Za primjenu navedenih zakonskih odredaba potrebno je da se kumulativno ispune dva uslova: da se radi o drugostepenom rješenju kojim  se postupak pravosnažno završava i da  bi u tom sporu revizija bila dozvoljena protiv  pravosnažne presude.   

Kako je prijedlog za ponavljanje postupka vanredni pravni lijek  kojim se pobija pravosnažna odluka suda (bez obzira da li je postala pravosnažna u prvom ili drugom stepenu suđenja)   postupak je pravosnažno završen  odlukom koja je donesena u postupku čije se ponavljanje traži, pa  drugostepeno rješenje kojim je odlučeno o prijedlogu za ponavljanje postupka ( odbijanjem ili osdbacivanjem prijedloga) nije rješenje kojim se postupak pravosnažno završava. Zato protiv drugostepenog rješenja kojim je pravosnažno odlučeno o prijedlogu za ponavljanje postupka  revizija nije dozvoljena.

Obrazloženje na engleskom jeziku možete preuzeti u prilogu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Jahorina-4_4_2014-slika-10.jpg