Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

Stvarna i mjesna nadležnost Općinskog suda u Tuzli

Stvarna nadležnost

Općinski sud u Tuzli prema članu 27. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (Sl. novine FBIH broj:  38/05 i 22/06) stvarno je nadležan u dole navedenom:

U krivičnim predmetima

- da u prvom stepenu sudi:

- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
- za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
- za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud; - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

- da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

- da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;

- da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i

- da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

- u svim građanskim sporovima i

- u vanparničnom postupku.

U privrednim predmetima općinski sudovi koji imaju privredna odjeljenja u prvom stepenu sude

- privredne prijestupe i

- u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.

U drugim predmetima

- da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;

- da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;

- da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;

- da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom;

- da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

- da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud;

- da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i

- da vrši druge poslove određene zakonoa

Mjesna nadležnost

Općinski sud u Tuzli prema članu 23 i 23 a. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (Sl. novine FBIH broj:  38/05 i 22/06) mjesno je nadležan za:

- krivični,
- građanski,
- vanparnični,
- izvršni  i
- prekršajni referat

Općinski sud u Tuzli mjesno je nadležan za područje općine Tuzla, Lukavac i Čelić.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh