Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odjel za finansije i računovodstvo

Odjel za finansije i računovodstvo ima osnovna zaduženja da:

 • Obavlja finansijsko-materijalne poslove VSTV-a u skladu s važećim propisima, Poslovnikom VSTV-a i drugim internim aktima VSTV-a, odobrenim budžetom, dinamičkim planom rashoda i odobrenom namjenom, vodi evidenciju o istom na način da omogućava blagovremenu provedbu strateških i operativnih aktivnosti.
 • U saradnji sa direktorom, zamjenikom direktora, šefom kabineta i glavnim disciplinskim tužiocem, iz njihovog djelokruga rada, priprema dokumenta okrivnog budžeta i godišnjih budžetskih zahtjeva, priprema i prati dinamiku rashoda, izvršava usvojeni budžet VSTV-a u skladu sa smjernicama Vijeća, inicira i priprema prijedloge za realokaciju i redovno izvještava direktora, Predsjedništvo VSTV-a i Vijeće o izvršenju budžeta i eventualnim problemima u izvršenju budžeta.    
 • U saradnji sa direktorom, zamjenikom direktora, glavnim disciplinskim tužiocem te rukovodiocima projekata iz njihovog djelokruga rada priprema i izvršava budžete projekata koje finansiraju donatori, inicira i priprema prijedloge za realokaciju istih te izvještava o izvršenju budžeta u skladu sa propisima o izvršenju donatorskih sredstava VSTV-a i uslovima ugovora o donacijama potpisanim sa donatorom. 
 • U saradnji sa direktorom, zamjenikom direktora, šefom kabineta i glavnim disciplinskim tužiocem iz njihovog djelokruga rada, priprema financijske projekcije za potrebe strateškog i dugoročnog planiranja, 
 • Osigurava da su odgovorna lica potpuno obaviještena o finansijskim sredstvima koja su dostupna za aktivnosti za koje su odgovorni 
 • Uspostavlja efikasne mehanizme interne kontrole nad sredstvima VSTV-a i osigurava da se sva sredstva troše u skladu sa budžetom i odobrenom namjenom. 
 • U saradnji sa direktorom, zamjenikom direktora, šefom Kabineta te glavnim disciplinskim tužiocem iz njihovog djelokruga rada, vrši operativno – finansijske poslove planiranja i nabavke roba, usluga i radova, uključujući i ugovore o djelu, te osigurava izvršenje ugovora. 
 • Provodi poslove utvrđivanja, obrade zahtjeva, obračuna i isplate plaća i naknada uposlenicima i članovima VSTV-a.      
 • Priprema izvještaje o pitanjima iz djelokruga rada Odjela, te u skladu s pozitivnim propisima i uslovima ugovora potpisanog s donatorima ostvaruje saradnju s drugim institucijama i subjektima (Ministarstvom finansija i trezora BiH, Agencijom za javne nabavke,  Parlamentarnom skupštinom BiH, Centralnom harmonizacijskom jedinicom, donatorima, poreznom upravom i sl.) o finansijsko-materijalnim pitanjima.
 • U saradnji sa direktorom, zamjenikom direktora i rukovodiocima projekata iz njihovog djelokruga rada učestvuje u izradi ugovora, memoranduma o razumijevanju i drugih dokumenata, a naročito ako istim predviđena određena financijska prava ili obaveze za VSTV.
 • zrađuje i ažurira interne akte, procedure i instrukcije relevantne za finansijsko-materijalno poslovanje i budžet te analitičke, informativne i druge materijale iz djelokruga rada Odjela.

Odjel za finansije i računovodstvo obavlja i druge poslove u sklopu svog djelokruga rada odnosno koje mu dodijeli direktor Sekretarijata.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh