Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Nadležnost Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine

Opća nadležnost i ovlaštenja Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine je utvrđena Zakonom o tužilaštvima Federacije Bosne i Hercegovine i razrađena Pravilnikom o radu Federalnog tužilaštva Federacije BiH.

 

Član 16.

Federalno tužilaštvo sprovodi istražne radnje i goni potencijalne učinioce krivičnih djela i privrednih prijestupa, te vrši druge poslove određene federalnim zakonom.

 

Federalno tužilaštvo ima prvostepenu nadležnost za sprovođenje istražnih radnji i gonjenje potencijalnih učinilaca krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, nezakonite trgovine drogama ili organizovanog kriminala, koje su u skladu sa Zakonom o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/95, 9/96 i 33/99) u nadležnosti tog suda.

 

Član 17.

Glavni federalni tužilac u ostvarivanju funkcije gonjenja za krivična djela postupa pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vrhovni sud) i, u skladu sa članom 20. ovog zakona, drugim sudovima Federacije.

 

U postupku pred Vrhovnim sudom, kantonalnim i općinskim sudovima, glavni federalni tužilac, u skladu sa federalnim zakonom, ulaže pravna sredstva, prisustvuje sjednicama i sudskim pretresima i preduzima druge radnje za koje je ovlašćen.

 

Glavni federalni tužilac u ostvarivanju funkcije gonjenja za federalna krivična djela, u skladu sa Ustavom Federacije i federalnim zakonodavstvom, postupa pred Vrhovnim sudom sa istim ovlašćenjima kao što ih u skladu sa federalnim Zakonom o krivičnom postupku imaju kantonalni tužioci. Što se tiče ostalih krivičnih djela, glavni federalni tužilac postupa pred svim sudovima u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

Član 18.

Kada zaključi da zbog kršenja federalnog zakona ili međunarodnog ugovora postoje osnovani razlozi da upotrijebi pravno sredstvo protiv izvršne sudske odluke ili odluke donesene u upravnom ili drugom postupku, glavni federalni tužilac može zahtijevati da se odloži, odnosno prekine izvršenje takve odluke, ako bi njenim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posljedice.

 

Ako glavni federalni tužilac podnese zahtjev iz stava 1. ovog člana, izvršenje odluke će se odložiti, odnosno prekinuti. Odlaganje, odnosno prekidanje izvršenja odluke traje do donošenja odluke o pravnom sredstvu glavnog federalnog tužioca.

 

Odluka o odlaganju, odnosno prekidanju izvršenja, prestaje da važi ako glavni federalni tužilac u roku od 30 dana od dana prijema odluke ne upotrijebi pravno sredstvo.

 

Član 19.

Glavni federalni tužilac rješava o sukobu nadležnosti između dva kantonalna tužilaštva.

 

Član 20.

U okviru djelokruga svog rada određenog članom 9. ovog zakona, glavni federalni tužilac može davati opća ili pojedinačna obavezna uputstva kantonalnim tužilaštvima, sprovoditi krivične istrage i gonjenje pred kantonalnim i općinskim sudovima, kad god glavni federalni tužilac ima razloga da posumnja da kantonalna tužilaštva nisu primijenila krivični zakon Federacije, ili da se gonjenje krivičnih djela ne može efikasno sprovesti u nadležnosti kantonalnog tužilaštva.

 

Glavni federalni tužilac neke predmete ili radnje iz djelokruga jednog kantonalnog tužilaštva može povjeriti drugom kantonalnom tužilaštvu. Bez obzira na nadležnost određenog kantonalnog tužilaštva, glavni federalni tužilac takođe može povjeriti pojedine predmete pojedinim glavnim tužiocima, zamjenicima glavnih tužioca, federalnim tužiocima ili kantonalnim tužiocima.

 

Član 21.

Zamjenik glavnog federalnog tužioca ili federalni tužilac mogu i bez svog pristanka biti privremeno upućeni u kantonalno tužilaštvo na period od najviše šest mjeseci unutar perioda od pet godina.

           

Glavni kantonalni tužilac, zamjenik glavnog kantonalnog tužioca, ili kantonalni tužilac mogu i bez svog pristanka biti privremeno upućeni u drugo kantonalno tužilaštvo ili Federalno tužilaštvo na period od najviše šest mjeseci unutar perioda od pet godina.

 

Odluku o privremenom upućivanju u drugo tužilaštvo donosi glavni federalni tužilac i o tome shodno obavještava Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

 

Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca ili tužilac koji je privremeno upućen u drugo tužilaštvo ima pravo na platu, naknadu ili drugu vrstu dohotka u skladu sa zakonom.

 

Član 22.

Glavni federalni tužilac ima pravo i dužnost da daje obavezujuća uputstva zamjenicima glavnog federalnog tužioca i federalnim tužiocima u vezi njihovog rada, a pored toga može učiniti i slijedeće:

 

1.       preduzeti određene radnje iz djelokruga zamjenika glavnog federalnog tužioca ili federalnih tužilaca;

 

2.       ovlastiti zamjenika/e glavnog federalnog tužioca ili federalnog/e tužioca/e da vode pojedine predmete iz djelokruga nekog drugog zamjenika glavnog federalnog tužioca ili federalnog tužioca; i

 

3.       ovlastiti zamjenika/e glavnog federalnog tužioca ili federalnog/e tužioca/e da preduzimaju određene radnje iz djelokruga nekog drugog zamjenika glavnog federalnog tužioca ili federalnog tužioca.

   

Član 23.

U smislu ovog zakona, obavezna uputstva za rad podrazumijevaju uputstva općeg karatera u pogledu rada i aktivnosti zamjenika glavnog federalnog tužioca, federalnih tužilaca, glavnih kantonalnih tužilaca, zamjenika glavnih kantonalnih tužilaca i kantonalnih tužilaca, kao i uputstva za preduzimanje radnji u određenim predmetima.

 

Glavni federalni tužilac daje obavezna uputstva za rad općeg karaktera u skladu sa Pravilnikom o radu.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh