Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Stvarna nadležnost okružnih sudova u Republici Srpskoj

Nadležnost drugostepenih sudova u Republici Srpskoj je utvrđena članom 27 zakona o sudovima u Republici Srpskoj.

 

Okružni sud je nadležan:

 

1. Prvostepena nadležnost

a)       da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

b)       da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

c)       da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove;

d)       da odlučuje u svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita.

 

2. Drugostepena nadležnost

a)       da odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova;

b)       da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

 

3. Ostalo

a)       da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom;

b)       da odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području;

c)       da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;

d)       da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

e)       da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;

f)         da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima;

g)       da vrši druge poslove određene zakonom.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh