Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Banjaluci

mail print fav manja slovaveca slova

Instrukcije za uplatu na depozitni račun, u valuti EUR

21.02.2014.

Instrukcije za uplatu iz inostranstva na depozitni račun, u valuti EUR:

 

Napomena: Zvanicni kurs CB BiH 1EUR=1,95583 KM.

 

 

U korist: MINISTARSTVO FINANSIJA

 Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, BiH, RS

 

 

Banka korisnika: UniCredit bank AD Banja Luka

SWIFT: BLBABA22

IBAN:   BA39 5517 9048 0118 3851 (Org.kod 1085001, vrsta prihoda 223171)

 

Placanje EUR:

 

Posrednička banka:

1. ZAGREBACKA BANKA DD, Zagreb

                  SWIFT: ZABAHR2X

 

2. DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt Am Main

                 SWIFT: DEUTDEFF

 

3. COMMERZBANK AG, Frankfurt Am Main

                  SWIFT: COBADEFF

 

4. UNICREDIT S.P.A. Milano

                 SWIFT: UNCRITMM

 

5. BANKA CELJE D.D. Celje

                 SWIFT: SBCESI2X

 

6. UNICREDIT BANK D.D. SRBIJA A.D. BEOGRAD

                 SWIFT: BACXRSBG

 

5. KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

                 SWIFT: KOBBRSBG

 

Napomena: Obavezno navedite organizacioni kod i vrstu prihoda.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako ostvariti pristup sudskim predmetima putem Interneta?

03.09.2013.

Servis „Pristup sudskim predmetima putem interneta“ omogućava strankama u postupku, zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u sudske predmete putem Interneta. Pristup servisu je moguće ostvariti podnošenjem zahtjeva za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK).

Zahtjev se može preuzeti u sudu na šalterima prijema pošte, a elektronska verzija (PDF format) je dostupna na linku desno. JPK se izdaje isključivo strankama u sudskom postupku i ne smije biti dostupan trećim licima.
 
Zakonom o sudskim taksama (Službeni glasnik RS 73/08, 49/09, 67/13) za izdavanje JPK-a je propisana sudska taksa u iznosu od 15KM (5KM na zahtjev i 10KM na izdati pristupni kod).

Stranke mogu postati korisnici servisa na sljedeće načine:

1. Ličnim putem - podnošenjem zahtjeva za izdavanje JPK-a¸ uz uvid u ličnu kartu i dokaz o uplati sudske takse. Ovlašteni službenik će stranci izdati „Potvrdu o izdavanju pristupnog koda“, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP) koji označava sudski predmet i Jedinstveni pristupni kod (JPK) koji na jedinstven način identifikuje stranku u sudskom postupku.

2. Slanjem popunjenog zahtjeva putem pošte - Stranke u postupku imaju mogućnost da zahtijevaju izdavanje JPK-a koji će sud strankama dostaviti posredstvom pošte uz obavezno lično uručenje. Stranke koje su zainteresovane za izdavanje JPK-a, koji će im biti dostavljen putem pošte, prethodno moraju ručno popuniti zahtjev i dostaviti ga sudu (lično ili poštom). Uz zahtjev je potrebno dostaviti kopiju lične karte, kao i dokaz o uplati sudske takse.
Sud nije obavezan izdati pristupni kod ukoliko stranka ne dostavi dokaz o uplati sudske takse.

Važne napomene:

JPK je strogo povjerljiv i izdat je u svrhu informisanja o sudskom predmetu putem web-a. Osoba kojoj je JPK dodijeljen odgovorna je za njegovo neovlašteno objavljivanje i zloupotrebu. U slučaju izgubljenog koda korisnik je dužan bez odlaganja obavijestiti  sud. U slučaju angažovanja advokata, korisnik ne smije dati svoj JPK advokatu ili bilo kom trećem licu. Advokati imaju pravo dobiti vlastiti JPK za sve predmete u kojima se pojavljuju kao stranke u postupku. U slučaju promjene advokata / pravnog zastupnika u sudskom predmetu, zastupana stranka je obavezna o tome obavijestiti sud. E-mail adresa koju budete koristili u postupku kreiranja korisničkog računa mora biti vezana za jednog korisnika, tačno unesena i u funkciji.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako uplatiti sudsku taksu iz inostranstva

31.05.2012.

Detaljne informacije o načinu plaćanja sudske takse, ili uplate na depozit suda iz inostranstva možete naći u pratećem dokumentu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Šta je potrebno za pokretanje postupka stečaja?

28.02.2012.

Dokumenti koji su potrebni da bi se pokrenuo postupak stečaja nad pravnim licem pred Okružnim privrednim sudom Banja Luka su:

 RB

 Naziv dokumenta

 1.

 Prijedlog za pokretanje postupka stečaja ovjeren i potpisan od strane pravnog lica i njenog zakonskog zastupnika

 2.

 Rješenje o registraciji pravnog lica (sa svim obrascima ako nije elektronski unešen u sudski registar pravnih subjekata)

 3.

 Bilans stanja i uspjeha pravnog lica (poslijednji završni račun)

 4.

 Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o upisu u registar obveznika indirektnih poreza

 5.

 Potvrda o registraciji poreskog obveznika Poreske Uprave Republike Srpske

 6.

 Potvrde komercijalnih banaka o stanju računa pravnog lica

 7.

 Tačna adresa na koju se dostavljaju sudska pismena i kontakt-telefon

 8.

 Dokaz o uplati takse za pokretanje postupka stečaja u iznosu od 100,00 KM  uplaćen na broj računa 562-099-00000556-87  REPUBLIČKI JAVNI PRIHODI-TAKSE, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1085001, opština 002.

 

 Napomena: Sve ove potrebne dokumente, pokretač postupka je dužan dostaviti u dva primjerka  sudu putem pošte ili lično na prijemu pošte u sudu šalteri broj 2 i 3.

Uplata takse se ne odnosi na troškove vođenja postupka koji se plaćaju na depozitni račun suda po rješenju sudije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Šta je potrebno za pokretanje postupka likvidacije?

27.02.2012.

Dokumenti koji su potrebni da bi se pokrenuo postupak likvidacije nad pravnim licem pred Okružnim privrednim sudom Banja Luka su:

 RB

 Naziv dokumenta

 1.

 Prijedlog za pokretanje postupka likvidacije ovjeren i potpisan od strane pravnog lica i njenog zakonskog zastupnika

 2.

 Odluka o prestanku rada pravnog lica ovjerena kod notara ili odluka o prestanku rada kao notarska isprava ako ima više osnivača pravnog lica

 3.

 Rješenje o registraciji pravnog lica (sa svim obrascima ako nije elektronski unešen u sudski registar pravnih subjekata)

 4.

 Bilans stanja i uspjeha pravnog lica (poslijednji završni račun)

 5.

 Potvrde komercijalnih banaka o stanju računa pravnog lica

 6.

 Potvrda Uprave za indirektno oporezivanje BiH o plaćenim obavezama indirektnih poreza

 7.

 Potvrda Poreske uprave Republike Srpske o plaćenim poreskim obavezama

 8.

 Tačna adresa na koju se dostavljaju sudska pismena

 9.

 Kontakt telefon osobe sa kojom će likvidator imati kontakt

 10.

 Dokaz o uplati takse za pokretanje postupka likvidacije u iznosu od 100,00 KM uplaćen na broj računa 562-099-00000556-87  REPUBLIČKI JAVNI PRIHODI-TAKSE, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1085001, opština 002.

 

 Napomena: Sve ove potrebne dokumente pokretač postupka je dužan dostaviti u dva primjerka sudu putem pošte ili lično  na prijemu pošte suda na šalterima broj 2 i 3.

 

Uplata takse se ne odnosi na troškove vođenja postupka koji se plaćaju na depozitni račun suda po rješenju sudije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Gdje mogu pronaći obrazac prijave za registraciju preduzeća?

22.02.2012.

Obrazac u PDF formatu možete preuzeti na ovoj stranici. Prilikom registracije preduzeća, stranka je dužna prijavu popuniti, odštampati i u papirnom obliku podnijeti sudu, uz eventualne priloge.


Radi se o dokumentu koji je izrađen u PDF formatu i isključivo je namijenjen elektronskom načinu popunjavanja. Nakon popunjavanja obrasca, promijene nije moguće sačuvati, već je omogućeno samo štampanje popunjenog obrasca. Da bi ovaj obrazac popunili potrebno je da imate instaliran program Adobe Reader 8, ili noviju verziju. Ukoliko nemate ovaj program, možete ga preuzeti na ovoj stranici.


Prijava za registraciju preduzeća koja je podnesena u nekom drugom formatu, neće se smatrati potpunom i biće odbačena. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh