Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Stvarna nadležnost kantonalnih sudova u Federaciji BiH

Nadležnost prvostepenih sudova u Federaciji BiH je utvrđena članom 28 zakona o sudovima u Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Kantonalni sud je nadležan:

 

1. Prvostepena nadležnost

a)       da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

b)       da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

c)       da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na kantonalne sudove i

d)       da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.

 

2. Drugostepena nadležnost

a)       da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova,

b)       da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

 

3. Ostalo

a)       da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja kantona;

b)       da odlučuje o prijenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona;

 da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke;

c)       da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

d)       da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;

e)       da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i

f)         da obavlja druge poslove određene zakonom.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh