Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Predmeti protiv BiH

   1 - 6 / 129  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ugarak i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Ugarak i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Sud je ponovio da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom „suđenja“ u smislu člana 6., te se pozvao na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).

26.09.2019.

Agičević i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Agičević i drugi protiv Bosne i Hercegovine

U odluci se između ostalog navodi da advokati moraju pokazati visoku razinu profesionalnosti i saradnje sa Sudom na način da ne podnose neosnovane aplikacije te da, prije i nakon pokretanja postupka, pažljivo prate sve detalje slučaja, pažljivo se pridržavajući svih relevantnih pravila postupka.

23.09.2019.

Jakovljević i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Jakovljević i drugi protiv Bosne i Hercegovine

U presudi je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje), zbog kašnjenja i dužine trajanja izvršnog postupka pred domaćim sudovima. Sud je takođe utvrdio da tužena država mora aplikantima isplatiti određene iznose na ime naknade nematerijalne štete, te troškove postupka.

10.09.2019.

Hodžić i Sirćo , Balić i dr. , te Katić i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Hodžić i Sirćo , Balić i dr. , te Katić i dr. protiv Bosne i Hercegovine

U presudama je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje), te člana 1. Protokola br. 1 (pravo na imovinu) zbog neizvršenja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka.

04.07.2019.

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Al Husin protiv BiH (br. 2)

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Al Husin protiv BiH (br. 2)

Predmet se odnosi na lice koje je držano u imigracionom pritvoru kroz duži vremenski period, dok se čeka njegova deportacija, odnosno dok su vlasti tražile sigurnu treću zemlju da ga deportuju.

02.07.2019.

Presuda u predmetu Škrbić i Vujičić protiv Bosne i Hercegovine

Presuda u predmetu Škrbić i Vujičić protiv Bosne i Hercegovine

Sud je u presudi naglasio da razumnost dužine postupka mora biti ocijenjena u svjetlu okolnosti slučaja i uz pozivanje na sljedeće kriterije: složenost predmeta, ponašanje aplikanta i nadležnih organa, te šta je za aplikanta bilo u pitanju u samom sporu.

12.06.2019.

   1 - 6 / 129  >