Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Trebinju

mail print fav manja slovaveca slova

Izrečena nova presuda optuženom Spasu Milišiću

27.01.2020.

 Nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske, svojim rješenjem uvažio žalbu branioca optuženog i ukinuo presudu ovog suda broj: 15 0 K 003779 18 K od 04. marta 2019. godine, održan je ponovni glavni pretres na kojem je javni tužilac izvršio  izmjenu predmetne  optužnice. Optužnica je izmijenjena na način da je optuženom Spasu Milišiću na teret stavljeno izvršenje osnovnog oblika ubistva iz čl. 124. st. l. Krivičnog zakonika Republike Srpske (KZRS), umjesto ranijeg kvalifikovanog oblika teškog ubistva na podmukao način iz čl. 125. st. l. tač. l. KZ RS, te odustao od krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga iz čl. 207. st. l.KZ RS.
 Krećući se u okviru izmijenjene  optužnice, vijeće ovog suda je sumiralo sve  ranije izvedene dokaze, te je, nakon njihove svestrane ocjene, pouzdano utvrdilo da je optuženi počinio krivično djelo ubistva iz čl. 124. st. l. KZ RS i krivično djelo teške tjelesne povrede iz čl. 132. st. l. KZ RS, na način kako je to činjenično navedeno u  tački 1. izmijenjene optužnice. Isto tako, ovaj sud je našao dokazanim da je optuženi počinio i krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija iz čl. 361. st. l. KZ RS,  kako je to  činjenično navedeno u tačci 2. izmjenjene optužnice.
 Imajući u vidu stepen krivice optuženog i društvenu opasnost svakog od pojedinačno učinjenih djela u sticaju, sud mu je na osnovu čl 56. st. l. KZ RS, utvrdio pojedinačne kazne za svako od tih djela i to za krivično djelo  ubistva iz člana 124. stav 1. KZ RS - kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina, za krivično djelo teške tjelesne povrede iz člana 132. stav 1. KZ RS - kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. KZ RS- kaznu zatvora u trajanju  6 (šest) mjeseci, a zatim mu je u smislu odredbe čl. 56. st. 2. tač.3. KZ RS, odmjerio i izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina, u koju kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 11. 02.2018. godine, pa nadalje. Po mišljenju ovog suda, ovakva jedinstvena kazna zatvora u srazmjeri je sa svim okolnostima koje utiču na njenu visinu i kao takva je podobna da postigne svrhu kažnjavanja, kako u generalnom tako i u specijalnom obliku.
  Sud je donio rješenje kojim je produžio pritvor optuženom Spasu Milišiću do pravosnažnosti presude.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

JAVNI KONKURS

27.11.2019.

Javni konkurs za prijem Stručnog savjetnika-psihologa na neodređeno vrijeme
1. Stručni savjetnik-psiholog - 1 (jedan) izvršilac


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Ponovno suđenje optuženom Spasu Milišiću

26.11.2019.

 Vrhovni sud Republike Srpske je rješenjem broj: 15 0 K 003779 19 Kž 4 od 19. 11.2019. godine, uvažio žalbu branioca optuženog Spasa Milišića,  te ukinuo presudu Okružnog suda u Trebinju, broj 15 0 K 003779 18 K od od 04. 03. 2019. godine i predmet vratio tom sudu  na ponovno suđenje. Istim rješenjem odbačena je kao nedopuštena  žalba Okružnog javnog tužioca u Trebinju izjavljena na visinu kazne, zbog odustanka Republičkog javnog tužioca od  izjavljene žalbe.

 Podsjećamo da je ukinutom presudom Okružnog suda u Trebinju, optuženi Spaso Milišić  oglašen krivim  zbog sticaja  krivičnih djela: Teško ubistvo (na podmukao način) iz člana 125. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (KZ RS), za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 19 (devetnaset) godina; teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. KZ RS, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. KZ RS, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, pa je na osnovu odredbi člana 56. stav 2. tačka 3. KZ RS, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

 Iz obrazloženja ukidajućeg rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske proizilazi da je prvostepena presuda zahvaćena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka, te da se zbog tih povreda ne može  ispitati pravilnost  činjenične osnove pobijane presude, kao ni pravilnost  primjene  Krivičnog zakona, što je prvostepeni sud dužan otkloniti u nastavku  postupka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

10.10.2019.

   Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, danas je u prostorijama Okružnog suda u Trebinju, psiholog Milena Rupar održala prezentaciju, u kojoj je govorila o važnosti mentalnog zdravlja, problemima i poteškoćama, kao i o prevenciji i strategijama za prevažilaženje mentalnih poteškoća.

   Cilj prezentacije je bio promocija mentalnog zdravlja koja uključuje određene akcije koje kreiraju životne uslove i okruženje koje je podržavajuće i koje dozvoljava ljudima da izgrade i sprovedu zdrave životne stilove.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Izrečena presuda licu optuženom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Gacko

28.05.2019.

 Vijeće Okružnog suda u Trebinju je dana 28.05.2019. godine, donijelo i javno objavilo presudu  povodom optužnice Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, kojom su optuženi Zoran Svorcan i Mileta Govedarica, obojica iz Gacka, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ.

 Navedenom optužnicom optuženim je stavljeno na teret da su za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, kao saizvršioci i pripadnici paravojne formacije “Beli orlovi”, dana 29.06.1992. godine, ispred hotela “RITE Gacko” u Gacku, lišili života civilno lice Nelmana Memića, a čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni, na način da je prvooptuženi Zoran Svorcan oštećenom Memiću nanio dvije ubodne rane oštricom noža u predjelu vrata i leđa da bi potom drugooptuženi Mileta Goveradica iz automatske puške ispalio više hitaca u tijelo Nelmana Memića.

 Presudom ovog suda prvooptuženi Zoran Svorcan je za predmetno krivično djelo oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina, dok je drugooptuženi Mileta Govedarica oslobođen da je kao saizvršilac počinio navedeno krivično djelo.

 Ocjenjujući provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, vijeće ovog suda je pravnim standardom “van razumne sumnje” utvrdilo da su dokazani navodi optužnice u pogledu radnje prvooptuženog Zorana Svorcana. Činjenicu da je upravo prvooptuženi Zoran Svorcan kritične prilike nasrnuo na oštećenog Nelmana Memića i zadao mu udarce nožem u predio leđa i vrata, a koji udarci su prouzrokovali njegovu smrt, potvrđuju iskazi većeg broja očevidaca događaja, kao i iskazi svjedoka koji su imali posredna saznanja o kritičnom događaju. Nasuprot tome, kada je u pitanju odgovornost drugooptuženog Milete Govedarice, vijeće ovog suda nalazi da Okružni javni tužilac nije dokazao njegovu saizvršilačku aktivnost u lišavanju života oštećenog, jer takva teza ne nalazi potvrdu u sadržaju dokazne građe.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Sedmice sudske nagodbe

23.04.2019.

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“.

Period implementacije aktivnosti je 13.-24. maj 2019. godine.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

- samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;
- samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
- zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:

Kraći i efikasniji postupak
Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

Jeftiniji postupak
Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak
U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

Sigurnost i povjerenje
Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

S poštovanjem,


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh