Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Bugojnu

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Suda

mailprint fav manja slovaveća slova

26.08.2008.

PREČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIKA  O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI OPĆINSKOG SUDA

BUGOJNO SA ODJELJENJEM U JAJCU

 

Bugojno, lipanj/juni 2006

 

Na  temelju čl.37 st.2 Zakona o sudovima u F BiH (Sl.novine br.38/05 F BiH) uz suglasnost federalnog ministra pravde, Predsjednik suda donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu suda i sistematizaciji radnih mjesta.

 

PRAVILNIK

O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI

OPĆINSKOG SUDA BUGOJNO SA ODJELJENJEM U JAJCU

 

Na temelju suglasnosti Federalnog ministarstva pravde broj: 06-02-273/06 od 12.07.2006.godine o  unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda Bugojno sa Odjeljenjem u Jajcu broj 046-0-Su-000554 od 07.07.2006.godine, suglasnosti Federalnog ministarstva pravde broj: 06-02-845/06 od 24.10.2006.godine, na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Općinskog suda Bugojno sa Odjeljenjem u Jajcu broj: 046-0-Su-000 835 od 13.10.2006.godine suglasnosti Federalnog ministarstva pravde broj: 06-02-899/06 od 23.11.2006.godine na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda Bugojno sa Odjeljenjem u Jajcu broj: 046-0-Su-06-001 od 21.11.2006.godine i suglasnosti Federalnog ministarstva pravde broj: 06-02-530/08 od 23.11.2006.godine na pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda Bugojno sa Odjeljenjem u Jajcu broj: 046-0-Su-08-000 723 od 23.05.2008.godine.

 

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim pravilnikom utvrđuje se:

 

-          Unutarnja organizacija Općinskog suda Bugojno sa Odjeljenjem u Jajcu (u daljem tekstu: Sud ), organizacijske jedinice  i njihov djelokrug;

-          Sistematizacija radnih mjesta;

-          Rukovođenje sudom i organizacijskim jedinicama, ovlasti u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova;

-          Opća sjednica i stručni kolegij;

-          Suradnja u obavljanju poslova iz mjerodavnosti suda;

-          Programiranje i planiranje rada;

-          Radni odnosi i  disciplinska odgovornost;

-          Javnost rada suda;

 

Članak 2.

 

 Pravilnik je sačinjen da se osigura naročito:

 

-          Efikasno obavljanje poslova, racionalna organizacija rada i uspješno rukovođenje sudom.

-         Ostvarivanje pune suradnje Suda sa drugim pravosudnim institucijama u BiH;

-         Grupiranje poslova prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, obimu, stupnju složenosti, odgovornosti i drugim uvjetima za njihovo vršenje;

-          Potpunije objedinjavanje zajedničkih i općih poslova radi njihovog racionalnog obavljanja.

 

Članak 3.

Općinski sud je stvarno nadležan:

 

1.   U kaznenim predmetima:

 

a)      da u prvom stupnju sudi:

      -     za kaznena djela za koja je Zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

      -    za kaznena djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost Općinskog suda;

      -    za kaznena djela za koja je Sud BiH prenio nadležnost na Općinski sud;

      -    u svim kaznenim postupcima protiv maloljetnika;

b)   da postupa tijekom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa   zakonom;

c)   da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;

d)   da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke

e)   da postupam po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

 

2. U građanskim predmetima da u prvom stupnju sudi:

 

      a)  U svim građanskim sporovima;

      b)  U vanparničnom postupku;

 

3. U drugim predmetima:

 

a)      da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;

b)      da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;

c)      da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;

d)      da obavlja zemljišnoknjižne poslove u skladu sa zakonom;

e)      da pruža pravnu pomoć sudovima u BIH;

f)       da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši Kantonalni sud;

g)      da vrši druge poslove određene zakonom;

 

4. Prekršajno Odjeljenje

 

Članak 4.

     

-    Općinski sud Bugojno mjesno je nadležan za područje općine Bugojno, Gornji Vakuf - Uskoplje, Donji Vakuf, Jajce i Dobretići.

 

            -   Općinski sud u Bugojnu ima odjeljenje izvan sjedišta suda u Jajcu za područje općine Jajce i Dobretići.

 

II. UNUTARNJA ORGANIZACIJA ORGANIZACIJSKE JEDINICE I NJIHOV DJELOKRUG POSLOVANJA

 

Članak 5.

 

Unutarnja organizacija suda

 

Poslovi i radni zadaci ovoga suda obavljaju se u okviru:

 

1. Osnovne organizacijske jedinice Općinskog suda Bugojno sa odjeljenjima i odsjecima ;

2. Osnovna  organizacijska jedinica Odjeljenja u Jajcu sa  unutarnjim odsjecima;

 

 

1. Osnovna organizacijska jedinica Općinskog suda Bugojno koju čine:

 

a) Krivično/kazneno odjeljenje

b) Građansko odjeljenje (u okviru kojeg se obavljaju parnični, vanparnični i izvršni postupci)

c) Odjeljenje za zemljišno knjižne poslove

d) Odjeljenje sudske uprave koju čine:

 

            1. Odsjek za opće, računovodstvene i pomoćno-tehničke djelatnosti;

            2. Odsjek sudske pisarne.

 

e) Prekršajno Odjeljenje

f) Odjeljenje u Jajcu

 

1. Odsjek  parničnog i vanparničnog odjeljenja

2. Odsjek odjeljenja za zemljišnoknjižne poslove

3. Odsjek pisarne suda i pomoćne djelatnosti

 

 

Svaka organizacijska jedinica iz stavke jedan ovog člana vrši poslove i radne zadatke iz oblasti za koju je uspostavljeno.

 

Članak 6.

 

Krivično/kazneno odjeljenje

 

U okviru krivičnog / kaznenog odjeljenja sud obavlja sljedeće poslove:

 

      -  Suđenje u krivično-pravnoj oblasti u okviru nadležnosti suda utvrđeno Zakonom.

 

Ovi poslovi obavljaju se kroz sljedeće referate:

 

 - Referat za prethodni postupak

 - Referat za prethodno saslušanje

 - Krivični prvostupanjski referat       

 

Članak 7.

 

Građansko odjeljenje

 

- Obavlja poslove suđenja u građansko-pravnoj oblasti, u vanparničnim i ostavinskim  predmetima, poslove izvršenja u okviru nadležnosti utvrđene Zakonom.

 

Ovi poslovi obavljaju se kroz sljedeće referate:

Prvostupanjski parnični, vanparnični i izvršni referat

 

Članak 8.

 

Odjeljenje za zemljišno knjižne poslove

 

-   Ovo odjeljenje vodi zemljišne knjige, knjige položenih ugovora;

-   Provodi odluke suda i drugih organa u vezi sa nekretninama;

-   Donosi rješenja i izdaju uvjerenja o zemljišno-knjižnom stanju;

-   Obavlja druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug  ovoga odjeljenja;

 

Članak 9.

 

Odjeljenje sudske uprave

 

Odjeljenje sudske uprave je temeljna organizacijska jedinica, kojom rukovodi tajnik/sekretar suda sastoji se od:

- odsjek za računovodstvo i pomoćno tehničke djelatnosti

-  odsjek sudske pisarne

 

Članak 10.

 

a) Odsjek za računovodstvo i pomoćne djelatnosti

 

U odsjeku za opće i računovodstvene pomoćno tehničke poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

 

-          Pripremanje nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata suda

-          Izrada informacija i analiza

-          Predlaganje mjera za unapređenje rada suda

-          Učestvovanje u pripremi i izradi nacrta i prijedloga proračuna suda

-          Praćenje izvršenja proračuna

-          Poslovi koji se odnose financijsko-materijalno poslovanje suda

-          Obračun plaća i drugih naknada

-          Poslovi blagajne

-          Poslovi arhiva

-          Vođenje sudske statistike

-          Priprema korespodencije

-          Upravljanje motornim vozilom

-          Uspostavljanje telefonskih veza, primanje faks poruka

-          Rukovanje uređajem za fotokopiranje i umnožavanje materijala

-          Poslovi sudskog dostavljača

-          Poslovi održavanje čistoće u zgradi suda

-          Drugi poslovi koji po prirodi spadaju u djelokrug ovog suda

 

Članak 11.

 

B) Odsjek sudske pisarne

 

U odsjeku pisarne obavljaju se sljedeći poslovi:

 

-          vođenje propisanih upisnika, imenika i pomoćnih knjiga

-          prijem i otprema pošte

-          izdavanje odgovarajućih odjeljenja o kojima sud vodi evidenciju

-          vođenje svih propisanih evidencija

-         sastavljanje izvješća sa podacima neophodnim za praćenje rada suda, (mjesečni, tromjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaj)

- drugi poslovi koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovog odjeljenja

 

Članak 11a.

 

U prekršajnom Odjeljenju obavljaju se poslovi koji se odnose na poslove prvostupanjskog suđenja za prekršaje iz stvarne i mjesne nadležnosti ovog suda,postupa po zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka,vodi evidenciju o prekršajnim sankcijama i brisanje istih. Poslove praćenja i proučavanja sudske prakse i druge poslove propisane zakonom i općim aktima.

 

III   SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Članak 12.

 

 

Za vršenje poslova u sudu utvrđuje se broj uposlenika, od čega:

 

Predsjednik suda                                                           1

Sudac/sudija                                                                   9

Sudski stručni suradnik                                                            2

Pripravnik                                                                        1

Rukovodeći državni službenik                                           1

Državni službenik                                                        3

Namještenik                                                                    33

 

Članak 13.

 

Suci/Sudije

 

-  Pravo i dužnost sudaca utvrđena su Zakonom o sudačkoj i tužilačkoj funkciji u F BiH, Zakonom o sudovima i Pravilnikom o sudskom poslovanju, a izbor i imenovanje vrši s u postupku propisanom Zakonom o Visokom sudačkom i tužilačkom vijeću BiH.

 

-  Broj izvršitelja: sedam (9)

 

Članak 14.

 

Sudski stručni suradnik:

 

Opis poslova:

 

-  Pomaže sucima u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave i pretrese.

-   Vrši samostalno ili pod nadzorom i po napucima  Predsjednika suda ili određenog suca i druge stručne poslove predviđene Zakonom i Pravilnikom o unutarnjem poslovanju suda,

-   Prati i proučava društvene odnose i pojave od interesa za ostvarivanje funkcije suda, sudske prakse od interesa za pravilnu i jedinstvenu primjenu zakona,

-   Postupa i odlučuje u vanparničnom i izvršnim stvarima i sporovima male vrijednosti koje mu dodijeli Predsjednik suda,

-   Izbor i imenovanje vrši se u postupku propisanom Zakonom o Visokom sudačkom i tužilačkom vijeću BIH.

 

Uvjet za obavljanje poslova:

 

-          VSS ,VII stupanj, Pravni fakultet

-          Položen pravosudni ispit,

-          jedna godina radnog staža

 

Vrsta djelatnosti: Osnovna djelatnost

Naziv grupe poslova: Studijsko-analitički, stručno-operativni,

Složenost poslova: Složeniji

Status izvršitelja: Državni službenik

Pozicija radnog mjesta: Stručni  suradnik

 

Broj izvršilaca: dva (2)

 

Članak 15.

 

Viši referent za IKT-poslove

 

Opis poslova:

 

Pruža direktnu pomoć/IKT podršku korisnicima u Općinskom sudu za:

-     instalacije, konfiguracije i održavanje IKT opreme (Hardvera),

-          instalacije, konfiguracije i korištenje sistemskih i aplikacijskih programa i baze podataka (Softvera),

-      implementacije namjenskih izrađenih Softverskih rješenja u sudu,

-      kontrola i praćenje korisničkog pristupa aplikacijama koje se koriste u sudu,

-       sakupljanja i dokumentiranja korisničkih zahtjeva vezanih za aplikacije koje se koriste u sudu,

-      rješavanje serverskih i mrežnih problema,

-      osiguravanje sigurnosti pristupa i rada na lokalnoj IKT opremi,

-       ispostavljanje redovitih izvješća VSTV-u o stanju i korištenju svih IKT na području koje pokriva,  sa posebnim napomenama o primijećenim problemima i načinu njihovog razrješenja, ovo uključuje ažuriranu dokumentaciju servera, radnih stanica, konfiguracija lokalnih područnih mreža, te sigurnosnih postavki i relevantnih kopija sistema

-      vrši obuku kadra u sudu,

-      u slučaju složenijih problema, zahtjeva pomoć od strane višeg nivoa IKT podrške,

-      rukovodi audio-vizuelnom opremom u ovom sudu,

-      vrši sve druge stručno-tehničke poslove vezane za uvođenje i funkcioniranje pravosudnog informacijskog sustava u sudu.

 

Ovi poslovi se obavljaju u skladu sa standardima i režimima rada IKT opreme i operativnih sistema postavljenim od strane IKT odjeljenja, VSTV-a.

 

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-   SSS tehničkog smjera,

-   Najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima informacione tehnologije,

-   Položen stručni ispit

-   Dobro poznavanje i radno iskustvo u Windows NT/2000/2003, Serverskim operativnim sistemima (kao i klijent verzijama), Microsoft Exchange i Microsoft Office paketu;

-   Poznavanje koncepta mreža (LAN/WAN) i TCP/IP mrežnog protokola

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti,

Naziv grupe poslova: Stručno-operativni i administrativno tehnički,

Složenost poslova: Djelimično složeni,

Status izvršitelja: Namještenik,

Pozicija radnog mjesta: Viši  referent,

 

Broj izvršilaca: jedan (1).

 

Članak 16.

 

Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove

Šef Odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove:

Opis poslova:

 

-          Daje instrukcije i nadgleda unošenje postojećih podataka iz starih knjiga u bazu podataka,

-         Organizira i rukovodi radom zemljišno-knjižnog ureda

-         Prima zk. pismena i ispituje njihovu ispravnost

-         Prima stranke i daju im odgovarajuće informacije

-          Daje predmete u rad stručnom suradniku i referentima uz potrebne upute za rad

-          Prati  propise i njihove izmjene

-          Radi na stručnom usavršavanju uposlenih u zemljišno-knjižnom uredu

-          Donosi rješenja u zemljišno-knjižnim predmetima

-          Izdaje uvjerenja o kojima se vodi službena evidencija

-          Radi statističke i druge izvještaje

-          Stara se o izvršenju programa rada zemljišno-knjižnog ureda

-           Obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada zemljišno-knjižnog ureda

-          Potvrđuje i slaže zemljišno-knjižne uloške i uspostavlja zemljišno-knjižne uloške,

-          Koordinira radom osoblja zemljišno-knjižnog ureda, te obavlja ostale zadatke koje mu povjeri predsjednik suda

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-          VII stupanj školske spreme,  Pravni fakultet,

-           najmanje četiri godine radnog staža,

-           Položen stručni ispit i ispit za zemljišno-knjižnog referenta

-           poznavanje rada na računaru

 

Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti

Naziv grupe poslova: Studijsko-analitički, stručno-operativni,

Složenost poslova: Najsloženiji

Status izvršitelja: Državni službenik,

Pozicija radnog mjesta: Šef  unutarnje organizacijske jedinice,

 

Broj izvršilaca: Jedan (1).

 

Članak 17.

 

Stručni suradnik za vođenje zemljišnih knjiga (Zemljišnoknjižni referent)

 

Opis poslova:

 

-          Rješava zemljišno – knjižne predmete

-          Provodi upise u zemljišne knjige

-          Izrađuje rješenja u zemljišno-knjižnim predmetima

-          Izdaje zemljišno-knjižne izvadke, prijepise i uvjerenja

-           Obavlja uvid u zemljišne knjige za potrebe stranaka, odvjetnika, notara, sudskih vještaka

-          Radi rješenja u KPU predmetima

-          Vrši upise u KPU

-          Rješava predmete sa oznakom «Dn» i «Rz»

-          Unosi podatke iz starih knjiga u novi sistem

-          Stara se za pravovremeno dostavljanje, kompletiranje dokumentacije godetskih uprava, te starom zemljišno-knjižnom stanju, prikuplja i dostavlja nadležnom organu podatke, kao historijat nekretnina prema bazi podataka,

-          Rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih organa, te ugovora o prometu i nekretninama na temelju koje se vrši upis u zemljišne knjige,

-          Vrši prijem stranaka, daje im  potrebna obavještenja i upute u zemljišno-knjižnom postupku, te im omogućuje uvid u zbirke isprava,

-          Potvrđuje i slaže zemljišno-knjižne uloške,

-          Obavlja ostale zadatke koje mu povjeri šef zemljišno-knjižnog ureda i predsjednik suda

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-          VSS VII stupanj, Pravni fakultet,

-          Položen ispit za zemljišno knjižnog referenta i stručni ispit

-          Najmanje jedna godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima

-          Poznavanje rada na računaru

 

Vrsta djelatnosti: Poslovi osnovne djelatnosti,

Naziv grupe poslova: Stručno operativni,

Složenost poslova: Složeni,

Status izvršitelja: Državni službenik

Pozicija radnog mjesta: Stručni suradnik.

 

Broj izvršilaca: jedan (1)

 

Članak 17a.

 

Viši referent za vođenje zemljišnih knjiga (ZK referent)

 

Opis poslova:

-          Rješava zemljišno-knjižne predmete

-          Provodi upise u zemljišne knjige

-          Izrađuje rješenja u zemljišno-knjižnim predmetima

-          Izdaje zemljišno-knjižne izvatke, prijepise i uvjerenja

-           Obavlja uvid u zemljišne knjige za potrebe stranaka, odvjetnika, notara, sudskih vještaka

-          Radi rješenja u KPU predmetima

-          Vrši upise KPU

-          Rješava predmete sa oznakama «Dn» i « Rz»

-          Unosu podatke iz starih knjiga u novi sistem

-          Stara se za pravovremeno dostavljanje, kompletiranje dokumentacije geodetskih uprava,te starom zemljišno-knjižnom stanju prikuplja i dostavlja nadležnom organu podatke, kao historijat nekretnina prema bazi podataka,

-          Vrši prijem stranaka, daje im potrebna obavještenja i upute u zemljišno- knjižnom postupku, te im omogućuje uvid u zbirke isprava,

-          Potvrđuje i slaže zemljišno-knjižne uloške

-          Obavlja ostale zadatke koje mu povjeri šef zemljišno-knjižnog ureda i predsjednik suda

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

-   SSS, završena srednja škola IV stupnja,

-   položen stručni ispit

-   stečen status zemljišnoknjižnog referenta u skladu sa člankom 20.st.1.,2i 3 Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišno-knjižnog referenta  (« Sl.novine F BIH» broj: 5/03, 53/06, i 72/07)

-   poznavanje rada na računaru

-   najmanje 10 mjeseci radnog staža

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

Naziv grupe poslova: Stručno-operativni

Složenost poslova: Djelomično-složeni

Status izvršitelja: Namještenik

Pozicija radnog mjesta: Viši referent

 

Broj izvršilaca: Dva (2).

 

Članak 17b.

 

Viši samostalni  referent za vođenje zemljišnih knjiga (ZK referent)

 

Opis poslova:

-          Rješava zemljišno-knjižne predmete

-          Provodi upise u Zemljišne  knjige

-          Izrađuje rješenja u zemljišno-knjižnim predmetima

-          Izdaje zemljišno-knjižne izvatke, prijepise i uvjerenja

-           Obavlja uvid u zemljišne knjige za potrebe stranaka, odvjetnika, notara, sudskih vještaka

-          Radi rješenja u KPU predmetima

-          Vrši upise KPU

-          Rješava predmete sa oznakama «Dn» i « Rz»

-          Unosu podatke iz starih knjiga u novi sistem

-          Stara se za pravovremeno dostavljanje, kompletiranje dokumentacije geodetskih uprava,te starom zemljišno-knjižnom stanju prikuplja i dostavlja nadležnom organu podatke, kao historijat nekretnina prema bazi podataka,

-          Vrši prijem stranaka, daje im potrebna obavještenja i upute u zemljišno- knjižnom postupku, te im omogućuje uvid u zbirke isprava,

-          Potvrđuje i slaže zemljišno-knjižne uloške

-          Obavlja ostale zadatke koje mu povjeri šef zemljišno-knjižnog ureda i predsjednik suda

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-  VŠS, pravnik I stupanj pravnog fakulteta ,

-  položen stručni ispit

-  stečen status zemljišnoknjižnog referenta u skladu sa člankom 20.st.1.,2i 3 Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta(« Sl.novine F BIH» broj: 5/03, 53/06, i 72/07)

-  poznavanje rada na računaru

-  najmanje jedna godina radnog staža

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

Naziv grupe poslova: Stručno-operativni

Složenost poslova: Djelomično-složeni

Status izvršitelja: Namještenik

Pozicija radnog mjesta: Viši  samostalni referent

 

Broj izvršilaca: Jedan (1).

 

Članak 17c.

 

Viši referent za administrativne poslove u zemljišno-knjižnom uredu

 

Opis poslova:

-         prima poštu i podneske stranaka

-          provjerava je li zaprimljen dovoljan broj primjeraka ugovora i prateće dokumentacije uz zahtjev za određeno rješavanje u zemljišno-knjižnim stvarima

-          izdaje potvrde o prijemu podnesaka

-          proslijeđuje šefu zk.ureda podneske stranaka na daljnji postupak

-          vrši kontrolu uplate sudske takse

-          prima na zapisnik ili u obliku službene zabilješke kratka obavještenja stranaka i drugih zainteresiranih lica o promjeni adrese ili boravišta

-          ulaže dostavnice i povratnice u predmete

-          rješene predmete ulaže u zbirku isprava

-          vrši otpremu pošte iz zk ureda uz odgovarajuće evidencije

-          vodi odgovarajuće upisnike i imenike

-          asistira, po potrebi, zemljišno-knjižnim referentima u dijelu koji se odnosi na admistrativno-tehničke poslove

-          arhivira predmete i o tome vodi odgovarajuću evidenciju

-          pribavlja za, za potrebe šefa ureda i zemljišno-knjižnih referenata predmete iz arhive i po završetku poslova, vraća ih u arhivu

-          obavlja i druge poslove kancelarijskog i arhivskog  poslovanja u zemljišno-knjižnom uredu

-          obavlja i druge poslove iz domena radnog mjesta po nalogu šefa ureda, predsjednika i tajnika suda

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

-          SSS, IV stupanj, gimnazija, birotehnička, upravna ili ekonomska škola

-          10 mjeseci radnog iskustva

-          položen stručni ispit

-          poznavanje rada na računaru

 

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

Naziv grupe poslova: Administrativno- tehnički

Složenost poslova: Delimično-složeni

Status izvršitelja: Namještenik

Pozicija radnog mjesta: Viši  referent

 

Broj izvršilaca: Jedan (1).

 

Članak 18.

Odjeljenje sudske uprave

 

a)      Odsjek za opće, računovodstvene i pomoćno- tehničke djelatnosti

 

 

Viši referent blagajne

 

Opis poslova:

 

-          Učestvuje u izradi prijedloga proračuna, rebalansa proračuna i financijskog plana Suda,

-          Prati izvršenje proračuna Suda,

-          Vrši poslove kontrole svih knjigovodstvenih isprava ovog Suda,

-          Postupa po danim instrukcijama Ministarstva pravosuđa i uprave i priprema operativni mjesečni plan po odobrenom proračunu,

-          Priprema operativni mjesečni plan po odobrenom proračunu,

-          Prati propise iz oblasti računovodstva i financija u cilju njihove pravilne i blagovremene primjene,

-          Vodi evidenciju o isplaćenim naknadama za sudske vještake, tumače, odvjetnike po službenoj dužnosti i porotnike, te o tome sastavlja mjesečni, tromjesečni, šestomjesečni i godišnji pregled,

-          Vrši isplate po likvidiranoj dokumentaciji sudaca, porotnika i svjedoka, isplate dnevnica, troškova za gorivo i slično,

-          Obrađene fakture svih vrsta unesene u obrasce propisane trezorskim poslovanjem, dostavlja Trezoru na daljnju obradu, vrši formalnu i računsku kontrolu ispravnosti prispjelih dokumenata (rješenja, faktura i sl.) radi dostavljanja i plaćanja putem Trezora,

-          Vrši obračun plaća, toplog obroka i prijevoza,

-          Vrši podizanje blagajničkog maksimuma,

-          Redovito sastavlja blagajničko izvješće,

-          Vodi dnevnik i kartice naplate troškova kaznenog postupka i novčane kazne, oduzete imovinske koristi i paušala po propisima i obrascima koji uređuju poslovanje Suda,

-          Vrši pražnjenje naplate troškova krivičnog postupka, novčanih kazni i paušala sa evidentnog računa Suda na odgovarajuće račune svakog prvog radnog dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec,

-          Naplaćuje troškove umnožavanja materijala i o tome podnositelju zahtjeva izdaje odgovarajuću priznanicu,

-          Mijenja referenta arhive za vrijeme godišnjeg odmora, bolovanja i odsustva i obavlja druge poslove po nalogu Predsjednika suda.

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-   IV stupanj školske spreme,  gimnazija, ekonomska upravna ili druga odgovarajuća škola sličnog obrazovanja škola,

-   10 mjeseci radnog staža,

-   Položen stručni ispit,

-   Poznavanje rada na računaru,

 

Vrsta djelatnosti:  Dopunski poslovi osnovne djelatnosti,

Naziv grupe poslova:  Računovodstveno-materijalni,

Složenost poslova:  Djelimično složeni,

Status izvršitelja: Namještenik,

Pozicija radnog mjesta: Viši referent.

 

Broj izvršilaca: Jedan (1).

 

 

Član 19.

Viši referent-tehnička tajnica

 

Opis poslova:

 

-          Prima poštu za upravu suda i raspoređuje istu,

-          Rukuje telefonskom garniturom,

-          Vodi upisnik sudske uprave,

-          Rukuje odgovarajućom arhivom,

-          Vodi evidenciju i kartoteku sudaca porotnika i poziva iste, te vrši obračun troškova porotnicima i svjedocima,

-          Vodi evidenciju stalnih sudskih vještaka i tumača

-          Prikuplja i otprema statističke izvještaje,

-          Vodi evidenciju o odsustvovanju radnika sa rada i o tome sastavlja mjesečno izvješće,

-          Vodi i uređuje knjižnicu suda,

-          Izdaje putne naloge,

-          Najavljuje stranke i ostale uposlenike Predsjedniku suda

-          I ostale poslove koje mu povjeri Predsjednik suda,

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-    SSS, (gimnazija, upravna, ekonomska ili druga odgovarajuća škola sličnog obrazovanja),

-    10 mjeseci radnog staža, daktilografski tečaj,

-    stručni ispit,

-    poznavanje rada na računaru

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

Naziv grupe poslova: Administrativno-tehnički poslovi

Složenost poslova: Djelimično složeni

Status izvršitelja: Namještenik

Pozicija radnog mjesta: Viši referent

 

Broj izvršilaca: Jedan (1).

 

Članak 20.

Viši referent-vozač

Opis poslova:

 

-          Upravlja službenim vozilom,

-          Stara se o ispravnosti vozila i njegovom održavanju,

-          Vodi evidenciju o upotrebi vozila i potrošnji pogonskog materijala,

-          Vrši i druge poslove koje mu se prema potrebi daju u rad,

-          Vrši vanjsku ili unutarnju dostavu pošte ili predmeta,

-          Vrši dostavljanje pošte na užem području grada,

-          Po potrebi vrši hitno pozivanje na područje grada (vještaka, svjedoka i ostalih) kao i druge poslove koje mu se prema potrebi daju u rad,

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-  SSS, završena stručna sprema za tehnička zanimanja ili VKV vozač, 10 mjeseci radnog staža nakon stjecanja SSS, položen vozački ispit «B» kategorije.

 

Vrsta djelatnosti: Pomoćni  poslovi,

Naziv grupe poslova: Operativno-tehnički poslovi,

Složenost poslova: Djelimično složeni,

Status izvršitelja: Namještenik,

Pozicija radnog mjesta: Viši referent,

 

Broj izvršilaca: Jedan (1).

 

Članak 21.

 

Spremačica

 

Opis poslova:

 

-          Vrši čišćenje ureda i inventara suda,

-          Iskazuje potrebu za materijalom za čišćenje i higijenskim materijalom,

-          Podnosi izvješće o utrošenim sredstvima,

-          Stara se za uredan prostor oko zgrade suda,

-          Vrši prenošenje inventara i osnovnih sredstava u sudu,

-          Obavlja druge poslove po naredbi Predsjednika suda.

 

Uvjeti za obavljanje poslova;

 

-          NSS, osnovna škola,

 

Vrsta djelatnosti: Poslovi pomoćne djelatnosti,

Naziv grupe poslova: Pomoćni poslovi,

Složenost poslova: Jednostavni,

Status izvršitelja: Namještenik,

Pozicija radnog mjesta: Spremačica.

 

Broj izvršilaca: Jedan (1)

 

 

b) Odsjek sudske pisarne

 

Članak 22.

 

Šef sudske pisarne

 

Opis poslova:

 

-          Neposredno organizira rad na svim poslovima i zadacima u sudskoj pisarni na način kako je to propisano odgovarajućim propisima,

-         Kontrolira rad na poslovima i zadacima upisnika, prijema i otpreme pošte i arhiva,

-          Kontrolira i osigurava  pravilan upis i  formiranje spisa, odgovarajućih oznaka na omotima i kronološko upisivanje svih promjena na upisnicima prema propisima koji reguliraju unutarnje poslovanje,

-          Svakodnevno prati i izvršava poslove i zadatke vezano za spise i  podneske hitne prirode,

-          Stara se o vođenju posebnih evidencija o prioritetnim predmetima na svim upisnicima,

-         Ostvaruje stalnu kontrolu u vezi sa arhiviranjem knjiga, evidencije pritvorenih lica,

-         Vrši sve vrste ovjera koje po nadležnosti pripadaju sudu kao što su: ovjere punomoći, izjava, ugovore za promet nekretnina, ovjere dokumenata sa međunarodnim pečatom «Apostille»,

-         Vodi evidenciju o normama sudaca u kvalitativnom i kvantitativnom smislu,

-         Organizira blagovremeno sastavljanje odgovarajućih stalnih i povremenih statističkih izvještaja prema utvrđenom kalendaru, kao i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik suda i koji  mu se po potrebi daju u rad.

 

Uvjet za obavljanje poslova:

 

-  VSS, VII stupanj, Pravni fakultet,

-  Najmanje 4 godine radnog iskustva,

-  Položen stručni  ispit,

-  Poznavanje rada na računaru,

 

Vrsta djelatnosti: Osnovna djelatnost,

Naziv grupe poslova: Studijsko-analitički, informaciono-dokumentacioni, stručno-operativni

Složenost poslova: Najsloženiji

Status izvršitelja: Državni službenik

Pozicija radnog mjesta: Šef unutarnje organizacijske jedinice

 

Broj izvršilaca: Jedan (1).

 

Članak 23.

 

Viši referent za upravljanje predmetima

 

Opis poslova:

-          stara se o čuvanju i rukovanju fizičkim omotima spisa i konzistentnošću njegovog sadržaja

-          priprema predmete za dnevno preuzimanje od strane daktilografa

-          otvara kroz CMS izvješće o predmetima koje je potrebno iznijeti za slijedeći dan sucima i na osnovu tog izvješća vrši identifikaciju predmeta na policama i sortiranje po sucima, nakon sortiranja dodaje novo zaprimljene predmete koje je prethodno obradio referent za unos dokumenata

-          na kraju dana prije konačne predaje predmeta daktilografima za sutrašnji dan provjerava je li na listi došlo do promjena uslijed dnevnih aktivnosti ostalih radnika u sudu i nakon sravnavanja konačno odobrava da daktilograf može preuzeti predmete za slijedeći dan

-          po vraćanju predmeta od strane suca- daktilografa vraća predmet na njegovo mjesto na policu

-          u periodu između pripreme predmeta zta iznošenje i vraćanje predmeta na police, nakon opreme organizira ulaganje podnesaka koji su registrirani na prijemnoj kancelariji

-          organizira svoje pomoćnike u situacijama kad je potrebno izvršiti kopiranje spisa ili druge slične operacije

-          organizira precizno i pravovremeno izvršenje svojih dužnosti i obveza

obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarnice i predsjednika suda

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

-          SSS, IV stupanj, gimnazija, birotehnička, upravna ili ekonomska škola

-          10 mjeseci radnog iskustva

-          položen stručni ispit

-          poznavanje rada na računaru

 

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

Naziv grupe poslova: Administrativno- tehnički

Složenost poslova: Delimično-složeni

Status izvršitelja: Namještenik

Pozicija radnog mjesta: Viši  referent

 

Broj izvršilaca: Dva (2).

 

Članak23a.

 

Viši referent za unos dokumenata

 

Opis poslova:

-          Registrira dokumente( podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, kako one koje su predane osobno tako i one pristigle poštom

-          Izdaje potvrdu o prijemu, kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom, predaje novoformirani predmet referentu za upravljanje predmetima

-          Predaje sve registrirane podneske referentu za upravljanje predmetima kako bi ih ovaj uložio u spis

-          Obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarnice i predsjednika suda

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

-          SSS, IV stupanj, gimnazija, birotehnička, upravna ili ekonomska škola

-          10 mjeseci radnog iskustva

-          položen stručni ispit

-          poznavanje rada na računaru

 

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

Naziv grupe poslova: Administrativno- tehnički

Složenost poslova: Delimično-složeni

Status izvršitelja: Namještenik

Pozicija radnog mjesta: Viši  referent

 

Broj izvršilaca: Dva (2).

 

Članak 24.

Viši samostalni  referent za finalizaciju krivičnih predmeta

Opis poslova:

 

- Poziva i upućuje na izdržavanje kazne lica osuđena na kaznu zatvora i lica kojima je izrečena mjera sigurnosti

- poziva i upućuje lica na izdržavanje maločjetničkog zatvora ili odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu

- Izdaje potjernice za lica koja se nisu odazvala pozivu

- Izrađuje nacrte rješenja o odlaganju izvršenja kazne zatvora

- vodi sve administrativno tehničke poslove vezano za izvršenja krivičnih sancija u skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija

- sastavlja potrebne statističke izvještaje i o svim poslovimaredovno izvještava predsjednika suda

-

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-          VŠS IV stupanj stručne spreme svi profili  društvenog smjera,

-          najmanje jedna godina radnog iskustva,

-          Položen stručni ispit,

-          Poznavanje rada na računaru.

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti,

Naziv grupe poslova: stručno- operativni i administrativno-tehnički poslovi,

Složenost poslova:  složeni

Status izvršitelja: Namještenik,

Pozicija radnog mjesta: Viši samostalni  referent.

 

Broj izvršilaca: Jedan (1).

 

Članak 25.

 

Viši referent za izvršenje prekršajnih sankcija

 

Opis poslova:

- Vrši prijem pravomoćnih rješenja, izvršnih rješenja ovog i drugih sudova,

- ulaže dostavnice, rješenja i uplatnice u spise,

- izrađuje rješenja o pretvaranju novčane kazne u kaznu zatvora,

- prima sva rješenja za kažnjena lica, zavodi upisnik i izdržava ista.

- Vodi upisnike na osnovu kojih sačinjava propisane izvještaje( statističke, mjesečne i godišnje).

- Piše pozive, dopise i druga pismena, vezano za komunikaciju, drugim sudovima, strankama i dr.,

- Piše naredbe za privođenje, vodi evidenciju o naredbama, kako izdanim tako i realiziranim,

- Upućuje kaznena lica na izdržavanje kazne zatvora,

- Vodi evidenciju o primljenim strankama u vezi sa izvršenjem

- Prati kretanje predmeta vezano za rokove izvršenja i zastarjelost izvršenja,

- vodi dnevni i mjesečni pregled o obavljanju poslova,

- Izdaje nalog nadležnim bankama kad kažnjena pravna lica imaju otvorene žiro račune za izvršenje rješenja( skidanje naznačenog novčanog iznosa rješenju sa žiro računa pravnog lica),

-  Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada suda za koje se ukaže potreba i koje ovjeri predsjednik suda.

 

   Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-          SSS, IV stupanj, gimnazija,upravna ili ekonomska škola,,

-          10 mjeseci radnog staža,

-          Položen stručni ispit,

-          Poznavanje rada na računaru.

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti,

Naziv grupe poslova:  administrativno-tehnički poslovi,

Složenost poslova:  djelimično složeni

Status izvršitelja: Namještenik,

Pozicija radnog mjesta: Viši referent.

 

Broj izvršilaca: Jedan(1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Članak 26.

 

Viši referent za otpremu pošte

 

Opis poslova:

-         Vrši otpremu pošte u sudu

-          Prima predmete za daktilografa, složene prema rastućem broju i na isti način predmete složene prema rastućem broju predaje referentu za upravljanje predmetima

-          Rukuje arhivom u skladu sa Zakonom i drugim propisima, vrši sređivanje i selekciju arhivske građe prema odgovarajućim propisima, izdaje predmete iz arhive, vodi spise iz arhive prema odgovarajućem upisniku

-          obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarnice i predsjednika suda

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

-          SSS, IV stupanj, gimnazija, birotehnička, upravna ili ekonomska škola

-          10 mjeseci radnog iskustva

-          položen stručni ispit

-          poznavanje rada na računaru

 

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

Naziv grupe poslova: Administrativno- tehnički

Složenost poslova: Delimično-složeni

Status izvršitelja: Namještenik

Pozicija radnog mjesta: Viši  referent

 

Broj izvršilaca: Jedan (1).

 

Članak 27.

 

Viši referent za izvršenja

 

Opis poslova:

 

-          Obavlja rad po izvršenim predmetima, osim onih koji idu na plaću dužnika,

-          Postupa po privremenim mjerama i vrši određene dostave pismena,

-          Sa predmetima se zadužuje kod šefa pisarnice ili za to određenog službenika putem posebnih evidencija o zaduženju sa predmetima,

-          Po izvršenoj radnji sačinjava odgovarajući zapisnik koji ostaje u spisima, a o razlozima eventualne nemogućnosti sprovođenja izvršene radnje obavještava suca na referatu izvršenja,

-          Naplatu vrši u blok priznanicama, posebno namijenjenim za izvršne organe, sa kojima se zadužuje u računovodstvu suda,

-          Po izvršenoj naplati polaže novac u računovodstvo suda uz odgovarajuću priznanicu,

-          Izvršenje provodi na području općine prema Zakonu o sudovima SBK, te se na osnovu toga vrši podjela terena ili odgovarajući broj predmeta.

-          Za svoj rad odgovara sucu ili sudskom savjetniku koji je rasporedom poslova određen na poslovima izvršenja kao i druge poslove koje mu se po potrebi daju u rad.

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-          SSS, IV stupanj, gimnazija, ekonomska, upravna ili druga odgovarajuća škola sličnog obrazovnog profila,

-          10 mjeseci radnog staža,

-          stručni ispit,

-          Poznavanje rada na računaru.

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti,

Naziv grupe poslova: Administrativno-tehnički poslovi,

Složenost poslova: Djelimično složeni,

Status izvršitelja: Namještenik,

Pozicija radnog mjesta: Viši referent.

 

Broj izvršilaca: Tri (3).

 

Članak 28.

 

Viši referent-daktilograf

 

Opis poslova:

 

-   Vrši daktilografske poslove po diktatu na pisaćem stroju ili na računaru,

-   Učestvuje kao zapisničar na glavnim pretresima , raspravama, vijećima i sl.

-   Obavlja poslove snimanja pretresa putem tehničkih sredstava,

-    Obavlja administrativno-tehničke poslove, postupa po dnevnim naredbama sudaca, sređuje spise, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i stara se o urednosti spisa koji mu je dodijeljen u rad,

-    Sravnjuje prepisanu poštu i otklanja eventualne greške,

-    Obavlja i druge poslove po naredbi Predsjednika suda.

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-          SSS, gimnazija, ekonomska ili odgovarajuća škola sličnog obrazovnog profila,

-          10 mjeseci radnog staža,

-          Poznavanje daktilografije i rada na računaru.

 

Vrsta djelatnosti: Pomoćni  poslovi,

Naziv grupe poslova: Stručno operativni,

Složenost poslova: Djelimično-složeni,

Status izvršitelja: Namještenik,

Pozicija radnog mjesta: Viši referent

 

Broj izvršilaca: trinaest (13).

 

Član 29.

 

Viši referent za arhivu, ekonomat, održavanje

 

-          rukuje cjelokupnom arhivom i vodi arhivske knjige sa pratećim evidencijama

-          vrši sređivanje i evidentiranje spisa prema rokovima utvrđenim u listi kategorija registracijskog materijala sa rokovima čuvanja

-          vrši poslove ekonomata sa priručnim evidencijama

-          izdaje potrošni materijal djelatnicima suda kao i druge poslove koji mu se daju na rad

-          obavlja sitne popravke i stara se o održavanju zgrade suda

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

-   SSS, gimnazija, ekonomska, upravna ili druga odgovarajuća škola sličnog     obrazovnog profila,

-          10 mjeseci radnog staža,

-          Položen stručni i  arhivarski ispit,

-          poznavanje rada na računaru,

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

Naziv grupe poslova: Administrativno-tehnički poslovi,

Složenost poslova: Djelimično složeni

Status izvršitelja: Namještenik

Pozicija radnog mjesta: Viši referent.

 

Broj izvršilaca: jedan (1).

 

Član 29a.

 

Portir - recepcioner

 

Opis poslova:

-          Ostvaruje prvi kontakt sa strankama koje dolaze u zgradu i usmjerava ih u odgovarajuće urede

-          Poziva sudsku policiju za intervenciju po potrebi

-          Vodi odgovarajuću evidenciju o dolasku na posao i s posla djelatnika suda, te dostavlja dnevni pregled odsustvovanja predsjedniku i tajniku suda

-          Kontrolira stanje prostorija suda po isteku radnog vremena

-          Izlasku u tijeku radnog vremena

-          Radi na telefonskoj centrali

-          Rukuje kopir aparatom na način da vrši kopiranje i umnožavanje materijala

-          Obavlja druge poslove koji mu se prema potrebi daju u rad

Uvjeti za obavljanje poslova:

-          III  stupanj, završena tehnička škola

-          6 mjeseci radnog iskustva

-          poznavanje rada na računaru

 

Vrsta djelatnosti: Poslovi pomoćne djelatnosti

Naziv grupe poslova: Operativno – tehnički poslovi

Složenost poslova: Jednostavni

Status izvršitelja: Namještenik

Pozicija radnog mjesta: Referent

 

Broj izvršilaca: Jedan (1).

 

IV RUKOVOĐENJE SUDOM I ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA, OVLASTI U RUKOVOĐENJU I ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA

 

Članak 30.

 

Predsjednik suda

 

Opis poslova:

 

-          Prava i obaveze predsjednika suda utvrđena su Zakonom o sudbenoj i tužiteljskoj

-          Predsjednik suda organizira rad u sudu i  stara se da se poslovi obavljaju uredno i na vrijeme.

-          U okviru ovlaštenja propisanim zakonom predsjednik suda donosi pravilnike, rješenja  i   odluke, izdaje naputke i naredbe u stvarima sudske uprave kojima se osigurava pravilan rad i poslovanje Suda.

-          Vrši nadzor nad radom svih uposlenih u Sudu i poduzima mjere u cilju otklanjanja zapaženih nepravilnosti u njihovom radu.

-          Predstavlja Sud pred drugim organizacijama i tijelima, te obavlja i druge poslove od interesa za pravilan rad i funkcioniranje Suda.

 

Broj izvršitelja: Jedan (1).

 

Članak 31.

 

Radom suda i njegovim Odjeljenjem rukovodi Predsjednik suda.

Predsjednik suda organizira rad suda u sudu i osigurava da se poslovi obavljaju uredno i na vrijeme. U obavljanju  ovih zadataka, a u granicama zakonskih ovlaštenja, predsjednik suda donosi pravilnike, rješenja, uputstva, naredbe i instrukcije u stvarima sudske uprav, nadzire rad svih uposlenika u sudovima i poduzima mjere radi otklanjanja zapaženih propusta ili nepravilnosti u njihovom radu.

 

Članak 32.

 

Predsjednik suda predstavlja sud prema drugim tijelima.

Predsjednik suda je nalogodavac za izvršenje financijskog plana i proračuna suda.

Predsjednik suda donosi Program rada suda, te prati i osigurava njegovo izvršenje, informira javnost o radu i ostvarivanju funkcije suda, raspoređuje uposlenike na radna mjesta.

Predsjednik suda vrši raspored pripravnika i poduzima mjere za njihovo osposobljavanje u praktičnom radu.

Članak 33.

 

Predsjednik suda određuje suca koji ga zamjenjuje u njegovoj spriječenosti ili odsutnosti godišnjim rasporedom poslova za tekuću godinu.

 

Članak 34.

 

Radom kaznenog i građanskog odjela rukovode Predsjednici odjela.

 

 

U cilju realiziranja poslova koji su utvrđeni u Programu rada, Tajnik suda koordinira i usmjerava rad odjela sudske uprave, osigurava izvršenje poslova po nalogu predsjednika suda, upoznaje predsjednika suda o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže predsjedniku suda u rukovođenju, te neposredno obavlja poslove utvrđene u pravilniku.

 

Članak 35.

 

Tajnik/ sekretar suda

 

Opis poslova:

 

-          Izrađuje nacrte općih akata suda;

-          Izrađuje nacrte pojedinačnih akata suda;

-          Učestvuje u predlaganju proračuna suda i izradi financijskog plana suda;

-          Izrađuje tekst javnog poziva za odabir najpovoljnijih ponuđača roba, pružanje usluga i ustupanje radova;

-          Učestvuje u izradi analiza, informacija i izvješća suda;

-          Izrađuje plan godišnjeg odmora sudaca i ostalih uposlenika;

-          Stara se o primjeni propisa koji se odnose na unutarnje poslovanje suda;

-          Poduzima mjere unapređenja organizacije rada u okviru sudske uprave;

-          Rukovoditelj je poslova obrane u sudu;

-          Obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda;

 

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-          VSS VII stupanj, Pravni fakultet,

-           pet godina radnog iskustva

-          Položen stručni ispit

-          Poznavanje rada na računaru

 

Vrsta djelatnosti: Osnovna djelatnost;

Naziv grupe poslova: Normativno- pravni, studijsko- analitički, stručno- operativni;

Složenost poslova: Najsloženiji;

Status izvršitelja: Rukovodeći državni službenik;

Pozicija radnog mjesta: Tajnik/ sekretar suda;

Izvršitelj: jedan (1)

Članak 36.

 

V OPĆA SJEDNICA I STRUČNI KOLEGIJ

 

Članak 37.

 

Kolegij suda sačinjavaju šefovi odjeljenja Suda.

Stručni kolegij saziva i njime rukovodi Predsjednik suda, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti sudac koji  ga zamjenjuje godišnjim rasporedom poslova.

Inicijativu za sazivanje stručnog kolegija može dati svaki njegov član.

Stručni kolegij razmatra i utvrđuje stavove o značajnijim pitanjima iz oblasti rukovođenja u sudu, pravilnog, blagovremenog i zakonitog obavljanja poslova iz djelokruga rada ovoga suda.

 

U cilju ostvarivanja pune suradnje i izvršavanja poslova koji zahtijevaju zajednički rad obrazuju se povremeni stručne komisije, radne grupe ili druga radna tijela sastavljena od sudaca i ostalih uposlenika.

 

VI. SURADNJA U OBAVLJANU POSLOVA IZ MJERODAVNOSTI SUDA

 

Članak 38.

 

U izvršavanju poslova i radnih zadatka iz svoje nadležnosti, Sud će osigurati suradnju da drugim sudovima, tužiteljstvom, sudskom policijom i drugim institucijama domaćeg radnog karaktera.

 Radi osiguravanja uvjeta za blagovremeno, efikasno i kvalitetno obavljane poslova iz utvrđene mjerodavnosti suda, predsjednik suda donosi godišnji program rada.

 

VII. PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE RADA

 

Članak 39.

 

Radi osiguranja uvjeta za blagovremeno, efikasno i kvalitetno obavljanje poslova iz utvrđene nadležnosti suda, predsjednik suda donosi Godišnji program rada:

 

Program rada sadrži:

-          Poslove i zadatke koje sud treba neposredno izvršiti u ostvarivanju svoje funkcije na temelju Ustava, Zakona i drugih propisa;

-          Ostale poslove i zadatke koje Sud treba izvršiti u okviru svoga djelovanja;

-          Rokove za izvršenje pojedinih poslova i zadataka sa njihovim nositeljima;

-          Podatke o broju i strukturi uposlenika koji će neposredno raditi na realizaciji rada Suda;

-          Prijedlog potrebnih sredstava za izvršenje Programa rada.

 

VIII. RADNI ODNOSI I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

 

1.      Radni odnosi

 

Članak 40.

 

O potrebi prijem državnih službenika i namještenika u radni odnos odlučuje Predsjednik suda koji donosi odluku o prijemu istih u radni odnos.

 

Članak 41.

 

Suci/ sudije imenuje VSTV u skladu sa Zakonom o sudačkoj i tužiteljskoj funkciji. Prijem u radni odnos državnih službenika vrši se u skladu sa  Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH ( «Sl. novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ostalih propisa. Prijem u radni odnos namještenika vrši se prema  Zakonu o namještenicima i  u organima državne službe F BiH (Sl.novine F BiH br. 49/05) i ostalih propisa kao

i prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji  ovoga suda.

 

Član 42.

 

 

Državni službenici i namještenici suda dužni su obavljati poslove i radne zadatke na koje su raspoređeni savjesno, uredno i nepristrano i u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom i drugim propisima, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Suda, te prema uputama za rad Predsjednika suda i rukovodećih državnih službenika.

Državni službenik, odnosno namještenik odgovoran je za svoj rad kao i za mjere koje je donio odnosno poduzeo ili propustio da donese, odnosno poduzme.

 

2.      Pripravnici/ sudski vježbenici

 

Članak 43.

 

Radi omogućavanja osobama sa završenim Pravnim fakultetom da se osposobe za obavljanje poslova za koje je uvjet pravosudni ispit u sud se mogu primati sudski pripravnici-diplomirani pravnici, a u skladu Zakona o državnoj službi FBiH («Sl. novine FBH» br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/06 i 8/06).

 

Sudski pripravnici, diplomirani pravnici obavljaju pripravnički staž u sudu dvije godine, a isti se provodi u skladu Programa o provođenju pripravničkog staža u pravosudnim tijelima SBK-a.

 

Za vrijeme pripravničkog staža sudski pripravnik se kroz praktičan rad na odgovarajućim poslovima i zadacima, uz stručnu pomoć i nadzor Predsjednika suda ili određenog suca osposobljava za samostalno vršenje poslova i zadatak čije vršenje je uvjetovano i pravosudnim ispitom.

Pripravnici imaju pravo na plaću, topli obrok i putni trošak.

 

Članak 44.

U sud se mogu primati na praksu i druge osobe koje su diplomirale na Pravnom fakultetu ako im je ta praksa potrebna radi stručnog osposobljavanja i stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita, bez zasnivanja radnog odnosa (pripravnici-volonteri).

 

3.      Disciplinska odgovornost

 

Članak 45.

 

Državni službenik, odnosno namještenik odgovoran je za povredu službene dužnosti utvrđene Zakonom nastalim kao rezultat njegove krivnje. Državni službenici za povredu službene dužnosti odgovaraju disciplinski prema članku 55 Zakona o državnoj službi FBiH i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, a namještenici odgovaraju za povrede službene dužnosti prema Zakonu o namještenicima u organima državne službe F BiH.

 

IX. JAVNOST RADA SUDA

 

Članak 46.

 

Fizičke i pravne osobe imaju pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Općinskog suda Bugojno sa Odjeljenjem u Jajcu, a sud ima obvezu saopćiti im informaciju. Pravo pristupa informacijama može biti ograničen samo na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u F BiH («Sl. novine F BiH» br. 32/01), kao  i  Uputstva za sprovođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u F Bih (« Sl. novine F BIH br. 57/01»)

 

Članak 47.

 

Javnost rada suda ostvaruje se:

 

-          Podnošenjem informacija o radu suda Kantonalnom sudu najmanje jednom godišnje,

-          Davanjem obavještenja putem intervjua, konferencija za tisak, TV i radio,

-          Davanjem pisanih saopćenja putem sredstava javnog informiranja,

-          Davanjem informacija strankama u vezi spisa.

 

Članak 48.

 

Saopćenje za javnost daje predsjednik suda.

 

Predsjednik suda može odrediti pitanja koja ne mogu biti predmet informiranja.

 

Članak 49.

 

Predsjednik suda godišnje izvješće o radu dostavlja VSTV-u BiH, Kantonalnom sudu u Novom Travniku i Ministarstvu pravosuđa i uprave Travnik.

 

X. OSNOVNA ORGANIZACIJSKA JEDINICA ODJELJENE U JAJCU

 

Odjeljenje u Jajcu obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti kroz odsjeke parničnog i vanparničnog odjeljenja, odsjek odjeljenja za zk. poslove i odsjek pisarne suda i pomoćne djelatnosti, Odsjek prekršajnog odjeljenja.

 

Članak 50.

 

Parnični i vanparnični odsjek

 

 

- Obavlja poslove suđenja u građansko-pravnoj oblasti, u vanparničnim i    ostavinskim predmetima, poslove izvršenja u okviru nadležnosti utvrđene Zakonom.

 

Ovi poslovi obavljaju se kroz sljedeće referate:

Prvostupanjski parnični, vanparnični i izvršni referat

 

Članak 51.

 

 Odsjek za zemljišno knjižne poslove

 

-          Odsjek  vodi zemljišne knjige, knjige položenih ugovora;

-          Provodi odluke suda i drugih organa u vezi sa nekretninama;

 

Članak 52.

 

Odsjek  pisarne

 

U odjeljenju pisarne obavljaju se sljedeći poslovi:

 

-    vođenje propisanih upisnika, imenika i pomoćnih knjiga

-    prijem i otprema pošte

-    izdavanje odgovarajućih odjeljenja o kojima sud vodi evidenciju

-    vođenje svih propisanih evidencija

-    sastavljanje izvješća sa podacima neophodnim za praćenje rada unutarnje organizacijske jedinice,

-    priprema podatke kako bi se izradili  mjesečni, tromjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaj

-   drugi poslovi koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovoga odsjeka

 

Članak 52a.

 

Odsjek Prekršajnog Odjeljenja

 

U Odsjeku prekršajnog Odjeljenja obavljaju se poslovi koji se odnose na poslove prvostupanjskog suđenja za prekršaje iz stvarne i mjesne nadležnosti ovog suda,postupa po zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka, vodi evidenciju o prekršajnim sankcijama i brisanje istih. Poslove praćenja i proučavanja sudske prakse i druge poslove propisane zakonom i općim aktima.

 

XII. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Članak 53.

 

Za vršenje poslova u Odjeljenju Jajce utvrđuje se broj uposlenih:

Sudac/ sudija                                                                                           2+1

Sudski stručni suradnik                                                                                1

      Namještenik                                                                                               11

 

Članak 54.

 

Suci/Sudije

 

 

-     Pravo i dužnost sudaca utvrđena su Zakonom o sudačkoj i tužilačkoj funkciji u FBiH, Zakonom o sudovima i Pravilnikom o sudskom poslovanju, a izbor i imenovanje vrši s u postupku propisanom Zakonom o Visokom sudačkom i tužilačkom vijeću BH.

 

-          Broj izvršitelja: jedan (2) sudac/sudija plus jedan (1) rezervni sudac/sudija

 

Članak 55.

 

Sudski stručni suradnik:

 

Opis poslova:

 

-          Pomaže sucima u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave i pretrese.

-          Proučava pravna pitanja  vezana za rad Suda u pojedinim predmetima,

-          Izrađuje Nacrte sudskih odluka,

-          Vrši samostalno ili pod nadzorom i po napucima Predsjednika suda ili određenog suca i druge stručne poslove predviđene Zakonom i Pravilnikom o unutarnjem poslovanju suda,

-          Prati i proučava društvene odnose i pojave od interesa za ostvarivanje funkcije suda, sudske prakse od interesa za pravilnu i jedinstvenu primjenu zakona,

-          Postupa i odlučuje u vanparničnom i izvršnim stvarima i sporovima male vrijednosti koje mu dodijeli Predsjednik suda,

 

Uvjet za obavljanje poslova:

 

-          VSS ,VII stupanj, Pravni fakultet

-          Položen pravosudni ispit,

-          jedna godine radnog staža

-         

Vrsta djelatnosti: Osnovna djelatnost

Naziv grupe poslova: Studijsko-analitički, stručno-operativni,

Složenost poslova: Složeniji

Status izvršitelja: Državni službenik

Pozicija radnog mjesta: Stručni suradnik

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

Članak 56.

 

Viši referent za vođenje zemljišnih knjiga (ZK referent)

 

Opis poslova:

-          Rješava zemljišno-knjižne predmete

-          Provodi upise u Zemljišnje knjige

-          Izrađuje rješenja u zemljišno-knjižnim predmetima

-          Izdaje zemljišno-knjižne izvatke, prijepise i uvjerenja

-          Obavlja uvid u zemljišne knjige za potrebe stranaka, odvjetnika, notara, sudskih vještaka

-          Radi rješenja u KPU predmetima

-          Vrši upise KPU

-          Rješava predmete sa oznakama «Dn» i « Rz»

-          Unosu podatke iz starih knjiga u novi sistem

-          Stara se za pravovremeno dostavljanje, kompetiranje dokumentacije geodetskih uprava,te starom zemljišno.knjižnom stanju prikuplja i dostavlja nadležnom organu podatke, kao historijat nekretnina prema bazi podataka,

-          Vrši prijem stranaka, daje im potrebna obavještenja i upute u zemljišno- knjižnom postupku, te im omogućuje uvid u zbirke isprava,

-          Potvrđuje i slaže zemljišno-knjižne uloške

-          Obavlja ostale zadatke koje mu povjeri šef zemljišno-knjižnog ureda i predsjednik suda

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

-          SSS, završena srednja škola IV stupnja,

-          položen stručni ispit

-          stečen status zemljišnoknjižnog referenta u skladu sa člankom 20.st.1.,2i 3Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zermljišnoknjižnog referenta(« Sl.novine F BIH» broj: 5/03, 53/06, i 72/07)

-          poznavanje rada na računaru

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

Naziv grupe poslova: Stručno-operativni

Složenost poslova: Delimično-složeni

Status izvršitelja: Namještenik

Pozicija radnog mjesta: Viši referent

 

Broj izvršilaca: Jedan (1).

 

Članak 56a.

 

Viši referent za administrativne poslove u zemljišno-knjižnom uredu

 

Opis poslova:

-          prima poštu i podneske stranaka

-          provjerava je li zaprimljen dovoljan broj primjeraka ugovora i prateće dokumentacije uz zahtjev za određeno rješavanje u zemljišno-knjižnim stvarima

-          izdaje potvrde o prijemu podnesaka

-          proslijeđuje šefu zk.ureda podneske stranaka na daljnji postupak

-          vrši kontrolu uplate sudske takse

-          prima na zapisnik ili u obliku službene zabilješke kratka obavještenja stranaka i drugih zainteresiranih lica o promjeni adrese ili boravišta

-          ulaže dostavnice i povratnice u predmete

-          rješene predmete ulaže u zbirku isprava

-          vrši otpremu pošte iz zk ureda uz odgovarajuće evidencije

-          vodi odgovarajuće upisnike i imenike

-          asistira, po potrebi, zemljišno-knjižnim referentima u dijelu koji se odnosi na admistrativno-tehničke poslove

-          arhivira predmete i o tome vodi odgovarajuću evidenciju

-          pribavlja za, za potrebe šefa ureda i zemljišno-knjižnih referenata predmete iz arhive i po završetku poslova, vraća ih u arhivu

-          obavlja i druge poslove kancelarijskog i arhivskog  poslovanja u zemljišno-knjižnom uredu

-          obavlja i druge poslove iz domena radnog mjesta po nalogu šefa ureda, predsjednika i tajnika suda

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

-          SSS, IV stupanj, gimnazija, birotehnička, upravna ili ekonomska škola

-          10 mjeseci radnog iskustva

-          položen stručni ispit

-          poznavanje rada na računaru

 

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti

Naziv grupe poslova: Administrativno- tehnički

Složenost poslova: Djelimično-složeni

Status izvršitelja: Namještenik

Pozicija radnog mjesta: Viši  referent

 

Broj izvršilaca: Jedan (1).

Članak 57.

 

Viši referent pisarne

Opis poslova:

 

-          Vrši sve vrste ovjera koje po nadležnosti pripadaju sudu kao što su ovjera punomoći, izjava, ugovori za promet nekretnina, ovjera dokumenata sa međunarodnim pečatom «Apostille»,

-          Prima poštu, adresira na Odjeljenje suda,

-          Signira i dostavlja nadležnim referatima,

-          Vodi internu dostavnu knjigu,

-          Vodi otpremu pošte i pomoćne knjige i prateće evidencije, prateće evidencije za otpremu pošte i vodi evidenciju o njima (izrađuje izvještaj o utrošku vrijednosnica za otpremu pošte za svaki mjesec),

-          Rukuje cjelokupnom arhivom u Odjeljenju suda, vodi arhivske knjige sa pratećim evidencijama,

-          Vrši sređivanje i evidentiranje spisa iz arhive prema rokovima utvrđenim u listi kategorija registarskog materijala sa rokovima čuvanja,

-          Vrši poslove ekonomata sa priručnim evidencijama,

-          Izdaje potrošni materijal zaposlenicima suda, kao i druge poslove koji mu se daju u rad,

 

Uvjeti za obavljanje posla:

 

-          SSS, IV stupanj, gimnazija, ekonomska, upravna, administrativno-upravna ili tehnička škola,

-          10 mjeseci radnog staža,

-          Položen stručni ispit,

-          Poznavanje rada na računaru.

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti,

Naziv grupe poslova: Administrativno tehnički poslovi,

Složenost poslova: Djelimično složeni,

Status izvršitelja: Namještenik,

Pozicija radnog mjesta: Viši referent.

 

Broj izvršilaca: Tri (3).

Članak 58.

 

Viši referent za izvršenja

 

Opis poslova:

 

-          Obavlja rad po izvršenim predmetima, osim onih koji idu na plaću dužnika,

-          Postupa po privremenim mjerama i vrši određene dostave pismena,

-          Sa predmetima se zadužuje kod šefa pisarnice ili za to određenog službenika putem posebnih evidencija o zaduženju sa predmetima,

-          Po izvršenoj radnji sačinjava odgovarajući zapisnik koji ostaje u spisima, a o razlozima eventualne nemogućnosti sprovođenja izvršene radnje obavještava suca na referatu izvršenja,

-          Naplatu vrši u blok priznanicama, posebno namijenjenim za izvršne organe, sa kojima se zadužuje u računovodstvu suda,

-          Po izvršenoj naplati polaže novac u računovodstvo suda uz odgovarajuću priznanicu,

-          Izvršenje provodi na području općine prema Zakonu o sudovima SBK, te se na osnovu toga vrši podjela terena ili odgovarajući broj predmeta.

-          Za svoj rad odgovara sucu ili sudskom savjetniku koji je rasporedom poslova određen na poslovima izvršenja kao i druge poslove koje mu se po potrebi daju u rad.

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-          SSS, IV stupanj, gimnazija, ekonomska, upravna ili druga odgovarajuća škola sličnog obrazovnog profila,

-          10 mjeseci radnog staža,

-          Položen stručni ispit,

-          Poznavanje rada na računaru.

 

Vrsta djelatnosti: Dopunski poslovi osnovne djelatnosti,

Naziv grupe poslova: Administrativno-tehnički poslovi,

Složenost poslova: Djelimično složeni,

Status izvršitelja: Namještenik,

Pozicija radnog mjesta: Viši referent.

 

Broj izvršilaca: Dva (2).

 

Članak 59.

 

Viši referent-daktilograf

 

Opis poslova:

 

-          Vrši daktilografske poslove po diktatu na pisaćem stroju ili na računaru,

-          Učestvuje kao zapisničar na glavnim pretresima , raspravama, vijećima I sl.

-          Obavlja poslove snimanja pretresa putem tehničkih sredstava,

-          Obavlja administrativno-tehničke poslove, postupa po dnevnim naredbama sudaca, sređuje spise, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i stara se o urednosti spisa koji mu je dodijeljen u rad,

-          Sravnjuje prepisanu poštu i otklanja eventualne greške,

-          Obavlja i druge poslove po naredbi Predsjednika suda

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 

-          SSS, gimnazija, ekonomska ili odgovarajuća škola sličnog obrazovnog profila,

-          10 mjeseci radnog staža,

-          Poznavanje daktilografije i rada na računaru.

 

Vrsta djelatnosti: Pomoćni poslovi

Naziv grupe poslova: Stručno operativni

Složenost poslova: Djelimično-složeni,

Status izvršitelja: Namještenik,

Pozicija radnog mjesta: Viši referent

 

Broj izvršilaca: Tri (3).

 

59a.

Spremačica

 

Opis poslova:

 

-          Vrši čišćenje ureda i inventara suda,

-          Iskazuje potrebu za materijalom za čišćenje i higijenskim materijalom,

-          Podnosi izvješće o utrošenim sredstvima,

-          Stara se za uredan prostor oko zgrade suda,

-          Vrši prenošenje inventara i osnovnih sredstava u sudu,

-          Obavlja druge poslove po naredbi Predsjednika suda.

 

Uvjeti za obavljanje poslova;

 

-          NSS, osnovna škola,

 

Vrsta djelatnosti: Poslovi pomoćne djelatnosti,

Naziv grupe poslova: Pomoćni poslovi,

Složenost poslova: Jednostavni,

Status izvršitelja: Namještenik,

Pozicija radnog mjesta: Spremačica.

 

Broj izvršilaca: Jedan (1)

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 60.

 

Radni staž utvrđen u odredbama članka 27 i članka 30, a u svezi sa člankom 38 Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici , uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanjem određenih prava iz radnog odnosa ( „Sl. Novine F BIH br. 35/04“) i radni staž utvrđen u odredbama članka 15. i članka 16. , a u svezi sa člankom 30. Uredbe o dopunskim poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici( „Sl.novine F BIH br.69/05“) ne primjenjuju se na državne službenike i namještenike koji se na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika zatekli na radu u sudu, na radnom mjestu na kojem se obavljaju poslovi osnovne djelatnosti i poslovi dopunske djelatnosti, te se isti, ako ispunjavaju ostale uvjete, mogu rasporediti na radno mjesto neovisno od toga što nemaju propisani radni staž.

U smislu članka 91., a u svezi sa člankom 14.st.2.,Zakona o zemljišnim knjigama F BIH( „ Sl.novine F BIH“ br.58/02) uposlenici koji su do sada poduzimali radnje upisa na poslovima upisa u zemljišne knjige, smatraju se za prijelazni period od 4 godine, zemljišnoknjižnim referentom i koji se na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika zateknu na radu u sudu mogu se rasporediti na radna mjesta na kojima se obavljaju poslogvi zemljišnoknjižnog upisa bez obzira što ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu propisane stručne spreme.

 

Članak 61.

 

Predsjednik suda dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika izvrši raspoređivanje službenika i namještenika suda na poslove i zadatke utvrđene u poglavlju III Pravilnika koji ispunjavaju uvjete.

 

Članak 62.

 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku kojim je i donesen.

 

Članak 63.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Općinskog suda u Bugojnu sa Odjeljenjem u Jajcu broj Su- 257/04 od 11.05.2004.godine, na koju je ministar Pravosuđa  i uprave dao suglasnost aktom broj:03-06-55/04  od 18.05.2004.godine.

 

Broj: 046-0-Su-06-000554

Bugojno, 07.07.2006. god.                                           Predsjednik suda

                                                                                         Katica Soldo

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh