Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

   1 - 6 / 379  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ugarak i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Ugarak i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Sud je ponovio da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom „suđenja“ u smislu člana 6., te se pozvao na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).

26.09.2019.

Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda FBiH

Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda FBiH

Biltene sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine izdate od 2003. godine do danas možete preuzeti na našoj web stranici u PDF formatu u sekciji sudska praksa u Bosni i Hercegovini.

25.09.2019.

Agičević i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Agičević i drugi protiv Bosne i Hercegovine

U odluci se između ostalog navodi da advokati moraju pokazati visoku razinu profesionalnosti i saradnje sa Sudom na način da ne podnose neosnovane aplikacije te da, prije i nakon pokretanja postupka, pažljivo prate sve detalje slučaja, pažljivo se pridržavajući svih relevantnih pravila postupka.

23.09.2019.

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

21.09.2019.

Odmjeravanje kazne u predmetima ratnih zločina

Odmjeravanje kazne u predmetima ratnih zločina

Pravno shvatanje usvojeno na Panelu za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti na kojem su učestvovali predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, održanom u Tesliću 17. i 18. decembra 2018. godine.

16.09.2019.

Tumačenje i primjena zabrane ne bis in idem u predmetima ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini

Tumačenje i primjena zabrane ne bis in idem u predmetima ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini

Pravno shvatanje usvojeno na Panelu za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti na kojem su učestvovali predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, održanom u Tesliću 17. i 18. decembra 2018. godine.

15.09.2019.

   1 - 6 / 379  >

Povratak na vrh