Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odjel za pravosudne budžete i donatorska sredstva

Odjel za pravosudne budžete i donatorska sredstva ima osnovna zaduženja da: 

 • Priprema uputstva za izradu prijedloga budžeta koje pripremaju sudovi i tužilaštva;
 • Pruža pomoć, po potrebi, pojedinačnim sudovima i tužilaštvima u izradi njihovih godišnjih budžeta;
 • Prati proces izrade i usvajanja budžeta od strane izvršnih i zakonodavnih organa vlasti i lobira za izmjene i dopune neodgovarajućih prijedloga budžeta pripremljenih od strane navedenih organa;
 • Uspostavlja i održava dobre odnose sa organima vlasti koji mogu utjecati na pravosudne budžete i lobira kod istih (ministarstva pravde i finansija, vlade, nadležni odbori u parlamentima, itd.);
 • Prikuplja i analizira podatke koji se odnose na budžete i izvršenje budžeta od strane sudova i tužilaštava, i prezentira navedene podatke Vijeću i javnosti;
 • Prikuplja podatke o imovinskom stanju sudija i tužilaca i o tome po potrebi izvještava Vijeće;
 • Pruža administrativnu i stručnu pomoć Stalnoj komisiji za sudske i tužilačke budžete;
 • Učestvuje u aktivnostima planiranja, provedbe, praćenja i izvještavanja o provedbi projekata koje finansiraju donatori;
 • Pruža podršku voditelju programa (Senior programme officer - SPO) za BiH pravosuđe za projekte koje finansira EU u obavljanju svih dužnosti SPO-a iz Odluke Vijeća ministara o uspostavi funkcija SPO-a  u ministarstvima i drugim upravnim tijelima BiH, utvrđivanja nadležnosti i potrebne institucionalne podrške;
 • Učestvuje u aktivnostima vezanim za uspostavljanje i održavanje saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama, donatorima i relevantnim vladinim i nevladinim institucijama.

Prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH radna mjesta u Odjelu su:

 • Šef odjela,
 • Zamjenik šefa odjela,
 • Analitičar,
 • Saradnik za projekte/Pravni savjetnik,
 • Referent za pitanja pravosudnih budžeta, analitike i donatorska sredstva,
 • Referent za pravosudne budžete i donatorska sredstva

Sve informacije o radu Odjela možete dobiti na sljedeće brojeve telefona: 033-707-562; 066-707-546; 033-707-549 i 033-704-607


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh