Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Stvarna nadležnost općinskih sudova u Federaciji BiH

Nadležnost prvostepenih sudova u Federaciji BiH je utvrđena članom 27 zakona o sudovima u Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Općinski sud je nadležan:

 

1. U krivičnim predmetima:

-          da u prvom stepenu sudi:

a)       za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

b)       za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;

c)       za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud

d)       u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

 

-          da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

-          da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;

-          da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i

-          da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

 

2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

a)      u svim građanskim sporovima i

b)      u vanparničnom postupku.

 

3. U privrednim predmetima općinski sudovi koji imaju privredna odjeljenja u prvom stepenu sude:

a)      u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja; 

b)      u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika; 

c)       u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika; 

d)      sporovi iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine; 

e)      sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum; 

f)        privredne prijestupe i 

g)      u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.

 

4. U drugim predmetima:

a)      da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno; 

b)      da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno; 

c)      da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno; 

d)      da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom; 

e)      da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini; 

f)        da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud; 

g)      da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i 

h)       da vrši druge poslove određene zakonom.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh