Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Stvarna nadležnost privrednih sudova u Republici Srpskoj

Stvarna nadležnost okružnih privrednih sudova je utvrđena članom 27 b. Zakona o sudovima Republike Srpske.

 

Okružni privredni sudovi u prvom stepenu odlučuju:

 

1.       u parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravno ili fizičko lice, koje u svojstvu samostalnog preduzetnika i u drugom svojstvu obavlja privrednu ili drugu registrovanu djelastnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;

2.       u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i na nutrašnjim vodama, kao i u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika;

3.       u sporovima koji se odnose na avione, kao i u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika;

4.       u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;

5.       u sporovima nastalim povodom djela za koje se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;

6.       u postupcima stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i svim sporovima koji nastanu u toku i povodom sporovođenja postupka stečaja i likvidacije;

7.       u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika uređenih Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar;

8.       o sprovođenju izvršnog postupka po pravosnažnim presudama privrednih sudova;

9.       o određivanju mjera osiguranja;

10.   o pružanju pravne pomoći sudovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovni iz svoje nadležnosti;

11.   o vršenju poslova međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti;

12.   o sporovima koji nastanu stranim ulaganjem;

13.   o vršenju i drugih poslova uređenih zakonom.

 

 

Stvarna nadležnost Višeg privrednog suda je utvrđena članom 27 v. Zakona o sudovima Republike Srpske.

 

Viši privredni sud je nadležan:

 

1.      da odlučuje o žalbama protiv odluka okružnih privrednih sudova, a u prvom stepenu i o drugim stvarima određenim zakonom;

2.      da odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti okružnih privrednih sudova;

3.      da utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primjene zakona iz nadležnosti okružnih privrednih sudova i

4.      da vrši druge poslove određene zakonom.

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh