Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odjel za imenovanja

VSTS BiH u domenu imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija ima nadležnost da, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, imenuje:

  • sudije, uključujući predsjednike sudova, sudije porotnike i dodatne sudije u sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i opštinskom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, sa izuzetkom ustavnih sudova entiteta Bosne i Hercegovine, 
  • glavne tužioce, zamjenike glavnog tužioca i tužioce u sva tužilaštva na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, 
  • stručne saradnike u općinskim sudovime u Federaciji Bosne i Hercegovine, 
  • daje prijedloge nadležnim organima u vezi sa njihovim predlaganjem i izborom sudija Ustavnog suda Republike Srpske i imenovanjem sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.

Odjel za imenovanja Sekretarijata VSTV-a BiH pruža podršku Vijeću u domenu imenovanja i donošenja drugih odluka kojima se reguliše status nosilaca pravosudnih funkcija (prestanak mandata, upućivanje u drugi sud) i u tom kontekstu priprema relevantne materijale i analize, te vodi ažurnu evidenciju o kandidatima i imenovanim sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima.

Odjel takođe pruža podršu disciplinskim komisijama u disciplinksim postupcima koji se vode protiv sudija i tužilaca, kao i stručnih saradnika koje imenuje Vijeće u svim fazama postupka, od podnošenja disciplinske tužbe do donošenja konačne odluke. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh