Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Obuka iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom za rukovodne službenike Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

14.10.2016.

U periodu od 11. do 13. oktobra 2016. godine, u Konjicu, je održana obuka pod nazivom „Edukacija i obuka rukovodnih službenika Sudske policije Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom", kojoj su prisustvovali rukovodni službenici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

 Obuka je organizirana i izvedena u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva, u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom" koji finansira Vlada Velike Britanije. Obuka je realizirana u saradnji sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom.

Na otvaranju obuke prisutnim su se, pored voditelja projekta g-dina Eldana Mujanovića, direktora CPRC-a obratili g-din Milorad Novković, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i g-din Edin Vehabović, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, koji su ukazali na značajnu ulogu Sudske policije Federacije BiH u postupcima implementacije sudskih odluka donesenih u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, te iskazali potpunu spremnost Sudske policije Federacije BiH da, shodno svojim nadležnostima i raspoloživim resursima, učestvuje i pomaže pravosudnim institucijama i Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom u postupcima koji za cilj imaju oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Kroz program obuke su izvedene teme iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i izvršenja sudskih odluka, kojom prilikom je težište dato na ulogu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, te saradnju sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom i drugim nadležnim institucijama koja će, u slučajevima potrebe poduzimanja mjera prinudnog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, u praksi rezultirati uspješnim izvršenjem sudskih odluka. Izvođači tema su bili g-din. Eldan Mujanović, direktor CPRC-a, g-đica Amila Ferhatović, docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, g-din. Kenan Kapo, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i g-din. Dženad Grošo, v.d. zamjenik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH.

Pored ostalog, učesnici obuke su imali priliku podijelili iskustva Sudske policije Federacije BiH pri postupanju po naredbama i zahtjevima sudova za provođenje sudskih odluka, te je ukazano na moguće izazove u postupcima provedbe sudskih odluka kojim je određeno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, a obuka je rezultirala i zaključcima koji za cilj imaju efikasnije izvršenje sudskih odluka, koji zaključci će na upoznavanje i postupanje biti dostavljeni nadležnim tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Po završetku obuke, učesnicima su uručeni relevantni certifikati o završenoj obuci u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Ostale fotografije

 

 

 

Predsjednik Novković održao sastanak sa rukovodiocima Sudske policije Federacije BiH

04.04.2016.

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH Milorad Novković koji je odgovoran za upravljanje Sudskom policijom Federacije BiH održao je sastanak sa glavnim zapovjednikom Sudske policije FBiH Edinom Vehabovićem, zamjenikom glavnog zapovjednika Marjanom Biletićem, pomoćnikom glavnog zapovjednika za operacije i sigurnost Dženadom Grošom,  pomoćnikom glavnog zapovjednika za administraciju i podršku Sudske policije FBiH Jovicom Lazićem i šefom unutrašnje kontrole Kenanom Rizvićem.

Tokom sastanka rukovodioci sudske policije su predsjednika Novkovića informisali o najaktualnijim aktivnostima u radu Sudske policije Federacije BiH, a radi postavljanja određenih ciljeva koji će omogućiti efikasniji i kvalitetniji rad Sudske policije Federacije BiH u narednom periodu. 

Ovom prilikom predsjednik Novković inicirao je i dogovorio da će sa rukovodiocima sudske policije u narednom periodu izvršiti obilazak svih deset kantonalnih odjeljenja sudske policije u Federaciji BiH. 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Akcioni plan VSTV-a BiH za period 2015. - 2016. godina

28.09.2015.

Na osnovu preporuka sa Radionice o vladavini prava koja održana 15.11.2014. godine Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH nakon razmatranja na sjednici održanoj 21.09.2015. godine donijelo je Akcioni plan VSTV-a BiH za period 2015. - 2016. godina.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Aktivnosti VSTV BiH

09.11.2010.

U skladu sa nadležnostima definisanim članom 17. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH), VSTV BiH provodi sljedeće aktivnosti:

- Imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija - više
- Disciplinski postupci - više
- Pravosudna uprava - više
- Informatizacija pravosuđa - više
- Budžeti - više
- Edukacija  - više
- Statistika - više


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan Okrugli sto pod nazivom „Prakse tužilaštava u provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBIH“

 

Okrugli sto pod nazivom „Prakse tužilaštava u provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBIH, održan je 8. decembra 2015. godine, u Zenici u sklopu UNICEF-ovog projekta „Pravda za svako dijete“, a u saradnji sa Federalnim tužilaštvom FBiH i Udruženjem tužilaca FBiH.  

Okrugli sto imao je za cilj analizu dosadašnje primjene novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBIH, kao i skretanje pažnje na značaj efikasnog rješavanje krivičnih predmeta u koja su uključeni maloljetnici, a sve u cilju bolje zaštite djece i maloljetnika u krivičnom postupku, bilo da se radi o počiniocima, žrtvama ili očevicima krivičnog djela.

Glavni federalni tužilac, kao i glavni kantonalni tužioci u Federaciji BIH, istakli su da se još uvijek nisu stvorili uslovi za nesmetanu provedbu ovog Zakona, posebno imajući u vidu činjenicu da većina tužilaštava nije kadrovski, ni materijalno-tehnički opremljena za njegovu adekvatnu primjenu.

Posebna pažnja skrenuta je na neusklađenost Krivičnog zakona FBiH, Zakona o krivičnom postupku FBiH sa novim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBIH, što je trebalo  biti urađeno do 6. februara 2015.godine, odnosno do početka primjene Zakona.

Učesnici okruglog stola su se složili da je u postupanju sa djecom i maloljetnicima neophodna kontinurana edukacija, ne samo tužilaca, nego svih aktera koji postupaju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Takođe, istaknuta je važnost primjene alternativnih mjera, posebno policijskog upozorenja i odgojnih preporuka u postupcima protiv maloljetnih počinilaca krivičnih djela.

Predstavnicima okruglog stola ispred Federalnog tužilaštva FBiH i Udruženja tužilaca FBiH obratili su se glavni federalni tužilac Zdravko Knežević i federalna tužiteljica Jasna Pećanac, te predstavnici UNICEF-a u BiH, Mario Tokić i Meagan Smith-Hrle, kao i sutkinja Suda BiH, Jasmina Kosović.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zaposlenice suda nisu primile veliku plaću već porodiljsku naknadu

27.12.2013.

U cilju poštivanja istine i prava javnosti da sazna istinu, a povodom informacija, koje su pojedini mediji, objavili na temelju spiska koji je Porezna uprava Federacije BiH dostavila Parlamentu FBiH, a  u kojem se navode najviše neto plaće isplaćene u javnom sektoru za mart, april i maj ove godine

Općinski sud u Zenici izdaje slijedeće

  

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Na spisku zaposlenika kojima se isplaćene najviše neto plaće u javnom sektoru za maj ove godine, pored ostalih  su navedena imena dvije zaposlenice Općinskog suda u Zenici: sutkinje Spahić-Drino (Faik) Samre kojoj je, navodno, na ime plaće za maj 2013. godine isplaćen iznos od  13.703, 32 KM i šefice Odsjeka sudske pisarnice Akvić (Abaz) Ire kojoj je navodno na ime plaće isplaćen iznos od  5.641,69 KM. 

Smatramo da je javnost potrebno obavijestiti da su imenovanim zaposlenicama izvršene isplate u spomenutim iznosima, ali ne samo na ime plaće nego je u isplaćeni iznos uz redovnu plaću za prethodni mjesec, maj 2013. godine (osnovna neto plaća za sudiju u iznosu od 2.480,00 KM i plaća državnog službenika 1.030,77 KM) ukalkulisana i naknada do pune plaće i to retroaktivno za period od jedne godine koliko su imenovane provele na porodiljskom odsustvu.  

Sudiji Samri Spahić Drino na ime razlike između novčane naknade umjesto plaće za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta za period od 01.10.2012. godine do 06.04.2013. godine i pune plaće za navedeni period ukupno 11.003,66 KM, a Iri Akvić po istom osnovu, ali za period od 03.04.2012. godine do 03.05.2013. godine i pune plaće za navedeni period ukupno 4.524,4 KM.

Isplatu razlike do pune plaće vrši organ državne službe u kojem se taj službenik ili namještenik nalazi u radnom odnosu, pod prijetnjom novčane kazne za prekršaj u rasponu od 500,00 do 2.000,00 KM, a u skladu sa  odredbom člana 33. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH  („Službene novine FBiH“, broj: 45/10) koji se na osnovu  tačke 3. Presude Ustavnog suda FBiH, broj: U- 28/11  („Službene novine FBiH“, broj:27/12) u vrijeme donošenja odluke primjenjivao i na sudije, tužioce i stručne saradnike.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh