Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odjel za finansije i računovodstvo

14.12.2020.

Osnovna zaduženja Odjela za finansije i računovodstvo:

 • Planiranje i izvršenje budžeta VSTV-a BiH i budžeta projekata, finansijsko-računovodstveni poslovi, poslovi budžetskog knjigovodstva i priprema finansijskih izvještaja uključujući pripremu dokumenta okvirnog budžeta i godišnjih budžetskih zahtjeva, pripremu i praćenje dinamike rashoda, iniciranje i pripremanje prijedloga za prestruktuiranje i preraspodjelu budžeta, sredstva tekuće rezerve, projekata višegodišnjih ulaganja i projekata posebne namjene, te pripremu dokumentacije i pružanje podrške u radu internih kontrola i revizija i eksternih revizija;
 • Planiranje i nabavka roba, usluga i radova za potrebe VSTV-a BiH i pravosudnih institucija i izvršenje ugovora;
 • Utvrđivanje, obrada zahtjeva, obračun i isplata plaća i naknada uposlenim i članovima Vijeća i drugim fizičkim licima angažiranim za izvršenje ugovorenih usluga, članovima radnih tijela, stručnjacima i sl.
 • Učešće u izradi ugovora, memoranduma o razumijevanju i drugih dokumenata, naročito ako su istim predviđene finansijske implikacije;
 • Uspostava i održavanje adekvatnog sistema finansijskog upravljanja i računovodstvene kontrole;
 • Priprema i ažuriranje internih općih i pojedinačnih akata, procedura, instrukcija, stručnih mišljenja, analitičkih, informativnih i drugih materijala iz djelokruga rada Odjela;
 • Saradnja sa nadležnim institucijama po svim pitanjima iz nadležnosti Odjela uključujući Ministarstvo finansija i trezora BiH, Agenciju za javne nabavke, Parlamentarnu skupštinu BiH, Centralnu harmonizacijsku jedinicu i institucije / subjekte nadležne za reviziju, donatorima te drugim subjektima;
 • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka, te u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
 • Pružanje stručne podrške stalnim komisijama i drugim radnim tijelima unutar VSTV-a iz nadležnosti rada Odjela;
 • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
 • Identifikovanje, razvijanje i primjena novih i poboljšanih načina rada potrebnih za podršku razvoja Sekretarijata VSTV-a BiH i realizaciju utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
 • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh