Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Širokom Brijegu

mail print fav manja slovaveca slova

Zakazana glavna rasprava u predmetu Josip Glavina

09.09.2016.

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 14.09. 2016. godine sa pocetkom u 8,00 sati, zakazana je glavna rasprava  u kaznenom predmetu ovog Suda  broj 08 0 K 002844 16 K protiv optuženog Josipa Glavina sina Jadranka iz Knešpolja , a zbog pocinjenja kaznenog djela  iz cl. 23. u svezi s cl. 3.  st. l. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila  i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti  u svezi sa cl. 2. st. 1. KZ-a F BiH, u stjecaju s kaznenim djelom Teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz cl. 336 st. 2. u svezi s cl. 333. st. 1. KZ-a F BiH,  a sve u svezi sa cl. 54. KZ-a F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Kolektivni godišnji odmor u 2016. godini

Županijski sud Široki Brijeg koristit će kolektivni godišnji odmor i to u periodu od 25.07.2016. (ponedjeljak) do 19.08.2016. godine (petak), osim djelatnika u prijemnoj kancelariji Suda, radi pružanja usluga korisnicima Suda.
U navedenom periodu prema mjesečnom rasporedu dežurstava dežurni su: sudac, daktilograf i vozač.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Obavijest o „Tjednu sudske nagodbe“

21.06.2016.

Štovani!

Ovim putem želimo da Vas informiramo o provođenju aktivnosti „Tjedan sudske nagodbe“ u našem Sudu.

Na inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima u BiH organizira se  se provođenje aktivnosti „Tjedan sudske nagodbe“. 


Period implementacije aktivnosti je 01.-17. listopad 2016. godine.


Cilj organiziranja „Tjedan sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka, te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresirane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu, te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informirate suca koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

- samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;
- samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte suca kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
- zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u tijeku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.


Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:
 
Kraći i efikasniji postupak

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostupanjskim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status ovršne isprave, bez drugostupanjskog žalbenog postupka u predmetu.


Jeftiniji postupak

Sudska nagodba je privilegirana sa aspekta plaćanja sudske pristojbe, a prema odredbama Zakona o sudskim pristojbama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale eventualne troškove nastale u svezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostupanjskog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. 

Sigurnost i povjerenje

Sudska nagodba je ovršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravomoćnoj i ovršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (ovršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne suradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.


S štovanjem,


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Tjedan sudske nagodbe

Sukladno Zaključku VSTV-a od 14.03.2016.godine u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima u BiH provest će se „Tjedan sudske nagodbe“ koji će se implementirati u periodu od 1–17.10.2016. godine.
Svrha ove aktivnosti je rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem, što može imati daljnji pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka, s posebnim naglaskom na zadovoljstvo stranaka ishodom spora i uslugom suda.
U cilju realizacije ove aktivnosti suci ovog suda će, rukovodeći se realnim mogućnostima i spremnošću stranaka za postizanje sudske nagodbe, identificirati predmete po kojima će postupati u „Tjednu sudske nagodbe“.
Zbog navedenog ovaj sud koristi priliku te poziva stranke da se aktivno uključe u ovu aktivnost rješavanja sporova mirnim putem.
Za sve informacije oko provođenja ove aktivnosti možete se obratiti Rukovoditelju odjeljenja sudbene uprave Blaženki Galić pozivom na telefon broj 039/703-231.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Imenovanje Predsjednika suda

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj dana 24.03.2016. godine donijelo je Odluku, broj: 04-07-3-1049-1/20126. godine o imenovanju predsjednika Županijskog suda Široki Brijeg.
Za predsjednika Županijskog suda Široki Brijeg imenovana je Bosiljka Rudeš koja je stupila na dužnost dana  31.03.2016. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Presuda na osnovu zaključenog Sporazuma o priznanju krivnje

02.03.2016.

Nakon održanog nastavka glavne rasprave u predmetu Županijskog suda Široki Brijeg broj 08 0 K 002543 15 K, a na kojoj je razmatran zaključen Sporazum o priznanju krivnje koji je sklopljen između Županijskog tužiteljstva ŽZH i optuženih Aladina Zejnilagića sina Fuada iz Banja Luke, Deana Bendra sina Radenka iz Jajca i Ante Dragun – Kaurin sina Ivice iz Jajca, zbog kaznenog djela Organizirani kriminal iz čl. 342 st. 2 u svezi sa st. 1 KZ-a F BiH u stjecaju s kaznenim djelom Računalna prijevara iz čl. 395 st. 3 u svezi sa st. 1 KZ-a F BiH, a sve u svezi s čl. 54 KZ-a F BiH, vijeće Županijskog suda Široki Brijeg objavilo je dana 26.02.2016. godine  presudu kojom je oglasilo krivim optužene  i izreklo  svakom optuženom  jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od  po 4 (četiri) godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh