Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Velikoj Kladuši

mail print fav manja slovaveca slova

Zemljišne knjige

ŠTA JE ZEMLJIŠNA KNJIGA

 

Je javni registar  stvarnih prava na nekretninama i drugih prava, koja su Zakonom predviđena za upis i označava evidenciju  vođenu elektronskom  i računskom obradom podataka o pravnom stanju nekretnina  mjerodavnih za pravni promet.

Zemljišna knjiga vodi se na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini

Zemljišnja knjiga se sastoji od : glavne zemljišne knjige, zbirke isprava i pomoćnih registara.

Glavna zemljišna knjiga  sastoji se od zemljišno knjižnih uložaka i vodi se za jednu katastarsku općinu.

Zemljišno knjižni ured ovog suda vodi evidenciju o slijedećim  katastarskim općinama na području Općine Velika Kladuša i to:

Bosanska Bojna, Crvarevac, Čaglica, Elezovići, Glinica, Gradina, Grahovo, Mala Kladuša, Podlzvizd, Poljana, Ponikve, Rajnovac, Slapnica, Stabandža, Šestanovac, Šiljkovača, Todorovo, Todorovska Čelinja, Todorovska Slapnica, Trnovi, Velika Kladuša i Zborište.

Za jedan zemljišnoknjižni sud vodi se jedinstvena  zbirka isprava, koja se sastoji od izvornika, otpravka izvornika ili ovjerenih prijepisa  isprava na osnovu kojih je izvršen upis u zemljišnu knjigu.

Zbirka isprava čuva se trajno i odvojeno od glavne knjige.

Pomoćni registri su registar vlasnika, registar parcela i dnevnik.

U registar vlasnika upisuje se prezime, ime, poštanska adresa, rođeno ime i datum rođenje vlasnika kao i katastarska općina i broj zemljišnoknjižnog uloška u koji su upisane nekretnine koje pripadaju vlasniku.

U registar parcela unose se parcele i vode se za svaku katastarsku općinu za koju se vodi i glavna knjiga.

U dnevnik  se registruju zahtjevi za upis i dodjeljuju se registarske oznake.

 

POSTUPAK UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU

 

Postupak upisa u zemljišnu knjigu pokreće se podnošenjem zahtjeva za upis.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti i dokaznu dokumentaciju  na kojoj se zahtjev temelji.

To mogu biti : isprava koja je osnov za stjecanje stvarnog prava, dokument na osnovu kojeg se dokazuje stvarno pravo, ovjeren prepis sudske odluke i dorugi dokumenti potrebni za upis određeni zakona.

Predpostavka za upis je i dokaz o plaćanju sudske takse koja je različita u odnosu na pojedine zahtjeve i određuje se prema vrsti i vrijednostzi pravnoga posla kako slijedi.

Uknjižba vlasništva 0,2%

Uknjižba hipoteke, zemljišni dug ili doživotno pravo uživanja, stvarnih služnosti i tereta, pravo dogoručnog najma i zakupa, prava preče kupovine i realnih tereta 0,2 %

Minimalan iznos sudske takse je za uknjižbu je 50,00  KM,

Maksimalan iznos sudske take je  za uklnjižbu je 100,00 KM,

Uknjižba prebilježbe ili zabilježbe naplaćuje se paušalno 50,00 KM,

Za preuzimanje zahtjeva za uinjižbu i birsanje naplaćuje se sudska taksa u iznosu 20,00 KM.

Ako ne postoji vrijednost pravnog posla naplaćuje se minimalna taksa.

Za izdavanje neovjerenog prepisa ili izvoda naplaćuje se taksa u iznosu od 5,00 KM,

Za zdavanje ovjerenog prepisa ili službenog izvadka naplaćuje se taksa u iznosu od 10,00 KM.

 

KOME SU DOSTUPNI PODACI UPISANI U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

 

Zemljišna knjiga je javna knjiga i podaci koji se nalaze u zemljišnoj knjizi dostupni su svim zainterosovanim licima. 

Jedan od najčešćih zahtjeva  upućen prema ZK-a uredima je izrada zemljišno-knjižnog izvadka, koji je strankama potreban  kao dokaz vlasništva na nekretninama, bilo radi prodaje nekretnina, njenog opterećenja, poklona, zamjene, sječe šuma i sl.

Prije nego što se krene u potragu za podacima iz zemljišne knjige bilo bi dobro da svaka stranka zna  za koju katastarsku česticu traži podatke,  te u kojoj katastarskoj općini se nalazi ta čestica.  Da bi se to znalo potrebno je doznati u kojim zemljišnoknjižnim ulošcima je moguće naći te podatke.

To stranka može pročitati s nekog već od poznatog pohranjenog dokumenta koji ima kod kuće ( stari zk-a izvadak, identifikacija parcele koju izdaje katastar, podaci iz ugovora i sl.). Ako  takvog dokumenta nema, onda je potrebno potražiti pomoć katastra koji vode evidenciju  o novom pčremjeru  i u mogućnosti su da izrade identifikaciju parcele, koja nam jasno pokazuje kojoj kč. novog premjera odgovara kč.  starog premjera.  Ako se radi  o nekoj kč. koja jepreuzeta u elektronsku bazu podataka zemljišno knjižni izvadak se može odmah dobiti.

Ukoliko se radi o dokazivanju prava vlasništva na stan onda je stranka dužna donijeti ili stari zemljišnoknjižni izvadak ili prijedlog za upis vlasništva iz kojeg se jasnovidi kad je stranka podnije zahtjev za upis vlasništva.

 

DOKUMENTI KOJE IZDAJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNE EVIDENCIJE

 

1. Uvjerenje o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina

2. ZK izvadak

3. Vlasnički list

4. Rješenje o dozvoli uknjiženja po svim vrstama ugovora o prometu nekretnina

5. Potvrda o postojanju/ nepostojanju i upisu hipoteke na nekretninu

6. Istorijat čestice(vlasništva nad česticom)

7. Potvrda da je uspostavljen zemljišnoknjižni uložak

 

            Za izdavanje zemljišnoknjižnog izvadka , vlasničkog lista , uvjerenje ili potvrde potrebno je podnijeti zahtjev kod ovog zemljišnoknjižnog ureda uz priloženu sudsku taksu. Pri podnošenju zahtjeva za izvadak poželjno je navesti što više podataka o nekretnini i vlasniku ili posjedovni list s starim premjerom radi lakše i brše identifikacije traženog podatka. Zemljišnoknjižni izvadak se izdaje odmah ako stranka ima podatke i priloženu sudsku taksu.

            Za donošenje rješenja o dozvoli uknjiženja po svim vrstama ugovora o prometu nekretnina potrebno je:

            Pokreniti isti podnošenjem zahtjeva za upis.Uz zahtjev za upis  treba priložiti i dokaznu dokumentaciju na kojoj se temelji sam zahtjev. U zavisnosti od predmeta zahtjeva (kupoprodaja, poklon, zamjena , upis hipoteke i td) broj i vrsta dokumenata priloženih uz zahtjev osim navedenog potreban je i dokaz o plaćanju sudske takse u skladu s  Zakona o sudskim taksama (Sl.glasnik USK-a broj 3/97,6/98,9/98,4/03,8/05 i 22/07 ) te dokaz o plaćenom porezu ili ovjeru od strane porezne uprave.

            U procesu obrade zahtjeva zemljišnoknjižni referent provjerava osnovanost zahtjeva vršeći uvid u aktuelnu evidenciju i provjeravajući podatke iz zahtjeva i priloženih isprava ,te ukoliko ne postoje zakonske prepreke za upis,donosi rješenje o upisu.Nakon izvršenog upisa i dostavljanjarješenja podnosiocu zahtjeva,postupak se smatra okončanim.Po zahtjevu za uknjižbu zemljišnoknjižni sud može donijeti rješenje o upisu, odbaciti zahtjev ili ukoliko se radi o zahtjevu koji nije potpun,a nedostatak se može otkloniti,zemljišnoknjižni ured će podnosioca zahjteva pismeno informirati  u formi rješenja te dati određeni rok za otklanjanje nedostataka, u tom vremenskom roku predmet se nalazi u privremenom, neriješenom stanju i potrebno je dostaviti  dokumentaciju koja nedostaje.U protivnom, zahtjev će biti odbačen ili eventualno odbijen iz drugih razloga.

            U ovim slučajevima potrebno je obratiti pažnju da se u ugovorima koji se kao dokazna dokumentacija prilažu zahtjevu za upis podaci o nekretnini kao npr:broj parcele,kultura,površine,adresa katastarska općina u potpunosti odgovaraju podacima koji su navedeni u zemljišnoj knjizi. Stoga je neophodno prije sklapanja ugovora izvršiti uvid u zemljišnu knjigu.

            Ukoliko se vaša nekretnina nalazi u području gdje nije uspostavljena zemljišna knjiga i za koje  u skorije vrijeme nije predviđeno sistematsko formiranje zemljišnih knjiga, možete se obratiti nadležnom zemljišnoknjižnom uredu sa zahtjevom za pojedinačnu uspostavu zemljišnoknjižnog uložka.Nakon podnošenja zahtjeva će zemljišnoknjižni uredu saradnji s katastarskim uredom pokrenuti postupak utvrđivanja prava opisane nekretnine po novom premjeru,a to na osnovu dokumentacije koje ste priložili.Prilažete svu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi pravo vlasništva.

            Nakon provedenog ovog dijela postupka,zemljišnoknjižni sud javno objavljuje uspostavu zemljišnoknjižnog uložka,te nakon zakonom predviđenog roka,ukoliko ne postoje pritužbe,donosi rješenje o upisu.Uspostavlja se zemljišnoknjižni uložak za koji se može tražiti potvrda o uspostavljanju zemljišnoknjižnog uložka.

            Ukoliko Vam je potreban istorijat čestice(vlasništva nad česticom) potrebno je da prilikom podnošenja zahtjeva za zemljišnoknjižni izvadak naglasite da se radi o istorijatu kako bi zemljišnoknjižni referent mogao izdati isti.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh