Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Budžet VSTVBiH za 2010. godinu

VSTVBiH dio svojih aktivnosti finansira iz odobrenih sredstava budžeta institucija BiH, a dio iz donatorskih sredstava.

Finansiranje aktivnosti VSTV-a iz sredstava budžeta institucija BiH

U skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH, VSTV-u je za 2010. godinu odobren budžet u iznosu od 6.496.000 KM. Od toga je izvršeno ukupno 96% odobrenog budžeta. Tabela koja slijedi prikazuje izvršenje budžeta po stavkama:

 

Budžetska stavka

Odobreni

budžet

Rebalans

Izvršenje budžeta

Indeks

Bruto plaće i naknade

2.952.000

2.772.000

2.762.226

100%

Naknade troškova zaposlenih

338.000

423.000

415.015

98%

Putni troškovi

166.000

226.000

225.906

100%

Izdaci za telefonske i poštanske usluge

146.000

96.000

95.780

100%

Izdaci za energiju i komunalne usluge

104.000

104.000

97.160

93%

Nabavka materijala

44.000

44.000

40.849

93%

Izdaci za usluge prevoza i gorivo

44.000

54.000

50.478

93%

Troškovi zakupa

0

0

0

0

Izdaci za tekuće održavanje

479.000

459.000

420.547

92%

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa

9.000

9.000

8.314

92%

Ugovorene usluge

214.000

309.000

248.513

80%

Nabavka opreme

2.000.000

2.000.000

1.879.900

94%

Ukupno:

6.496.000

6.496.000

6.244.688

96%

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Budžet VSTVBiH za 2010. godinu