Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Stvarna nadležnost Vrhovnog suda Federacije BiH

Nadležnost vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je utvrđena članom 29 zakona o sudovima u Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Vrhovni sud Federacije BIH nadležan je:

a)       da odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka kantonalnih sudova, ako je to zakonom određeno;

b)       da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova kada je to zakonom određeno;

c)       da odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća, ako zakonom nije drugačije određeno;

d)       da rješava sukobe nadležnosti između kantonalnih i općinskih sudova sa područja različitih kantona, ako zakonom nije drugačije određeno;

e)       da odlučuje o prienošenju mjesne nadležnosti sa jednog suda na drugi sud kada je to određeno zakonom i

f)         da obavlja druge poslove utvrđene zakonom, osim onih iz nadležnosti Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Vrhovni sud Federacije može imati i izvorne nadležnosti, ako su utvrđene federalnim zakonima.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh