Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Saopštenje za javnost

01.04.2011.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
KANTONALNI SUD U TUZLI
Broj: 003-0-Su-11-000 191
Datum, 30. mart 2011. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Dana 30. marta 2011. godine predsjednik Kantonalnog suda u Tuzli Indira Hadžimehmedović održala je u prostorijama Kantonalnog suda u Tuzli pres konferenciju za medije kojom prilikom je prezentirala izvještaj o radu Kantonalnog suda u Tuzli za 2010. godinu, pa u kratkim crtama želimo informisati javnost o činjenicama sa kojima su mediji upoznati kada je u pitanju rad Kantonalnog suda u Tuzli.

Kantonalni sud u Tuzli u 2010. godini imao je u radu ukupno 10.129 predmeta na svim referatima, a od tog broja riješeno je 6.470 predmeta, a ostalo na kraju izvještajnog perioda neriješeno 3.659 predmeta. Sud je uspio skoro riješiti sav tekući priliv predmeta u toku godine, iako je u odnosu na 2009. godinu on bio veći za 5% ili za 417 predmeta.

 Ostvarena kolektivna godišnja norma suda iznosi 152%,

što znači da je svaki sudija u prosjeku prebacio utvrđenu programsku normu za 52% ili riješio u prosjeku 308 predmeta i to najviše starih predmeta i predmeta hitne prirode.

 Kvalitet rada suda ostvaren je u procentu od 92,3%,

što ovaj sud svrstava među vodeće sudove u Federaciji Bosne i Hercegovine po visokom stepenu kvaliteta rada sudija.

U izvještajnom periodu u ovom sudu krivični referati su bili izuzetno ažurni i predmeti su se rješavali u zakonskim rokovima. Kada je u pitanju rad prvostepenog krivičnog referata u 2010. godini ukupno je u radu bilo 94 predmeta, od kojih je riješeno 60 predmeta, a ostalo neriješeno 34 predmeta. Od ukupnog broja neriješenih predmeta 7 predmeta je blokirano zbog raspisanih potjernica i u ovim predmetima iz objektivnih razloga sud ne može postupati, dok su svi ostali predmeti aktivni i stavljeni u rad.

Od 60 završenih krivičnih predmeta, 53 predmeta su završena osuđujućom presudom, te u tim predmetima izrečena je ukupna kazna zatvora protiv 68 lica u trajanju od 235 godina i 1 mjesec. Od preostalih predmeta 5 predmeta su završena oslobađajućom presudom i 2 predmeta donošenjem presude da je djelo učinjeno u stanju neuračunljivosti.

Presude na osnovu zaključenog sporazuma o priznanju krivnje donesene su u 6 predmeta, što u procentu iznosi 10% od ukupnog broja završenih predmeta, a izrečena krivično – pravna sankcija optuženom primjenom ovog instituta, kretala se zavisno od težine krivičnog djela u rasponu od 1 godine i 1 mjeseca do 3 godine zatvora.

U strukturi krivičnih djela najviše su zastupljena krivična djela – ubistva, pokušaj ubistva i razbojništvo, tako da je 39 presuda doneseno u predmetima koji se odnose na ova krivična djela, odnosno u 65% slučajeva.

10% predmeta odnosi se na krivično djelo – protiv sigurnosti javnog prometa,
po 5% predmeta odnose se na krivično djelo – spolni snošaj s djetetom, navođenje na prostituciju i zloupotreba položaja ili ovlasti.
U ostalom procentu su zastupljena krivična djela – silovanja, pronevjera u službi (1 predmet ili 1,66%, teška tjelesna povreda kvalifikovana smrću i 1 predmet ratni zločin protiv ranjenika ili bolesnika.

Na drugostepenom krivičnom referatu ukupno je u radu bilo 551 predmet, riješeno je 517 predmeta i ostvarena ažurnost ovog referata je 95,82%, jer su ostala neriješena 34 predmeta ili procentualno 4,18%. Predmeti su rješavani u zakonskim rokovima.

Na parničnom referatu ukupno je bilo u radu 5.482 predmeta, riješeno je 2.989 predmeta, a ostalo neriješeno 2.493 predmeta.

I u ovom izvještajnom periodu izražen je priliv predmeta iz oblasti radnih odnosa koji se odnose na otkaz ugovora o radu, isplatu plaća, regresa, toplog obroka, jubilarnih nagrada i otpremnina, a koji sporovi nisu karakteristični samo za zaposlenike – budžetske korisnike na kantonalnom i federalnom nivou i pripadnike vojske, nego i za zaposlenike ostalih pravnih subjekata.

Na referatu upravnog spora ukupno je bilo u radu 1.616 predmeta, riješeno je 696 predmeta, a ostalo neriješeno 920 predmeta.

Strateški cilj Kantonalnog suda u Tuzli u narednom periodu sve do postizanja potpune ažurnosti suda je rješavanje starih predmeta i dovođenje suda u stanje da period eliminacije neriješenih predmeta bude što kraći, s ciljem da korisnici usluga mogu blagovremeno ostvariti svoja prava u sudskom postupku kako to propisuje član 6. Evropske Konvencije o ljudskim pravima i slobodama.

U sudu je još uvijek na snazi Plan rješavanja starih predmeta koji podrazumijeva uzimanje u rad predmeta prema datumu podnošenja inicijalnog akta – datum podnošenja tužbe općinskom sudu, bez obzira kada je predmet stigao po žalbi na Kantonalni sud u Tuzli, i isti će se primjenjivati sve dok se sud ne dovede u stanje potpune ažurnosti, a što sa postojećim brojem sudija i administrativno – tehničkog osoblja ne može ostvariti, o čemu smo u prethodnom periodu izvještavali organe izvršne vlasti. Stoga bez povećanja broja sudija na koje smo dobili saglasnost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH sud neće moći odgovoriti zadatku suđenja u razumnom roku.

U 2011. godini tražili smo budžetskim zahtjevom povećanje broja sudija, ali nam još uvijek nije jasno da li ćemo to povećanje dobiti i u kojem broju, jer budžet još nije usvojen.

Veliki problem u radu Krivičnog odjeljenja bio je prisutan kod odredbe člana 410. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, a taj problem nije riješen ni do danas, a neizvjesno je kada će i kako će biti riješen. Naime, odredbom člana 410. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH propisano je da se osoba koja je učinila protupravno djelo u stanju neuračunljivosti prisilno smještava u zdravstvenu ustanovu u trajanju od 6 mjeseci. Takve ustanove na području Federacije BiH nema, a radi se o problemu od značaja za širu društvenu zajednicu i koji se mora hitno rješavati, jer takve osobe moraju biti pod nadzorom i ne smiju biti na slobodi dok traje njihovo liječenje.

I u prethodnoj godini sud je ostvario dobru saradnju sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH koje ga prati u njegovom radu pružajući mu punu podršku radi ostvarivanja veće efikasnosti rada suda i time boljeg i bržeg ostvarivanja prava građana u sudskom postupku, Vrhovnim sudom Federacije BiH, općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona, Ministarstvom pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona koje mu pruža materijalnu podršku kako bi se rad suda odvijao nesmetano, kao i drugim institucijama sa kojima se sud susreće u svom radu.

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                 Indira Hadžimehmedović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh