Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH


Opća nadležnost i ovlaštenja kantonalnih tužilaštava su pojedinačnim zakonima o tužilaštvima donesenim na kantonalnom nivou. Obzirom da su ovi zakoni doneseni u procesu reforme pravosuđa prilikom reorganizacije tužilačkog sistema, u ovom odjeljku je naveden izvod o nadležnostima Kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH, koji je inkorporiran u sve kantonalne zakone o tužilaštvima na sličan način.

 


Tužilaštvo vodi istragu i goni osobe za koje sumnja da su počinioci krivičnih djela i privrednih prijestupa i vrši druge poslove određene zakonom.

 

Kad nađe da zbog povrede kantonalnog zakona ili međunarodnog ugovora postoje osnovani razlozi da upotrijebi pravno sredstvo protiv izvršne sudske odluke ili odluke donesene u upravnom ili drugom postupku, glavni tužilac može zahtijevati da se odloži, odnosno prekine izvršenje takve odluke, ako bi njenim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posljedice.

 

Ako glavni tužilac podnese zahtjev iz stava 1. ovog člana, odložiće se, odnosno prekinut će se izvršenje odluke. Odlaganje, odnosno prekidanje izvršenja odluke traje do donošenja odluke o pravnom sredstvu glavnog tužioca.

 

Odluka o odlaganju, odnosno o prekidanju izvršenja, prestaje da važi i ako glavni tužilac u roku od 30 dana od dana prijema odluke ne upotrijebi pravno sredstvo.


U okviru svojih ovlaštenja iz člana 9. Zakona o Tužilaštvu Federacije BiH, glavni tužilac Federacije može Tužilaštvu izdati opće ili pojedinačne obavezne instrukcije i provesti krivičnu istragu i gonjenje pred kantonalnim i općinskim sudovima, kad glavni tužilac Federacije opravdano vjeruje da Tužilaštvo nije primijenilo odredbe Krivičnog zakona Federacije ili da Tužilaštvo u svojoj nadležnosti ne može efikasno goniti osobe za koje smatra da su počinile krivično djelo.

 

Glavni tužilac Federacije može prenijeti određene predmete ili mjere koje spadaju u nadležnost Tužilaštva na drugo tužilaštvo. Bez obzira na nadležnosti tužilaštva, glavni tužilac Federacije može povjeriti i pojedinačne predmete glavnim tužiocima, zamjeniku, odnosno zamjenicima glavnog tužioca, tužiocu Federacije, odnosno tužiocima ili tužiocu, odnosno tužiocima tužilaštva.

 

Glavni tužilac, odnosno zamjenik glavnog tužioca ili tužilac mogu se privremeno dodijeliti drugom tužilaštvu ili Tužilaštvu Federacije bez njegovog pristanka na period od najviše šest mjeseci u roku od pet godina.

           

Glavni tužilac Federacije donosi odluku o privremenom premještaju i o tome obavještava Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

 

Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca, odnosno tužilac koji je dodijeljen drugom tužilaštvu ili Tužilaštvu Federacije ima pravo na plaću, nadoknade i druga zakonom utvrđena primanja.

 

Pravo i dužnost glavnog tužioca je da izda obavezne instrukcije zamjenicima glavnog tužioca i tužiocima u vezi s njihovim radom. Pored toga, glavni tužilac može:

 

1.       poduzeti određene mjere iz nadležnosti zamjenika glavnog tužioca, odnosno tužilaca, ili tužioca, odnosno tužilaca;

 

2.       ovlastiti drugog zamjenika, odnosno zamjenike glavnog tužioca ili tužioca, odnosno tužioce da procesuira određene slučajeve iz nadležnosti drugog, odnosno drugih zamjenika glavnog tužioca ili tužioca, odnosno tužilaca; i

 

3.       ovlastiti zamjenika glavnog tužioca, odnosno zamjenike ili tužioca, odnosno tužioce da vrše posebne aktivnosti koje su u nadležnosti drugog, odnosno drugih zamjenika glavnog tužioca ili drugog tužioca, odnosno tužilaca.

 

U smislu zakona, obavezne radne instrukcije znače instrukcije opće prirode vezane za rad i aktivnosti zamjenika glavnog tužioca i tužilaca, kao i instrukcije za poduzimanje mjera u određenim slučajevima.

 

Glavni tužilac izdaje obavezne radne instrukcije opće prirode u skladu sa Pravilnikom.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Nadležnost Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine

Opća nadležnost i ovlaštenja Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine je utvrđena Zakonom o tužilaštvima Federacije Bosne i Hercegovine i razrađena Pravilnikom o radu Federalnog tužilaštva Federacije BiH.

 

Član 16.

Federalno tužilaštvo sprovodi istražne radnje i goni potencijalne učinioce krivičnih djela i privrednih prijestupa, te vrši druge poslove određene federalnim zakonom.

 

Federalno tužilaštvo ima prvostepenu nadležnost za sprovođenje istražnih radnji i gonjenje potencijalnih učinilaca krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, nezakonite trgovine drogama ili organizovanog kriminala, koje su u skladu sa Zakonom o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/95, 9/96 i 33/99) u nadležnosti tog suda.

 

Član 17.

Glavni federalni tužilac u ostvarivanju funkcije gonjenja za krivična djela postupa pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vrhovni sud) i, u skladu sa članom 20. ovog zakona, drugim sudovima Federacije.

 

U postupku pred Vrhovnim sudom, kantonalnim i općinskim sudovima, glavni federalni tužilac, u skladu sa federalnim zakonom, ulaže pravna sredstva, prisustvuje sjednicama i sudskim pretresima i preduzima druge radnje za koje je ovlašćen.

 

Glavni federalni tužilac u ostvarivanju funkcije gonjenja za federalna krivična djela, u skladu sa Ustavom Federacije i federalnim zakonodavstvom, postupa pred Vrhovnim sudom sa istim ovlašćenjima kao što ih u skladu sa federalnim Zakonom o krivičnom postupku imaju kantonalni tužioci. Što se tiče ostalih krivičnih djela, glavni federalni tužilac postupa pred svim sudovima u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

Član 18.

Kada zaključi da zbog kršenja federalnog zakona ili međunarodnog ugovora postoje osnovani razlozi da upotrijebi pravno sredstvo protiv izvršne sudske odluke ili odluke donesene u upravnom ili drugom postupku, glavni federalni tužilac može zahtijevati da se odloži, odnosno prekine izvršenje takve odluke, ako bi njenim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posljedice.

 

Ako glavni federalni tužilac podnese zahtjev iz stava 1. ovog člana, izvršenje odluke će se odložiti, odnosno prekinuti. Odlaganje, odnosno prekidanje izvršenja odluke traje do donošenja odluke o pravnom sredstvu glavnog federalnog tužioca.

 

Odluka o odlaganju, odnosno prekidanju izvršenja, prestaje da važi ako glavni federalni tužilac u roku od 30 dana od dana prijema odluke ne upotrijebi pravno sredstvo.

 

Član 19.

Glavni federalni tužilac rješava o sukobu nadležnosti između dva kantonalna tužilaštva.

 

Član 20.

U okviru djelokruga svog rada određenog članom 9. ovog zakona, glavni federalni tužilac može davati opća ili pojedinačna obavezna uputstva kantonalnim tužilaštvima, sprovoditi krivične istrage i gonjenje pred kantonalnim i općinskim sudovima, kad god glavni federalni tužilac ima razloga da posumnja da kantonalna tužilaštva nisu primijenila krivični zakon Federacije, ili da se gonjenje krivičnih djela ne može efikasno sprovesti u nadležnosti kantonalnog tužilaštva.

 

Glavni federalni tužilac neke predmete ili radnje iz djelokruga jednog kantonalnog tužilaštva može povjeriti drugom kantonalnom tužilaštvu. Bez obzira na nadležnost određenog kantonalnog tužilaštva, glavni federalni tužilac takođe može povjeriti pojedine predmete pojedinim glavnim tužiocima, zamjenicima glavnih tužioca, federalnim tužiocima ili kantonalnim tužiocima.

 

Član 21.

Zamjenik glavnog federalnog tužioca ili federalni tužilac mogu i bez svog pristanka biti privremeno upućeni u kantonalno tužilaštvo na period od najviše šest mjeseci unutar perioda od pet godina.

           

Glavni kantonalni tužilac, zamjenik glavnog kantonalnog tužioca, ili kantonalni tužilac mogu i bez svog pristanka biti privremeno upućeni u drugo kantonalno tužilaštvo ili Federalno tužilaštvo na period od najviše šest mjeseci unutar perioda od pet godina.

 

Odluku o privremenom upućivanju u drugo tužilaštvo donosi glavni federalni tužilac i o tome shodno obavještava Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

 

Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca ili tužilac koji je privremeno upućen u drugo tužilaštvo ima pravo na platu, naknadu ili drugu vrstu dohotka u skladu sa zakonom.

 

Član 22.

Glavni federalni tužilac ima pravo i dužnost da daje obavezujuća uputstva zamjenicima glavnog federalnog tužioca i federalnim tužiocima u vezi njihovog rada, a pored toga može učiniti i slijedeće:

 

1.       preduzeti određene radnje iz djelokruga zamjenika glavnog federalnog tužioca ili federalnih tužilaca;

 

2.       ovlastiti zamjenika/e glavnog federalnog tužioca ili federalnog/e tužioca/e da vode pojedine predmete iz djelokruga nekog drugog zamjenika glavnog federalnog tužioca ili federalnog tužioca; i

 

3.       ovlastiti zamjenika/e glavnog federalnog tužioca ili federalnog/e tužioca/e da preduzimaju određene radnje iz djelokruga nekog drugog zamjenika glavnog federalnog tužioca ili federalnog tužioca.

   

Član 23.

U smislu ovog zakona, obavezna uputstva za rad podrazumijevaju uputstva općeg karatera u pogledu rada i aktivnosti zamjenika glavnog federalnog tužioca, federalnih tužilaca, glavnih kantonalnih tužilaca, zamjenika glavnih kantonalnih tužilaca i kantonalnih tužilaca, kao i uputstva za preduzimanje radnji u određenim predmetima.

 

Glavni federalni tužilac daje obavezna uputstva za rad općeg karaktera u skladu sa Pravilnikom o radu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Nadležnost okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj

Opšta nadležnost i ovlašćenja okružnih tužilaštava su utvrđena Zakonom o tužilaštvima Republike Srpske, kako je navedeno u sljedećim članovima zakona:

 

Član 16.

Tužilaštva sprovode istražne radnje i gone potencijalne učinioce krivičnih djela u skladu sa zakonom Republike Srpske, i ulažu pravna sredstva za zaštitu zakonitosti i ustavnosti.

 

Član 17.

Glavni republički tužilac pred Ustavnim sudom Republike Srpske pokreće postupak za ocjenu ustavnosti zakona Republike Srpske koji se trabaju primjeniti u krivičnim postupcima, ukoliko se u praksi postavi pitanje ustavnosti.

 

Glavni okružni tužioci obavještavaju glavnog republičkog tužioca ukoliko se u njihovoj praksi postavi pitanje ustavnosti.

 

Član 18.

Kada zaključe da zbog kršenja zakona ili međunarodnog ugovora postoje osnovani razlozi da upotrijebe pravno sredstvo protiv izvršene sudske odluke ili odluke donesene u upravnom ili drugom postupku, glavni tužioci, zamjenici glavnih tužilaca ili tužioci mogu zahtijevati da se odloži, odnosno prekine izvršenje takve odluke, ako bi njenim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posljedice.

 

Zahtjev za odlaganje, odnosno prekid izvršenja odluke iz stava 1. ovog člana podnosi tužilac koji je ovlašćen da uloži pravno sredstvo protiv te odluke. Zahtjev se podnosi sudu ili drugom organu nadležnom za odobrenje izvršenja, a ako je izvršenje u toku onda sudu ili drugom organu nadležnom za izvršenje.

 

Na zahtjev nadležnog tužioca sud ili drugi nadležni organ odlaže, odnosno prekida izvršenje odluke. Odlaganje, odnosno prekidanje izvršenja odluke traje do donošenja odluke o pravnom sredstvu nadležnog tužioca.

 

Odluka o odlaganju, odnosno prekidanju izvršenja, prestaje da važi ako tužilac u roku od 30 dana od dana prijema odluke ne upotrijebi pravno sredstvo.

 

Član 19.

Glavni republički tužilac rješava o sukobu nadležnosti između okružnih tužilaštava. O sukobu nadležnosti unutar okružnog tužilaštva, odnosno unutar Republičkog tužilaštva odlučuje nadležni glavni okružni tužilac, odnosno glavni republički tužilac.

 

Član 20.

U okviru djelokruga svog rada određenog članom 9. ovog zakona, glavni republički tužilac može davati opšta ili pojedinačna obavezna uputstva okružnim tužilaštvima, sprovoditi krivične istrage i gonjenja pred okružnim i osnovnim sudovima, kad god glavni republički tužilac ima razloga da posumnja da okružna tužilaštva ne primjenjuju Krivični zakon Republike Srpske, ili da se gonjenje krivičnih djela ne može efikasno sprovesti u nadležnosti okružnog tužilaštva.

Glavni republički tužilac neke predmete ili radnje iz djelokruga jednog okružnog tužilaštva može povjeriti drugom okružnom tužilaštvu. Bez obzira na nadležnost određenog okružnog tužilaštva, glavni republički tužilac takođe može povjeriti pojedine predmete pojedinim glavnim tužiocima, zamjenicima glavnih tužioca, ili tužiocima.

 

Član 21.

Zamjenik glavnog republičkog tužioca ili republički tužilac mogu i bez svog pristanka biti privremeno upućeni u okružno tužilaštvo na period od šest mjeseci unutar perioda od pet godina.

 

Glavni okružni tužilac, zamjenik glavnog okružnog tužioca, ili okružni tužilac mogu i bez svog pristanka biti privremeno upućeni u drugo okružno tužilaštvo ili Republičko tužilaštvo na period od najviše šest mjeseci unutar perioda od pet godina.

 

Odluku o privremenom upućivanju u drugo tužilaštvo donosi glavni republički tužilac i o tome shodno obavještava Visoki sudski i tužilački savjet.

 

Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca ili tužilac koji je privremeno upućen u drugo tužilaštvo ima pravo na platu, naknadu ili drugu vrstu dohotka u skladu sa zakonom.

 

Član 22.

Glavni republički tužilac na dužnosti ima pravo i dužnost da daje obavezujuća uputstva zamjeniku/cima glavnog republičkog tužioca i tužiocima u vezi njihovog rada, a pored toga može učiniti i slijedeće:

 

1.       preduzeti određene radnje iz djelokruga zamjenika glavnog republičkog tužioca ili tužilaca;

2.       ovlastiti zamjenika glavnog republičkog tužioca ili tužioca da vodi pojedine predmete iz djelokruga drugog zamjenika glavnog republičkog tužioca ili tužioca i

3.       ovlastiti zamjenika glavnog republičkog tužioca ili tužioca da preduzima određene radnje iz djelokruga drugog zamjenika glavnog republičkog tužioca ili tužioca.

 

Član 23.

U smislu ovog zakona, obavezna uputstva za rad podrazumijevaju uputstva opšeg karaktera u pogledu rada i aktivnosti tužilaca, kao i uputstva za preduzimanje radnji u određenim predmetima.

 

Glavni tužilac daje obavezna uputstva za rad opšeg karaktera u skladu sa

Pravilnikom o radu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Nadležnost Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske

 

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske je samostalno državno tijelo osnovano za područje Republike Srpske. Republičko javno tužilaštvo čini Opšte odjeljenje koje u svom sastavu ima: Odsjek za ratne zločine, Odsjek za opšti kriminal, Odsjek za privredni kriminal i Odsjek za maloljetnike i Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala koje je uspostavljeno Zakonom o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala (u daljem tekstu Posebno odjeljenje tužilaštva).

 

Republički javni tužioci Opšteg odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva pred Vrhovnim sudom Republike Srpske zastupaju žalbe okružnih tužilaštava izjavljenih na prvostepene presude okružnih sudova, te zastupaju optužnice u predmetima u kojima je Vrhovni sud ukinuo prvostepene presude i odredio ponovno suđenje. Pored ove funkcije, Opšte odjeljenje Republičkog javnog tužilaštva svoju funkciju može ostvarivati i pred osnovnim i okružnim sudovima, kao i pred Ustavnim sudom Republike Srpske.

 

Republički javni tužioci raspoređeni u Posebno odjeljenje tužilaštva sprovode istražne radnje i krivično gonjenje učinilaca krivičnih djela iz člana 3. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Nadležnost Tužilaštva Brčko distrikta BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh