Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Održan seminar na temu „Sistemsko ažuriranje katastra i zemljišne knjige u FBiH – iskustva i preporuke za budućnost“

24.02.2011.

Prepoznavši potrebu za značajnim sređivanjem sistema zemljišnih knjiga i katastra u Federacji Bosne i Hercegovine se pristupilo Projektu sistemskog ažuriranja katastra i zemljišne knjige .

Navedni Projekat se provodi na području općina Gradačac, Čapljina, Travnik i Ljubuški .

Cilj Projekta sistemsko ažuriranja katastra je bio testirati predloženu metodologiju ažuriranja katastra nekretnina (katastra zemljišta) kao prvi korak u procesu ažuriranja i zamjene zemljišnih knjiga. Na osnovu rezultata i podataka dobivenih kroz ovu aktivnost pristupilo se zamjeni zemljišne knjige .

Kako bi se predstavili rezultati i izazovi koji predstoje tokom sljedećeg perioda u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalnog ministarstva pravde i Jedinice za implementaciju Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju dana 24.veljače/februara 2011.godine u Hotelu „Hollywood“ u Sarajevu u 10:00sati , održan je semiar na temu :

„Sistemsko ažuriranje katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine   iskustva i preporuke za budućnost“

Navedenom seminaru ispred Općinskog suda Travnik prisustvovali su predsjednik suda gosp.Goran Dujić te rukovodilac Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Travniku, gđa.Esma Agačević jer je Općinski sud u Travniku izabran kao sud za pilot projekat u kojem se provodi ažuriranje.

Program seminara dostupan u PDF formatu . 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pregled indikatora realizacije aktivnosti u zemljišnoknjižnom uredu

17.02.2011.

       Pregled nekih od indikatora realizacije aktivnosti u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda Travnik-stanje sa 31.12.2010.godine dostupno u PDF formatu...


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sistemsko ažuriranje katastra i zemljišne knjige u FBIH

08.02.2011.

       Na području Federacije Bosne i Hercegovine u toku je sistematsko ažuriranje katastra i zemljišnih knjiga te će u tom smislu u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalnog ministrastva pravde i Jedinice za implemntaciju Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju biti upriličen seminar  na temu :

 „Sistemsko ažuriranje katastra i zemljišne knjige u F BIH-iskustva i preporuke za budućnost“.

 Učešće na istom će uzeti rukovodilac Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Travniku, gđa.Esma Agačević, jer je Općinski sud u Travniku izabran kao sud za pilot projekat u kojem se provodi ažuriranje.

Pored našeg suda za ovaj projekat su odabrani i sudovi u Gradačcu, Čapljini i Ljubuškom.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zemljišne knjige

28.08.2008.

ZEMLJIŠNE KNJIGE

Za Općinu Travnik , Novi Travnik , Vitez i Busovaču

PRIMANJE STRANKA :    ponedeljak - petak od 9:00 do 14:00 sati

                                                                   pauza od 11:00 do 11:30 sati

Šef odjela za zemljišnoknjižne poslove:

Esma Agačević

Stručni saradnici za vođenje zemljišni knjiga (zemljišnoknjižni referent):

Maja Topalbegović

Anđelka Bonić

ZK referenti:

1.Jasmina Šabić  - Viši samostalni referent za vođenje zemljišnih knjiga

2.Slavica Badrov - Viši referent za vođenje zemljišnih knjiga

3.Slavica Vavra  - Viši referent za vođenje zemljišnih knjiga

4.Zorica Barišić  - Viši referent za administrativno tehničke poslove u zk uredu

5.Alvedina Pajić  -Viši referent za administrativno tehničke poslove u zk uredu

U zemljišno-knjižnim uredima općinskih sudova tzv. gruntovnicama , vode se zemljišne knjige . U zemljišne knjige upisuje se vlasništvo i druga stvarna prava nad nekretninom , te druge činjenice bitne za pravni promet . Zemljišno knjižni ured ovog suda ( gruntovnica ) smještena je u uredima pod broj 11 , 12 , 13 , 14 i 15 , u kojoj se vode zemljišne knjige za nekretnine sa područija sa općine Travnik , Novi Travnik , Vitez i Busovača. U zemljišnu knjigu se upisuje pravo vlasništva i druga stvarna prava na nekretninama,te druge činjenice bitne za pravni promet.

Zemljišna knjiga je javna .

Svako može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u prisustvu zemljišnoknjižnog referenta i dobiti izvod iz zemljišne knjige.Zemljišna knjiga i izvodi iz zemljišne knjige imaju snagu javne isprave.

Upis u zemljišne knjige

Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava prtrebno je zemljišnoknjižnom uredu predati prijedlog (zahtjev)za upis i potrebne isprave koje trebaju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Prije predaje zahtjeva za upis treba utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li su nekretnina za koju se predaje prenos valsništva i vlasnik nekretnine upisane u zemljišnu knjigu.Da bi isprava ( ugovor odnosno odluka nadležnog organa ) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene prema podacima iz zemljišne knjige ( broj zemljišnoknjižnog uloška , broj parcele , kultura i površina).Potpisi ugovorača trebaju biti ovjereni od strane notara.Zemljišna knjiga je uspostavljena za ukupno 135 katastarski općina na područuju Travnik , Novi Travnik , Vitez i Busovača. Svako zainteresovano lice može svoje nekretnine ili na nekretnine na kojima ima neko dugo pravo (npr.hipoteke služnosti itd.) upisati u zemljišnu knjigu, odnosno uspostaviti zemljišnoknjižni uložak.Potrebno je da zemljišnoknjižnoj kancelariji predati zahtjev za usposatvau zemljišnoknjižnog uloška i ptrebnu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi pravo vlasništva i druga prava na nekretninama .Nakon prijema zahtjeva zemljišnoknjižni ured objavljuje oglasom uspostavljeanje zemljišnoknjižnog uloška za predmetne nekretnine.Po proteku zakom predviđenog roka od 60 dana ukoliko ne postoji prigovor donosi se rješenje i uspostavlja zemljišnoknjižni uložak.

Uz zahtjev je neophodno priložiti :

1.Posjedovni list i kopiju plana (ove dokumente možete dobiti u katastru odnosno sali Općine Travnik ) , ne smiju biti stariji od 6 mjeseci moraju biti iu orginalu.

2.Pravni osnov ( ugovor , rješenje nadležnog organa ili druga isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na nekretninama - orginal ili ovjerena kopija ).

3.Rješenje o upotrebi objekta (ove dokumente možete dobiti u Urbanizmu – organal ili ovjerena kopija) .

4.Uvjerenje da zemljište služi za redovnu upotebu objekta – ukoliko se radi o izgrađenom građevinskom zemljištu ( ovo uvjerenje možete dobiti u Urbanizmu ) .

5.Za pravna lica rješenje Registarskog suda - orginal ili ovjerena kopija.

6.Dokaz o uplati sudske takse – 50,00 KM (25,00 KM za zahtjev i 25,00 na rješenje).

Taksa se plaća na žiro račun br.1320102012536750, poziv na broj:6146000000, vrsta prihoda 722221

Potrebna dokumentacija za pojedine upise u zemljišnu knjigu

Ugovor o poklonu, ugovor o kupoprodaji i ugovor o zamjeni

·         zahtjev

·         ugovor uz dokaz o regulisanom porezu na promet

·         dokaz o uplati sudskae takse

Dioba nekretnina

·         zahtjev

·         ugovor o diobi ili pravosnažnog sudsko rješenje,

·         dokaz o uplati sudske takse

Ugovor o doživotnom izdržavanju

·         zahtjev

·         ugvor o doživotnom izdržavanju uz dokaz o regulisanom porezu na promet

·         izvod iz matične knjige umrlih na primaoca izdržavanja,

·         taksa

       Hipoteka

·         zahtjev

·         pravosnažnog sudsko rješenje

·         ugovor

·         taksa

      Upis zabilježbe

·         zahtjev

·         isprava koja je osnov za upis zabilježbe

·         taksa

      Brisanje hipoteke

·         zahtjev

·         pravosnažno sudsko rješenje ,odnosno Brisovnica Banke tj. povjerioca ukoliko je hipoteka uknjižena na osnovu ugovora

·         taksa

      Brisanje doživotnog prava uživanja

·         zahtjev

·         izvod MKU za lice koje je upisano sa pravom doživtnog uživanaj

·         taksa

     Zemljišnoknjižni izvadak

     Prilikom traženja izvoda iz zemljišne knjige potrebno je navesti što više podataka o nekretnini i vlasniku ( ime i prezime,ime oca vlasnika nekretnine,broj parcele,broj zk.uloška itd.)

    Uvjerenja ili potvrde

·         zahtjev i taksa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Projekat zemljišne administracije

28.08.2008.

Projekat zemljišne administracije

Početkom 2003.god.,GTZ (Njemačka razvojna saradnja pod nalogom BMZ – a Saveznog ministarstva za saradnju Republike Njemačke je u Bosni i Hercegovini pokrenula projekat za implementaciju Zakon o zemljišnim knjigama.Projekat je pokrenut uz odlučujuću financijsku pomoć od strane Sida-e (Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju), a od 2004god. i ADA-e (Austrijska agencija zarazvoj ).

Zakon o zemljišnim knjigama je u istovjetnom obliku usovjen u oba Bosanskohercegovaćka entiteta tokom 2003.god.

Memorandum o razumjevanju o implementaciji Projekta potpisan je između domaćih institucija i GTZ-a 29.aprila 2003.godnie

Neophodna računarska oprema (radne jedinice,serveri,printeri) kao i specifična oprema za odlaganje zemljišnoknjižnih uložaka obezbjeđena je za svih 48 zemljišnokjnižnih ureda u Bosni i Hercegovini i njihova odjeljenja.

Domaći informatičari izradili su poseban softver pod nazivom Laris (Land Registry Information System) na osnovu opisa zadataka koju su definisalil članovi projektnog tima i domaći partneri.

Ovaj softver je instaliran u svin zemljišnoknjižnim uredima.Članovi projektnog tima vršili su obuku zemljišnoknjižnih referenata za rad na ovom softveru i pružali im neophodnu podršku,tako da je sada ovaj softver u upotrebi u svim zemljišnoknjižnim uredima.

U okviru ovog projekta čine se ogromni napori i u oblasti kontinuirane edukacije zemljišnoknjižnih referenata putem seminara i radionica sa ciljem da se oni se oni upoznaju sa reformiranim pravnim okvirom,te da se pripreme za polaganje stručnog ispita. Redovno se u okviru projekta pruža pomoć ministarstvima pravde kako bi se pravni propisi prilagodili najboljim primjerima iz prakse.Deset diplomiranih pravnika zaposleni su na ovom projektu u svojstvu regionalinh koordinatora kako bi pružali podršku partnerima projkta na terenu, a projekat finansira oko 80 privremnih sudskih asistenata koji pružaju pomoć uposlenicima zemljišnoknjižnih ureda u obavljanju njihovih zadataka.Većina privremnih sudskih asistenata su mladi diplomirani pravnici kojima je ovo prvo zaposlenje studija.

Od početka 2006.god. U Projekat je ukljućena i katastarska komponenta u cilju promocije saradnje između katatra i zemljišne knjige što predstavlja osnov za pouzdana i sigurna imovinska prava,kao i za razvoj usluga u oblasti zemljišne administracije.Potpisan je novi Memorandum o razumjevanju 22.marta 2006.god.Sada Projekat nosi naziv Projekat zemljišne administracije i stoga će se u okviru njega pružanej podrške proširiti na geodetske uprave kako bi bio implementiran geografski informacioni sistem.

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh