Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

mail print fav manja slovaveca slova

Presuda u predmetu Škrbić i Vujičić protiv Bosne i Hercegovine

12.06.2019.

Evropski sud za ljudska prava je 6. juna 2017. godine donio presudu u predmetu Škrbić i Vujičić protiv Bosne i Hercegovine, kojom je utvrđena povreda prava podnosilaca predstavke na suđenje u razumnom roku, kao segmentu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije.

Sud je u presudi naglasio da razumnost dužine postupka mora biti ocijenjena u svjetlu okolnosti slučaja i uz pozivanje na sljedeće kriterije: složenost predmeta, ponašanje aplikanta i nadležnih organa, te šta je za aplikanta bilo u pitanju u samom sporu (vidi Frydlender protiv Francuske [GC], br. 30979/96, st. 43, ECHR 2000-VII).

Takođe je naveo da je u vodećim predmetima Nemet protiv Srbije, br. 22543/05, 8. decembra 2009. i Dorić protiv Bosne i Hercegovine [Komitet], br. 68811/13, 7. novembra 2017. godine, Sud već našao kršenje u pogledu pitanja sličnih onima u ovom predmetu.

Nakon što je ispitao sav materijal koji mu je dostavljen, Sud nije našao nijednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o prihvatljivosti i meritumu ovih žalbi. Imajući u vidu svoju sudsku praksu po tom pitanju, Sud smatra da je u ovom predmetu dužina postupka bila prekomjerna (preko 9, odnosno 11 godina na tri sudske instance) i da nije ispunila zahtjev "razumnog roka".

Sud je aplikantima dosudio određeni iznos na ime naknade nematerijalne štete.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta: 37444/17 i 75271/17.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Golić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

24.05.2019.

Evropski sud za ljudska prava je 16. maja 2019. godine objavio presudu u predmetu Golić i drugi protiv Bosne i Hercegovine u kojoj je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 zbog neizvršenja domaćih odluka. Sud je takođe utvrdio da tužena država mora u roku od tri mjeseca osigurati odgovarajućim sredstvima izvršenje neizvršenih domaćih odluka, te aplikantima isplatiti iznose navedene u tabeli iz dodatka presude.

Sud je ponovio da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom „suđenja“ u smislu člana 6., te se pozvao na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda  (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).

Sud je napomenuo da je odlukama iz predmetnih aplikacija određeno poduzimanje konkretnih mjera, stoga Sud smatra da odluke o kojima je riječ predstavljaju „imovinu“ u smislu člana 1. Protokola br. 1.

Sud je istakao da je u vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Sud već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima iz ovog predmeta. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud je zaključio da u predmetnim slučajevima vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi se u potpunosti i blagovremeno izvršile odluke donesene u korist aplikanata, te je odlučio da je došlo do navedenih povreda Konvencije.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta 51441/16 i dr.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Duranspahić i drugi, te Vučetić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

10.05.2019.

Evropski sud za ljudska prava je 9. maja 2019. godine objavio presude u predmetu Duranspahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, te  Vučetić i drugi protiv Bosne i Hercegovine u kojima je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 zbog neizvršenja domaćih odluka. Sud je takođe utvrdio da tužena država mora u roku od tri mjeseca osigurati odgovarajućim sredstvima izvršenje neizvršenih domaćih odluka, te aplikantima isplatiti iznose navedene u tabeli iz dodataka presuda.

Sud je ponovio da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom „suđenja“ u smislu člana 6., te se pozvao na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda  (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).

Sud je napomenuo da je odlukama iz predmetnih aplikacija određeno poduzimanje konkretnih mjera, stoga Sud smatra da odluke o kojima je riječ predstavljaju „imovinu“ u smislu člana 1. Protokola br. 1.

Sud je istakao da je u vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Sud već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnim slučajevima. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud je zaključio da u predmetnim slučajevima vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi se u potpunosti i blagovremeno izvršile odluke donesene u korist aplikanata, te je odlučio da je došlo do navedenih povreda Konvencije.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta 47761/16 i dr, te 25698/15 i dr.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Predstavke skinute sa liste predmeta

15.02.2019.

Evropski sud za ljudska prava je 14. februara 2019. godine donio odluku da se predstavka u predmetu br. 27078/15 (Žiško i drugi protiv Bosne i Hercegovine) skine sa liste predmeta u skladu sa članom 37. stav 1 (a) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, obzirom da su podnosioci predstavki obavijestili Sekretarijat da žele povući svoje predstavke, jer su sa dužnikom postigli izvansudsko poravnanje. Prema mišljenju Suda isto se temelji na poštivanju ljudskih prava kako su definisana Konvencijom i njenim protokolima, te ne postoje razlozi koji bi opravdali dalje ispitivanje predstavki. Aplikanti su se žalili na povredu člana 6. stav 1 Konvencije, te člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju zbog neizvršenja, odnosno kašnjenja u izvršenju presuda domaćih sudova.

Evropski sud za ljudska prava je 31. januara 2019. godine donio odluku da se predstavka u predmetu br. 84325/17 (Mujkanović-Hrustanović protiv Bosne i Hercegovine) skine sa liste predmeta u skladu sa članom 39. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, obzirom da je između stranaka postignuto prijateljsko poravnanje, koje se prema mišljenju Suda temelji na poštivanju ljudskih prava kako su definisana Konvencijom i njenim protokolima, te ne postoje razlozi koji bi opravdali njeno dalje ispitivanje. Aplikantica se žalila zbog dužine trajanja parničnog postupka pred domaćim sudovima.

Evropski sud za ljudska prava je 31. januara 2019. godine takođe donio odluku da se predstavka u predmetu br. 82799/17 (MEFA-OIL d.o.o. protiv Bosne i Hercegovine) skine sa liste predmeta u skladu sa članom 39. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, obzirom da je između stranaka postignuto prijateljsko poravnanje, koje se prema mišljenju Suda temelji na poštivanju ljudskih prava kako su definisana Konvencijom i njenim protokolima, te ne postoje razlozi koji bi opravdali njeno dalje ispitivanje. Aplikant se žalio na povredu člana 6. stav 1 Konvencije, te člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju zbog propusta tužene države da izvrši presudu donesenu u njegovu korist.

Evropski sud za ljudska prava je 13. decembra 2018. godine donio odluku da se predstavka u predmetu br. 26606/18 (Brkić protiv Bosne i Hercegovine) skine sa liste predmeta u skladu sa članom 37. stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, obzirom da je podnositeljica predstavke 26. oktobra 2018. godine obavijestila Sekretarijat da želi povući predstavku, a ne postoje nikakve specijalne okolnosti koje bi zahtjevale njeno dalje ispitivanje. Aplikantica se žalila zbog neizvršenja, odnosno kašnjenja u izvršenju presuda domaćih sudova.

Odluke na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Avdić i dr., Dujak i dr., te Hrnjić i dr. protiv Bosne i Hercegovine

07.02.2019.

Evropski sud za ljudska prava je 7. februara 2019. godine objavio presude u predmetima Avdić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Dujak i drugi protiv Bosne i Hercegovine, te Hrnjić i drugi protiv Bosne i Hercegovine u kojima je utvrđeno da aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka. Sud je takođe utvrdio da tužena država mora u roku od tri mjeseca osigurati odgovarajućim sredstvima izvršenje neizvršenih domaćih odluka, te aplikantima isplatiti iznose navedene u tabelama u dodatku presuda.

U presudama je Sud ponovno istakao da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom „suđenja“ u smislu člana 6., te se pozvao na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda  (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).

Sud je napomenuo da je odlukama iz predmetnih aplikacija naređeno poduzimanje određene mjere, stoga Sud smatra da odluke o kojima je riječ predstavljaju „imovinu“ u smislu člana 1. Protokola br. 1.

Sud je istakao da je u vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Sud već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud je zaključio da u predmetnim slučajevima vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi u potpunosti i blagovremeno izvršile odluke donesene u korist aplikanata.

Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.

Presude na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta 47345/15 i dr., 17303/15 i dr., 20954/13 i dr., dok su prevodi objavljeni na internet stranici Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

M.I. protiv Bosne i Hercegovine

30.01.2019.

Evropski sud za ljudska prava je 29. januara 2019. godine objavio odluku u predmetu M.I. protiv Bosne i Hercegovine. Aplikacija je proglašena neprihvatljivom, jer aplikant nije dokazao da bi u slučaju izručenja u Rusku Federaciju bio podvrgnut tretmanu suprotnom čl. 3. Evropske konvencije.

Aplikant se žalio na osnovu člana 3. Konvencije da će, ako bude izručen Rusiji, biti pritvoren, mučen ili ubijen zbog prirode optužbi protiv njega i prethodnog zlostavljanja njega i članova njegove porodice. On se takođe pozvao na član 2. Konvencije, imajući u vidu "indikacije i pokušaje da se ponovo uvede smrtna kazna, posebno u kontekstu lica koja su na kraju optužena za terorizam". Konačno, aplikant se žalio na osnovu člana 13. Konvencije da domaći sudovi nisu dovoljno cijenili njegove žalbene navode uložene prema članovima 2. i 3. Konvencije, da mu je uskraćen pristup postupku azila prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu i tokom postupka izručenja i da on nije imao pristup pravnom lijeku s automatskim suspenzivnim učinkom u odnosu na njegove zahtjeve prema tim članovima.

U odluci se između ostalog navodi da sama mogućnost nehumanog tretmana u okolnostima sličnim okolnostima aplikanta, sama po sebi nije dovoljna da dovede do kršenja člana 3. Sud je takođe cijenio garancije koje je dao Ured generalnog tužioca Ruske Federacije, te nije našao osnova za sumnju da se iste neće ispoštovati. Sud pridaje važnost činjenici da se predmet odnosi na izručenje državi potpisnici Konvencije koja se obavezala da će osigurati osnovna prava zajamčena ovom odredbom, te bi se zahtjevi u vezi sa određenim predstojećim kršenjima garancija iz Konvencije mogli riješiti žalbom protiv nje. Što se tiče žalbenih navoda aplikanta koji se odnose na član 2. Konvencije, Sud primjećuje da je Ustavni sud Ruske Federacije 2009. nametnuo neograničeni moratorijum na smrtnu kaznu u Rusiji i da aplikantova osporavanja o suprotnom ostaju nepotkrijepljena. Prema tome, žalbeni navodi su očigledno neosnovani i moraju biti odbačeni u skladu sa članom 35. stav 3 (a) i 4. Konvencije.

Nadalje, u odnosu na aplikantove žalbe po članu 13. u vezi sa čl. 2. i 3. Konvencije, Sud podsjeća da se član 13. ne može razumno tumačiti tako da zahtijeva u domaćem pravu postojanje pravnog lijeka u odnosu na svaku pretpostavljenu pritužbu za kršenje Konvencije koju pojedinac može imati, bez obzira na to koliko bi njegov žalbeni navod mogao biti neosnovan: ta pritužba mora biti argumentovana u smislu Konvencije. Sud je zaključio da su sve tvrdnje aplikanta o materijalnom kršenju čl. 2. i 3. Konvencije očigledno neosnovane. Odbijanje žalbi kao "očigledno neosnovanih" znači da "ne postoji čak ni prima facie predmet protiv tužene države". Sud stoga smatra da u okolnostima ovog predmeta, aplikant nema nikakav uvjerljiv žalbeni navod u smislu Konvencije, te se član 13. ne može primijeniti. Slijedi da su ove žalbe nespojive ratione materiae sa odredbama Konvencije u smislu člana 35. stav 3. i stoga moraju biti odbačene u skladu sa članom 35. stav 4. Konvencije.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta 47679/17, dok se njen prevod može preuzeti na stranici Ureda zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava.


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh