Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

mail print fav manja slovaveca slova

MODUL 1 – KRIVIČNA OBLAST - ISTRAŽNI POSTUPAK

12.04.2008.

Modul je podijeljen u tri podmodula: Uloga subjekata krivičnog postupka u istražnom postupku, Tok istrage i radnje dokazivanja i Mjere za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog u postupku i uspješno vođenje postupka.

Cilj modula je da korisnicima da jasnu sliku o ulozi svakog od subjekata krivičnog postupka, olakša praktično sprovođenje istrage i upotrebe radnji dokazivanja u istražnom postupku, te doprinese pravilnoj i efikasnoj upotrebi mjera za obezbjeđenje prisustva osumljičenog, odnosno uspješnom vođenju krivičnog postupka.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

MODUL 2 – KRIVIČNA OBLAST - POSTUPAK OPTUŽENJA I GLAVNA RASPRAVA

11.04.2008.

Modul se sastoji od dva podmodula. Prvi podmodul obrađuju postupak optuživanja, koji predstavlja posljednu fazu prethodnog postupka, a drugi podmodul obrađuje glavni pretres kao centralni i najvažniji stadij krivičnog postupka.

S obzirom na ciljeve edukacije, u modulu se daju: pregled pozitivnih zakonskih rješenja koja se odnose na ove faze krivičnog postupka, praktična objašnjenja relevantnih zakonskih odredaba, pregled različitih stavova i praksi u pogledu određenih zakonskih rješenja, nakon svakog pojedinog odjeljka koji obrađuje određenu temu - određeni broj test pitanja i hipotetičkih slučajeva, te, kao prilog - određeni broj praktičnih primjera pojedinih sudskih i tužiteljskih odluka i akata.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

MODUL 3 – KRIVIČNA OBLAST - REDOVNI I VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

10.04.2008.

Cilj ovog modula je da sudijama i tužiteljima, u okviru edukativnog programa, ponudi sažet osnovni pregled sadržine odredaba važećih krivičnoprocesnih zakona u Bosni i Hercegovini, te da pruži dodatne informacije i eventualno proširi znanja u vezi sa pravnim lijekovima – redovnim i vanrednim.

To je učinjeno na praktičnim primjerima, kroz pitanja i ponuđene odgovore, upućivanjem na sudsku praksu, naročito gdje se ona eventualno razlikuje. Naročito je ukazano na različitu primjenu pojedinih zakonskih odredbi, te zauzeta sudska stajališta u vezi sa tim. Materija je podijeljena na dva podmodula: Redovni pravni lijekovi i Vanredni pravni lijek.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

MODUL 4 – KRIVIČNA OBLAST - SKRAĆENI KRIVIČNI POSTUPCI

09.04.2008.

Predmet ovog modula su novi krivično pravni instituti uvedeni stupanjem na pravnu snagu novih zakona o krivičnom postupku koji su na snazi u Bosni i Hercegovini.

U modulu je prezentirana zakonska regulativa koja obrađuje priznanje krivnje, sporazum o priznanju krivnje i kazneni nalog kroz tri istoimena podmodula. Takođe su objašnjeni osnovni razlozi za uvođenje ovih instituta, te sporna pitanja koja se pojavljuju u praksi, sa pregledom različitih rješenja ovih pitanja sa pravnom argumentacijom i stavovima pravnih stručnjaka. U modulu su dati i primjeri obrazaca za primjenu ovih instituta, te pregled aktuelne sudske prakse.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

MODUL 5 – KRIVIČNA OBLAST - POSEBNI KRIVIČNI POSTUPCI

08.04.2008.

Modul sadrži tri podmodula: Postupak prema maloljetnicima, Postupak protiv pravnih osoba i Postupak u slučaju neuračunljivosti. Modulom se obrađuju međunarodne konvencije primjenjive u ovim oblastima, praksa Europskog suda za ljudska prava u Strazburu, procesne odredbe domaćih zakona i s njima u vezi odredbe materijalnih propisa.

Modul takođe nudi pregled uočenih razlika u stajalištima sudske prakse u Bosni i Hercegovini, moguće modele sudske korespondencije sa sudionicima u postupku, te primjere za praktične vježbe.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

MODUL 4 – OSNOVNA NAČELA GLAVNOG PRETRESA I METODOLOGIJA IZRADE PRVOSTEPENE PRESUDE U KRIVIČNOM POSTUPKU

07.04.2008.

Modul prikazuje zakonska rješenja koja se odnose na postupak donošenja i izrade presude, te daje praktična objašnjenja relevantnih zakonskih odredaba.

Modul se sastoji od četiri podmodula. Podmodul I obrađuje načela krivičnog postupka koja se u najvećoj mjeri očituju kroz donošenje i izradu presude. Podmodul II sadrži odredbe u vezi sa osnovnim pravilima izricanja i objavljivanja presude, vezanosti presude za optužbu i dokaze na kojima se zasniva presuda. Podmodul III sadrži pravila i vještinu pisanja pismenog otpravka presuda uz ogledne primjerke. Podmodul IV sadrži obradu svih vrsta presuda predviđenih zakonima o krivičnim postupcima u BiH.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh