Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Uz podršku EU do efikasnijeg provođenja stečajnih postupaka

08.06.2021.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, u  okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017“, koji realizuje uz podršku Evropske unije,  organizovao je edukaciju budućih trenera koji će provoditi obuke stečajnih sudija iz ekonomskih aspekata stečajnog postupka.

Obuka za trenere, koji će stečena znanja i vještine prenositi sudijama, održana je 3. i 4. juna u Sarajevu,  a fokus je bio na  identifikovanju najadekvatnijih načina da se široka ekonomska oblast iz stečajnih postupaka približi stečajnim sudijama.

Dugotrajno vođenje stečajnih postupaka predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava pravosudni sistem Bosne i Hercegovine. Stečajni postupci mogu trajati godinama, a neažurnost privrednih subjekata kod vođenja poslovnih evidencija, veliki broj sudskih postupaka povezanih sa postupkom stečaja, neblagovrmeno pokretanje stečajnog postupka i neadekvatno poznavanje ekonomskih aspekata stečaja od strane stečajnih sudija, neki su od najznačajnijih segmenata koji utiču na dugotrajnost stečaja.

Postupci stečaja direktno se reflektuju na veliki broj građana i privrednih subjekata, zbog čega je neophodno poduzeti sve aktivnosti koje  će skratiti trajanje postupaka. 

Jačanjem kapaciteta stečajnih sudija u pogledu njihovog znanja o ekonomskim aspektima stečajnog postupka, sudije će biti u mogućnosti efikasnije upravljati stečajnim postupkom, kvalitetnije pratiti rad stečajnih upravnika, ali i pružiti potrebnu zaštitu stečajnim povjeriocima.

U prethodnom periodu, ekonomski eksperti koje je angažovao VSTV BiH, proveli su analizu značajnog broja arhiviranih stečajnih predmeta u pet sudova u BiH, kako bi se identifikovali najznačajniji ekonomski aspekti koji se učestalo pojavljuju u ovim predmetima. Upravo na bazi ovih analiza, izrađen je poseban trening materijal, koji na sistematičan i prilagođen način, obrađuje najznačajnije ekonomske oblasti relevantne za stečajni postupak.

Na ovaj način, kroz obuke koje će uslijediti, stečajne sudije će lakše i efikasnije upravljati stečajnim postupkom, kako bi interesi stečajnih povjerilaca bili zaštićeni u većoj mjeri.   

Sastanak, kao i sve aktivnosti VSTV BiH, organizovan je uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera za sprječavanje  pojave i širenja virusa COVID – 19.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Radionica trening trenera stecaj.jpg