Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Predmeti protiv BiH

   1 - 6 / 136  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Lazarević protiv Bosne i Hercegovine

Lazarević protiv Bosne i Hercegovine

Sud je ocjenio da su sudske odluke donesene u predmetu aplikanta pred domaćim sudovima bile proizvoljne, čime je aplikantu osporen pristup pravdi.

21.01.2020.

Beljan protiv Bosne i Hercegovine

Beljan protiv Bosne i Hercegovine

Sud je u presudi ponovio da razumnost dužine postupka mora biti ocijenjena u svjetlu okolnosti konkretnog predmeta i uz pozivanje na sljedeće kriterije: složenost predmeta, ponašanje aplikanta i nadležnih tijela, te šta je u sporu dovedeno u pitanje za aplikanta (vidi Frydlender protiv Francuske [VV], br. 30979/96, paragraf 43, ECHR 2000-VII).

24.12.2019.

Jugo i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Jugo i drugi protiv Bosne i Hercegovine

U presudi je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje), te člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju (pravo na imovinu) zbog neizvršenja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka.

24.12.2019.

Bradarić protiv Bosne i Hercegovine

Bradarić protiv Bosne i Hercegovine

U presudi je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje), te člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju (pravo na imovinu). Sud je takođe utvrdio da tužena država mora u roku od tri mjeseca poduzeti mjere potrebne za izvršenje neizvršenih domaćih odluka, te aplikantu isplatiti određeni iznos na ime naknade nematerijalne štete.

23.12.2019.

Predmet Kožul i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Predmet Kožul i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Aplikanti su se žalili zbog navodne povrede člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje), te člana 13. Konvencije (pravo na djelotvoran pravni lijek) zbog neizvršenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

04.11.2019.

Baralija protiv Bosne i Hercegovine

Baralija protiv Bosne i Hercegovine

Sud je utvrdio da je vlast propustila da izvrši odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2010. godine, kojom su odredbe koje su regulisale lokalne izbore u Mostaru proglašene neustavnim, te je naloženo vlastima da usklade te odredbe sa Ustavom.

29.10.2019.

   1 - 6 / 136  >