Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sudovi u BiH za devet mjeseci riješili preko 123.000 najstarijih predmeta

26.10.2018.

(Sarajevo, 26. oktobar 2018. godine) – Praćenje procesa rješavanja starih predmeta jedna je od aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), kojom se osigurava da sudovi poštuju ispunjenje svojih planova rješavanja predmeta.

Za devet mjeseci tekuće godine sudovi u Bosni i Hercegovini su riješili 123.507 najstarijih predmeta predviđenih za rješavanje u planovima rješavanja predmeta.
Od ukupno planiranih 170.546 najstarijih predmeta sudovi su realizovali 72% plana, što je za 2% manje u odnosu na isti period u 2017. godini.

Konkretno, od prvostepenih sudova - općinskih, osnovnih i okružnih privrednih sudova, se očekivalo da za 9 mjeseci tekuće godine riješe minimalno 75% predmeta iz plana, dok analiza pokazuje da su ovi sudovi u prosjeku realizovali 69% plana.
Plan su, u istom ili većem procentu od očekivanog, realizovala 23 prvostepena suda. Istovremeno, 34 suda imaju najmanju realizaciju plana u najstarijoj ili dvije najstarije kategorije, a riječ je o predmetima iniciranim 2005. godine i ranije.

Sudovi viših instanci su za 9 mjeseci mjeseci riješili 96% predmeta predviđenih planom.

U prilogu je prikazan sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po starosnoj strukturi predmeta u planu, za period 01.01.- 30.06.2018. godine, na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broj sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u posmatranoj  starosnoj kategoriji.

Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova VSTV-a BiH redovno vrši praćenje procesa rješavanja predmeta u okviru planova rješavanja predmeta. Svi sudovi u BiH imaju obavezu da sačine plan rješavanja predmeta u skladu sa odredbama Uputstva za izradu planova za rješavanje predmeta, koje je usvojeno na sjednici VSTV-a BiH održanoj 21. i 22. januara 2015. godine.

Zahvaljujući angažmanu VSTV-a BiH i sudova, te podršci donatora, došlo je do smanjenja broja starih neriješenih predmeta, što je značajno doprinijelo povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini. Implementacija ove aktivnosti je počela 2010. godine u okviru Projekta podrške pravosuđu finansiranom iz sredstava IPA 2009 i IPA 2010 Evropske unije, a nastavljena je u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa kojeg finansiraju Kraljevina Norveška i Kraljevina Švedska.
Od 2010. godine do danas sudovi su u okviru planova riješili više od 930.000 najstarijih predmeta, što je, u velikoj mjeri, uticalo na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija Septembar 2018